Hôm nay, ngày 20 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
ĐẢNG UỶ KHỐI CƠ QUAN TỈNH | CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác của Văn phòng Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh trong tình hình mới

10.11.2017 - 9:17

Chất lượng hoạt động của Văn phòng có liên quan và ảnh hưởng trực tiếp đến việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh. 


Văn phòng Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh là cơ quan tham mưu, giúp việc cho Ban Chấp hành Đảng bộ Khối mà trực tiếp, thường xuyên là Thường trực và Ban Thường vụ Đảng ủy trong tổ chức, triển khai, điều hành các công việc, hoạt động của Cơ quan Đảng ủy Khối; là trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối. Chất lượng hoạt động của Văn phòng có liên quan và ảnh hưởng trực tiếp đến việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh.

Với tính chất công việc là vừa nghiên cứu tham mưu, đề xuất, vừa phục vụ; trong thời gian qua, đặc biệt là từ đầu nhiệm kỳ 2015 – 2020 đến nay, đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động (CBCCNLĐ) Văn phòng Đảng ủy Khối đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu vượt qua khó khăn và hoàn thành tốt chức năng, các nhiệm vụ được giao, giúp Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối lãnh đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ do Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ đề ra và các nhiệm vụ trọng tâm do Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao hàng năm. Nổi bật là đã tham mưu cho Đảng ủy ban hành và tổ chức thực hiện nghiêm quy chế làm việc của BCH Đảng bộ Khối, Chương trình công tác toàn khóa, Chương trình công tác năm. Tham mưu xây dựng đề án vị trí việc làm Cơ quan Đảng ủy Khối theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy. Phối hợp chặt chẽ với các ban xây dựng Đảng của Đảng ủy Khối tham mưu tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt và xây dựng chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện các nghị quyết, chương trình, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy. Phối hợp tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Đảng ủy ban hành nhiều văn bản chỉ đạo trên các lĩnh vực. Các văn bản do Văn phòng tham mưu trong thời gian qua, cơ bản đảm bảo chất lượng, chuyển tải kịp thời những định hướng, chủ trương của Trung ương, Tỉnh ủy, Đảng ủy đến cấp ủy cơ sở để triển khai thực hiện, tạo sự thống nhất trong nhận thức, hành động của toàn Đảng bộ trong lãnh đạo, triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể của Tỉnh. Với kết quả đạt được nêu trên, hàng năm Văn phòng Đảng ủy Khối đều được công nhận là tập thể Lao động tiên tiến, được các cấp, ngành biểu dương, khen thưởng.

Lễ kết nạp Đảng đ/c Lê Duy Khánh - Chuyên viên Văn phòng 

Có được kết quả như trên là do nhiều nguyên nhân, trong đó có sự quan tâm lãnh chỉ đạo sâu sát của Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy; lãnh đạo Văn phòng luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, động viên, khuyến khích cán bộ, công chức và người lao động hăng say công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ; chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thông tin tổng hợp, tham mưu trên các mặt; tham mưu việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành của cấp ủy các cấp trong Khối; quan tâm chăm lo bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; chấp hành nghiêm quy định, quy chế làm việc của cơ quan, của Văn phòng…

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn những tồn tại, hạn chế, đó là: Có lúc, có việc còn thiếu chủ động trong thực hiện vai trò tham mưu, đề xuất thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác của Ban Thường vụ Đảng ủy; một số văn bản tham mưu chất lượng chưa cao; chưa làm tốt chức năng là trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy; việc nắm bắt tình hình ở cơ sở còn hạn chế. Công tác quản trị, phục vụ đôi lúc chưa đáp ứng được yêu cầu của Thường trực và thực tế nhiệm vụ … 

Để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác trong thời gian tới, Văn phòng Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tập trung thực hiện tốt một số biện pháp chủ yếu sau:

Thứ nhất, tiếp tục tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức của CBCCNLĐ trong Văn phòng về chức năng, nhiệm vụ, vai trò, vị trí của Văn phòng Đảng ủy Khối, để qua đó làm cho mỗi CBCCNLĐ thắm nhuần sâu sắc về trách nhiệm, đề cao tinh thần tự giác, chủ động trong công việc; gắn với kiện toàn, sắp xếp, phân công nhiệm vụ CBCCNLĐ phù hợp với năng lực chuyên môn, sở trường công tác của từng người theo hướng kết hợp: Mỗi công việc chỉ có một người chịu trách nhiệm. Một người có thể đảm nhận, xử lý được nhiều công việc khác nhau.

Thứ hai, tiếp tục cải tiến lề lối làm việc, chú trọng thực hiện tự học tập, nghiên cứu để rèn giũa, trau dồi nâng cao nhận thức về lý luận chính trị, chuyên môn, tin học, nghiệp vụ công tác văn phòng, năng lực thực hành công tác tham mưu, phục vụ cấp ủy.

Thứ ba, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 04 (khóa XII) “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ”.

Thứ tư, tiếp tục làm tốt công tác phối hợp giữa Văn phòng với các Ban trong: công tác cung cấp và xử lý thông tin, phục vụ kịp thời, có hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; nâng cao chất lượng công tác thẩm định, xây dựng các văn bản của Đảng ủy và giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vấn đề phát sinh ở cơ sở, ở các cuộc họp, Hội nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối.  

Thứ năm, tiếp tục tham mưu Đảng ủy Khối đẩy mạnh việc ứng dụng Công nghệ thông tin trong lãnh chỉ đạo, quản lý, điều hành của các cấp ủy trong Đảng bộ Khối; tăng cường xử lý văn bản qua mạng máy tính.

Thứ sáu, tranh thủ sự hướng dẫn, hỗ trợ nghiệp vụ, những điều kiện cần thiết từ Văn phòng Tỉnh ủy để thực hiện hoàn thành và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao./.

Võ Duy Dương - Văn phòng
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK