Hôm nay, ngày 15 tháng 12 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ PHÚ QUÝ | GIỚI THIỆU

Văn phòng Huyện ủy Phú Quý những chặng đường phát triển

10.11.2017 - 16:22

Trong không khí thi đua sôi nổi, lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 40 năm thành lập huyện Phú Quý (15/12/1977 - 15/12/2017), các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân đang hướng về những giây phú thiêng liêng, ôn lại lịch sử hào hùng, nhắc lại những thăng trầm của Đảng bộ và nhân dân huyện nhà trong suốt chặng đường đã qua. 40 năm đã qua, bên cạnh những khó khăn, thách thức, Đảng bộ huyện đã có những thành tựu vượt bậc, đời sống nhân dân đã nâng lên một cách mạnh mẽ, từng bước thu hẹp khoảng cách với nhiều địa phương trong đất liền để tạo động lực và khí thế mới trong những năm cuối thập niên 20 thế kỷ 21. Trong sự chuyển mình vươn lên đó, có Văn phòng cấp ủy.


Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự kiện chính trị vô cùng trọng đại của cách mạng nước ta. Sau 8 tháng thành lập Đảng, tháng 10-1930, Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương khai mạc tại Hương Cảng (Trung Quốc) đã thông qua Cương lĩnh; Điều lệ Đảng; đồng thời quyết định thành lập các bộ phận chuyên môn giúp việc và tham mưu cho Trung ương Đảng trong đó bộ máy Văn phòng cấp ủy.  Việc thành lập bộ máy văn phòng cấp ủy ngay sau khi thành lập Đảng khẳng định vai trò quan trọng của công tác tổ chức xây dựng Đảng và văn phòng cấp ủy. Từ sự kiện này, Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định lấy ngày 18/10 hằng năm làm ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy trong cả nước.

Đảng ta đã trải qua hơn 87 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành; với đường lối chính trị độc lập, đúng đắn và sáng tạo, trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài, gian khổ, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách và giành được những thắng lợi vĩ đại, đánh bại các thế lực xâm lược và bọn phản động, giành được độc lập tự do dân tộc, thống nhất Tổ quốc, đưa nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội; làm tròn nghĩa vụ quốc tế; thắng lợi của công cuộc đổi mới, tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập kinh tế quốc tế, đưa đất nước từng bước quá độ lên chủ nghĩa xã hội với những nhận thức và tư duy mới đúng đắn, phù hợp với thực tiễn Việt Nam. Nước ta cơ bản đã thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu, đang đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, có quan hệ quốc tế rộng mở, có vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới.

Dù lúc nào, ở đâu, trong bất cứ hoàn cảnh nào Đảng ta cũng luôn luôn có được một đội ngũ cán bộ trực tiếp tham mưu, giúp việc rất mực trung thành và tận tụy cho cấp ủy, đó là đội ngũ cán bộ công chức, viên chức Văn phòng cấp ủy. Với tất cả niềm tin và lòng trung thành tuyết đối, thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, làm việc tận tâm, tận tụy, hy sinh quên mình, luôn được Đảng tin yêu và không ngừng trưởng thành và ngày càng phát triển.

Ngày 15/12/1977, Phú Quý được Chính phủ ra quyết định thành lập huyện Phú Quý trực thuộc tỉnh Thuận Hải nay là tỉnh Bình Thuận. Đây là sự kiện quan trọng, đánh dấu mốc son mới với tên gọi huyện (đảo) Phú Quý. Từ khi thành lập huyện, Đảng bộ huyện Phú Quý cũng được thành lập trên cơ sở Đảng bộ xã Phú Quý, vừa tập trung củng cố bộ máy, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể và các lực lượng vũ trang nhân dân từ huyện đến xã. Đến tháng 7/1979, bộ máy của huyện Phú Quý tương đối hoàn chỉnh, bao gồm các cơ quan: Huyện ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các đoàn thể và các ngành, các cấp ra đời theo yêu cầu nhiệm vụ đơn vị cấp huyện, trong đó có Văn phòng Huyện ủy. Đảng bộ huyện đã từng bước trưởng thành, phát triển, song đó cũng là sự phát triển toàn diện về nhiêu mặt đối với Văn phòng cấp ủy.

Trải qua nhiều thay đổi, hiện nay tổ chức bộ máy Văn phòng Huyện ủy hoạt động ổn định, có 12 đồng chí cán bộ, công chức và 01 đồng chí hợp đồng vụ việc. Đa số cán bộ đều có trình độ đại học và trình độ lý luận chính trị từ Trung cấp trở lên. Cơ sở vật chất cơ bản đảm bảo đầy đủ các phòng làm việc cho đội ngũ cán bộ công chức. Có Nhà khách nội bộ gồm 12 phòng; hệ thống mạng diện rộng kết nối giữa Huyện ủy với Tỉnh ủy và giữa Huyện ủy với Đảng ủy các xã; phòng họp trực tuyến; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác chuyên môn và phục vụ tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy ở địa phương.

Nhìn lại chặng đường hơn 40 năm qua, kể từ ngày thành lập huyện đảo Phú Quý và qua 10 lần Đại hội Đảng bộ huyện, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng cấp ủy luôn được Huyện ủy và cấp ủy các cấp quan tâm chăm lo bồi dưỡng, giáo dục, xây dựng, củng cố và trưởng thành, phục vụ đắc lực cho hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng.

Quá trình phục vụ cho Đảng, đội ngũ cán bộ, công chức Văn phòng cấp ủy các cấp luôn rèn luyện cho mình có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, với nhân dân, với chế độ XHCN, tin tưởng vào sự tất thắng của sự nghiệp cách mạng do Đảng lãnh đạo, nêu cao truyền thống đoàn kết, không sợ gian khổ, không ngại hy sinh, ngày đêm tận tụy với nhiệm vụ được giao, ra sức học tập chuyên môn, nghiệp vụ, tu dưỡng đạo đức và lối sống; ngày càng phát huy tốt hơn vai trò tham mưu, giúp cấp ủy trong việc nắm bắt, nhận định đánh giá tình hình, đề ra các chủ trương, chính sách cũng như trong xử lý công việc ngày càng chặt chẽ và hiệu quả hơn; luôn nêu cao ý thức phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao phó. Có thể khẳng định, vượt lên mọi khó khăn thử thách, những người làm công tác Văn phòng cấp ủy qua các thế hệ luôn tuyệt đối trung thành với Ðảng, vững vàng về chính trị, tin tưởng vào sự nghiệp cách mạng của Ðảng, của dân tộc, không hoang mang, dao động. Nhiều bộ phận, nhiều cán bộ, nhân viên đã tận tâm, tận lực, làm việc không kể ngày đêm, đáp ứng cao nhất yêu cầu của công việc và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, của Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy.

Phát huy truyền thống vẻ vang trong 40 năm xây dựng và trưởng thành của huyện nhà. Trong suốt những năm qua, Văn phòng Huyện ủy Phú Quý luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, kết hợp chặt chẽ các mặt công tác xây dựng Đảng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Văn phòng cấp ủy đã có nhiều nỗ lực giúp cấp ủy tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cải tiến lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả công tác; thực hiện tốt chức năng thu thập thông tin, tổng hợp tình hình, dự thảo các chỉ thị, nghị quyết; chủ động đề xuất, thẩm định và góp ý có chất lượng vào các báo cáo, đề án trình Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị các cấp; bảo đảm thông tin chính xác, an toàn, bí mật. Đồng thời thực hiện nhiệm vụ hành chính quản trị, văn thư-lưu trữ và các nhiệm vụ khác phục vụ kịp thời sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đặc biệt, là công tác tham mưu và giữ nhiệm vụ chính trong công tác soạn thảo các văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 một cách chặt chẽ và phục vụ tốt các mặt tổ chức đại hội thành công tốt đẹp. Ngoài ra, cán bộ, công chức Văn phòng còn phục vụ tốt các đợt hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện và tổ chức các cuộc họp, ngày lễ, kỷ niệm quan trọng khác.

Chặng đường đã qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Huyện ủy, công tác Văn phòng đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Mặc dù mỗi người được giao các trọng trách nhiệm vụ khác nhau, nhưng tất cả đều hướng về mục tiêu chung là phấn đấu xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. 40 năm qua, những gì Văn phòng cấp ủy đạt được trong quá trình phục vụ cho Đảng là rất đáng trân trọng và tự hào, điều hết sức quan trọng là làm sao không ngừng phát huy truyền thống cách mạng và những kết quả đạt được, ra sức khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm để phục vụ cho Đảng được nhiều hơn, tốt hơn trong giai đoạn cách mạng mới với tầm cao mới.

Trong thời gian tới, với yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra cho Văn phòng cấp ủy đòi hỏi ngày càng cao, tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy, phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, phối hợp tốt giữa các Ban xây dựng Đảng tạo ra sự đoàn kết thống nhất, đồng thuận, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch vững mạnh, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2015- 2020 đã đề ra. Tập thể Văn phòng cấp ủy quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao góp phần cùng với Đảng bộ huyện xây dựng huyện nhà phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới.          

Thanh Liêm
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK