Hôm nay, ngày 21 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ HÀM THUẬN BẮC | GIẤY MỜI HỌP

V/v mời họp trực tuyến

22.11.2017 - 15:24

Thực hiện Công văn số 1003-CV/TU, ngày 17/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Huyện ủy mời dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6-Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) với thành phần, địa điểm, thời gian cụ thể như sau:


1- Thành phần tham dự tại phòng họp trực tuyến Huyện ủy:

- Các đồng chí nguyên là thủ trưởng các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể tỉnh đã nghỉ hưu trên địa bàn huyện;

- Các đồng chí cán bộ cao cấp, chuyên viên cao cấp, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND, UBND huyện đã nghỉ hưu trên địa bàn huyện;

- Bí thư, phó bí thư, ủy viên ban thường vụ, chánh văn phòng Huyện ủy;

- Chủ tịch, phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trưởng, phó các đoàn thể chính trị-xã hội huyện;

- Phó các Ban và Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện;

- Bí thư chi, đảng bộ cơ sở các cơ quan, đơn vị (riêng BQL Rừng phòng hộ Sông Quao mời Phó Bí thư).

2- Thành phần tham dự tại phòng họp trực tuyến UBND huyện:

- Chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, UBND huyện;

- Trưởng các phòng, ban, hội quần chúng huyện (không phải là bí thư chi, đảng bộ cơ sở);

- Bí thư, phó bí thư, chủ tịch HĐND, UBND, UBMT TQVN các xã, thị trấn (nhờ đảng ủy xã, thị trấn mời).

3- Thời gian: 1,5 ngày (thứ tư, ngày 29 và buổi sáng thứ năm ngày 30/11/2017), bắt đầu vào lúc 8 giờ, ngày 29/11/2017.

4- Tài liệu: Văn kiện Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII)

* Đề nghị các đồng chí tham dự đông đủ, đúng thành phần và thời gian quy định.

Công văn kèm theo.

Văn phòng Huyện ủy.
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK