Hôm nay, ngày 15 tháng 12 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ HÀM THUẬN NAM | LỊCH CÔNG TÁC

CHƯƠNG TRÌNH công tác tháng 12 năm 2017

5.12.2017 - 7:24

I-NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

-Tổ chức quán triệt, học tập và tuyên truyền các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII).

-Chỉ đạo công tác phòng chống bão, lũ, phòng chống hạn; phòng chống dịch bệnh trên người, cây trồng và vật nuôi.

-Lãnh đạo tổ chức tốt kỳ họp thứ 5-Hội đồng nhân dân huyện (khóa VIII).

-Tập trung chỉ đạo công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình; đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý năm 2017.


II-CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỤ THỂ:

Thứ sáu,

ngày 01

-Buổi chiều: Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy tiếp công dân định kỳ.

Thứ hai,

ngày 04

-Buổi sáng:+Thường trực Huyện ủy dự chào cờ và sinh hoạt đầu tháng.

+Hội nghị Ban chấp hành đảng bộ huyện khóa VIII (lần thứ 16) đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017; những nhiệm vụ trọng cần tập trung thực hiện trong năm 2018

Thứ ba, tư, năm, sáu; ngày 05, 06, 07, 08


 

-Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự kỳ họp thứ 5 – Hội đồng nhân dân tỉnh (khóa X).

Thứ tư,

ngày 06

-Thường trực Huyện ủy đi cơ sở.

Thứ năm, ngày 07

-Buổi chiều: Đồng chí Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị công khai quy hoạch cán bộ.

Thứ sáu, ngày 08

-Buổi sáng: Thường trực Huyện ủy dự Họp giao ban công tác thu ngân sách.

-Cả ngày: Thường trực Huyện ủy dự cùng BCĐ công tác dân vận Quốc phòng-An ninh tỉnh tổ chức hoạt động công tác Dân vận, tuyên truyền đặc biệt và kiểm tra việc thực hiện công tác Dân vận trên lĩnh vực Quốc phòng-An ninh năm 2017 tại xã Hàm Cần.

Thứ hai,

ngày 11

-Cả ngày: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2017.

Thứ ba, ngày 12

-Cả ngày: Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị thảo luận, góp ý dự thảo các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) ở tỉnh.

Thứ tư, ngày 13

-Cả ngày: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2017.

-Buổi chiều: Đồng chí Phó Bí thư thường trực Huyện ủy dự họp mặt các chức sắc, nhà tu hành, chức việc các tôn giáo trên địa bàn năm 2017 tại BCH Quân sự huyện.

Thứ năm, thứ sáu; ngày 14, 15

 

-Thường trực Huyện ủy dự kỳ họp thứ 5 – HĐND huyện.

Thứ hai ngày 18

-Buổi sáng: Đồng chí Phó Bí thư thường trực Huyện ủy họp Ban chỉ đạo công tác tôn giáo huyện đánh giá tình hình, công tác tôn giáo năm 2017.

-Buổi chiều: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến về công tác cán bộ, đảng vụ.

Thứ ba, ngày 19

-Thường trực Huyện ủy thăm một số tổ chức, chức sắc tôn giáo nhân dịp Lễ giáng sinh năm 2017.

-Buổi sáng: Đồng chí Bí thư Huyện ủy dự họp kiểm điểm Đảng ủy Quân sự huyện.

Thứ tư, ngày 20

-Buổi sáng: +Đồng chí Bí thư Huyện ủy dự kiểm điểm tập thể và cá nhân các đồng chí lãnh đạo UBND huyện.

+Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự tổng kết phong trào đoàn thanh niên huyện năm 2017.

-Buổi chiều: Thường trực Huyện ủy dự kiểm điểm tập thể Thường trực và cá nhân các đồng chí ủy viên Thường trực HĐND huyện.

Thứ năm, ngày 21

-Buổi sáng: +Đồng chí Bí thư Huyện ủy chủ trì Hội nghị đánh giá kết quả lãnh đạo công tác phòng, chống tham nhũng, công tác phòng chống, kiểm soát ma túy năm 2017; sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.

+Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì họp BCĐ quy chế dân chủ ở cơ sở đánh giá tình hình thực hiện QCDC cơ sở năm 2017.

-Buổi chiều: Thường trực Huyện ủy dự họp Chi bộ Văn phòng Huyện ủy đánh giá, phân loại đảng viên năm 2017.

Thứ sáu,

ngày 22

­-Buổi sáng: 7giờ: Viếng Đài tưởng niệm liệt sĩ huyện.

-Buổi chiều: Đồng chí Phó Bí thư thường trực Huyện ủy dự Hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2017 ở huyện.

-Cả ngày: Đồng chí Bí thư Huyện ủy dự họp thông qua nội dung biên soạn lịch sử LLVT huyện giai đoạn 1975-2015 (lần 1) tại BCH Quân sự huyện.

Thứ hai

ngày 25

-Buổi sáng: Đồng chí Phó Bí thư thường trực Huyện ủy chủ trì họp BCĐ xây dựng Đảng, các đoàn thể chính trị- xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước đánh giá công tác xây dựng Đảng, các đoàn thể chính trị- xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

-Buổi chiều: Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì họp Đảng ủy khối Đảng & Đoàn thể huyện.

Thứ ba, ngày 26

-Buổi sáng: Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị giao ban nội chính đánh giá tình hình, công tác nội chính tỉnh năm 2017.

-Buổi chiều: +Đồng chí Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh đánh giá kết quả công tác cải cách tư pháp năm 2017.

+Đồng chí Phó Bí thư thường trực Huyện ủy dự Hội nghị tổng kết công tác Hội nông dân năm 2017 ở huyện.

Thứ tư,

ngày 27

-Buổi sáng: Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 18-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông ở tỉnh.

-Buổi chiều: Thường trực Huyện ủy dự sinh hoạt chi bộ Văn phòng Huyện ủy.


 

Thứ năm,

ngày 28

-Buổi chiều: Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị tổng kết công tác mặt trận năm 2017 ở huyện.

Thứ sáu

ngày 29

-Buổi chiều: Họp các Thường trực đánh giá tình hình tháng 12/2017; xếp lịch tháng 01/2018.

 

Văn phòng Huyện ủy
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK