Hôm nay, ngày 22 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
THÀNH UỶ PHAN THIẾT | TIN HOẠT ĐỘNG

Phan Thiết: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

14.12.2017 - 15:6

Trong năm 2017, Ban Thường vụ Thành uỷ tiến hành 04 cuộc kiểm tra đối với 17/17 cơ sở đảng và 20/20 đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý. Nội dung kiểm tra: về công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý trong tình hình mới; công tác quản lý trật tự đô thị gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn thành phố; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm trong quản lý, sử dụng ngân sách và mua sắm tài sản công; triển khai thực hiện kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) ... Ngoài ra, Ban Thường vụ Thành uỷ đã tiến hành 01 cuộc kiểm tra đối với 06/06 đảng uỷ cơ sở về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đối với cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng, trong năm, cũng đã tiến hành kiểm tra 112 tổ chức đảng và 221 đảng viên. Nội dung kiểm tra: về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); nghị quyết của đảng uỷ về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2017; thực hiện nhiệm vụ đảng viên, nhiệm vụ do chi bộ phân công gắn với nội dung nêu gương, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn…Đồng thời với công tác kiểm tra, Ban Thường vụ Thành uỷ cũng đã tiến hành 02 cuộc giám sát đối với 08/08 tổ chức đảng và 04/04 đồng chí bí thư trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới; việc lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, nổi cộm của công dân. Qua giám sát, đã kịp thời nhắc nhở các tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế và đề ra các giải pháp để thực hiện tốt hơn trong thời gian đến. 


Ngoài ra, Thường trực Thành ủy đã giám sát trực tiếp đối với UBND thành phố, 10 cơ quan, đơn vị thuộc thành phố và 06 đảng ủy cơ sở về đề xuất các giải pháp thực hiện các tiêu chí nông thôn mới; thực hiện các chính sách tiền lương đối với người lao động; tình hình thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính; báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017... Qua kiểm tra, giám sát, Ủy ban Kiểm tra Thành uỷ đã thi hành kỷ luật 08 đảng viên (khiển trách: 05; cảnh cáo: 02; cách chức: 01). Đảng uỷ, chi bộ cơ sở đã thi hành kỷ luật 08 đảng viên ( khiển trách: 07; cảnh cáo: 01) với nội dung vi phạm chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình (sinh con thứ 3); chưa thể hiện vai trò tiên phong, gương mẫu của người đảng viên trong việc giữ gìn đạo đức, lối sống; vi phạm trong lĩnh vực đất đai, xây dựng, vi phạm nguyên tắc tài chính - kế toán.

Bên cạnh công tác kiểm tra giám sát, Ban Thường vụ Thành ủy cũng chỉ đạo tăng cương giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; trong năm, Thường trực Thành uỷ đã tiếp nhận 50 đơn thư các loại; trong đó, có 08 đơn thuộc thẩm quyền; đã xem xét giải quyết 07/08 đơn; trả lời 02 đơn; 40 đơn không thuộc thẩm quyền đã chuyển các ngành chức năng xem xét giải quyết. Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã tiếp nhận và xử lý 31 đơn kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo. Trong đó: 07 đơn giấu tên (02 đơn cùng nội dung đã có kết quả giải quyết; 03 đơn đang theo dõi kết quả giải quyết, 02 đơn không giải quyết); 03 đơn trả và hướng dẫn khiếu nại; 01 đơn người tố cáo xin rút; 02 đơn chuyển cơ quan chức năng xem xét, giải quyết; 17 đơn không thuộc thẩm quyền, chuyển cơ quan chức năng xem xét, giải quyết 11 đơn, lưu, theo dõi 06 đơn và 01 đơn đang xử lý.

Lương Minh Châu - Hội khuyến học Phan Thiết
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK