Hôm nay, ngày 18 tháng 10 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ HÀM THUẬN BẮC | TIN HOẠT ĐỘNG

Hàm Thuận Bắc đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo"

10.11.2017 - 10:40

Thực hiện Chương trình hành động số 31-CT/HU, ngày 05/9/2013 của Huyện ủy thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới và thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về công tác dân vận, Ban Dân vận Huyện ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Kế hoạch số 54-KH/HU, ngày 14/11/2016 để tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện công tác dân vận của Đảng trong phạm vi toàn huyện, tập trung vào những nội dung như: 


Tiếp tục tổ chức quán triệt và thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 20-NQ/TU, ngày 07/8/2013 của Tỉnh ủy; Kết luận số 114-KL/TW, ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Chỉ thị 03-CT/TU, ngày 26/11/2015 của Tỉnh ủy. Đồng thời đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo" trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội, nhất là cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" do Ủy ban Trung ương Mặt trận phát động, gắn với thực hiện tốt Chỉ thị số 05-T/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) và các nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Để có cơ sở đánh giá kết quả triển khai thực hiện của các cơ quan, đơn vị, ngay từ đầu năm 2017, Ban Dân vận Huyện ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy đưa vào Chương trinh kiểm tra, giám sát năm 2017 nội dung kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 114-KL/TW, ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương, Chỉ thị số 16-CT-TTg, ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 03-CT/TU, ngày 26/11/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, gắn với thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TU, ngày 27/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy các cơ sở. Ngày 05/9/2017, Ban Dân Vận Huyện ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Kế hoạch số 96-KH/HU, thành lập 04 đoàn kiểm tra để kiểm tra theo chương trình nêu trên. Một mặt, Ban Dân vận Huyện ủy cũng ban hành kế hoạch và tiến hành giám sát 04 đảng ủy cơ quan trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 54-KH/HU, ngày 14/11/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Qua triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 10 của Ban Bí thư (khóa XII) và các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào thi đua trên địa bàn thôn, khu phố theo Chỉ thị 23 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIII), các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục được phát động sâu rộng và tạo được sự hưởng ứng tich cực của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện. Kết quả từ đầu năm 2017 đến nay, toàn huyện vận động các tổ chức, các tầng lớp nhân dân góp quỹ đền ơn đáp nghĩa được trên 893,4/680 triệu đồng; góp quỹ vì người nghèo được 803/650 triệu đồng; vận động nhân dân đóng góp 7,7 tỷ đồng thi công hoàn thành 27/25 km đường bê tông xi măng và thu nợ các năm trước được 846 triệu đồng; vận động các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân tặng quà cho các gia đình chính sách, gia đình khó khăn nhân các dịp lễ, tết hàng nghìn suất quà, hỗ trợ xây dựng nhà ở, khám chữa bệnh, cấp học bổng và hỗ trợ xe đạp, sách vở cho học sinh nghèo hiếu học...trị giá hàng chục tỷ đồng. Nhiều mô hình dân vận khéo có hiệu quả trong đời sống cộng đồng trước đây tiếp tục được nhân rộng như: Mô hình “tự quản, tự phòng”; mô hình phòng, chống ma tý, mại dâm; mô hình "giáo xứ an toàn, đoàn kết, văn hóa"; mô hình "hủ gạo tình thương"; vận động hiến đất, góp công làm các công trình ở địa phương... đã thu hút đông đảo nhân dân tham gia.

Đạt được những kết quả trên là do sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của cấp ủy, chính quyền các cấp và sự vào cuộc tích cực của mặt trận, các đoàn thể nên đã nâng nhận thức và trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về công tác vận động quần chúng. Bên cạnh đó, Thường trực Huyện ủy thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc chính quyền các cấp thực hiện tốt công tác dân vận trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, nhất là việc huy động sức dân, đền bù, giải toả, giải phóng mặt bằng, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tranh chấp, đơn yêu cầu, những vấn đề bức xúc trong nhân dân. Chính vì vậy nên các phong trào hành động cách mạng phát động ở từng địa bàn dân cư được đông đảo nhân dân ủng hộ, nội lực nhân nhân tiếp tục được phát huy, góp phần thực hiện có kết quả Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" ở từng xã, thị trấn và các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, an ninh- quốc phòng của huyện trong năm 2017./.  

Ngọc Hùng.
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK