Hôm nay, ngày 19 tháng 12 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
UỶ BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG

UBKT Tỉnh ủy giám sát chuyên đề đối với Đảng ủy và đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Thuận

8.12.2017 - 8:59

Thực hiện chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2017, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tiến hành giám sát đối với Đảng ủy Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh về việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


Ngày 30/11/2017, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã ban hành Thông báo kết quả giám sát, trong đó nêu những ưu điểm, chỉ ra một số hạn chế, thiếu sót cần khắc phục; đồng thời, yêu cầu Đảng ủy Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh cần tập trung triển khai và thực hiện tốt một số nội dung theo thông báo nêu trên.

Trần Đình Nguyên
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK