Hôm nay, ngày 15 tháng 12 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ TUY PHONG | LỊCH CÔNG TÁC

Chương trình công tác tháng 11/2017

8.11.2017 - 15:38

NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Đẩy mạnh thi đua nước rút hoàn thành nhiệm vụ năm 2017 theo Kết luận số 201-KL/HU ngày 16/12/2016 của Huyện ủy về đánh giá tình hình kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh; công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận năm 2016 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2017, tập trung quyết liệt thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu năm 2017, nhất là tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế, tỷ lệ giảm hộ nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng nông thôn mới.

- Chỉ đạo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2017 và xác định những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện năm 2018.

- Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống bão, lũ; phòng chống dịch bệnh trên người, cây trồng và vật nuôi.

- Lãnh đạo chuẩn bị tổ chức tốt kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân huyện (khóa VIII).


CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỤ THỂ

Thứ tư, ngày 01

 

- Buổi chiều: Họp Đảng ủy Quân sự huyện.

- Buổi tối: Tiếp xúc cử tri của Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện (Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy).

Thứ năm, ngày 02

 

- Buổi sáng: Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị sơ kết, rút kinh nghiệm diễn tập khu vực phòng thủ huyện có một phần thực binh năm 2017.

- Buổi chiều: Dự làm việc của lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh với Ủy ban nhân dân huyện về công tác ứng phó với cơn bão số 12 (Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy).

Thứ sáu, ngày 03

Thường trực Huyện ủy đi kiểm tra công tác ứng phó với cơn bão số 12.

Thứ hai, ba, ngày 06, 07

Dự họp trực tuyến Ủy ban nhân dân tỉnh (Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy).

Thứ tư, ngày 08

- Buổi sáng:

+ Nghe báo cáo tình hình, tiến độ đền bù, giải tỏa dự án tuyến kênh thoát lũ bãi thải xỉ nối vào suối Chùa, xã Vĩnh Tân; dự án khu công nghiệp Tuy Phong (Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy) (2) Mời đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Tư pháp, Thanh tra, Công an huyện, Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND và UBND huyện; cấp ủy, Ủy ban nhân dân các xã Vĩnh Tân, Vĩnh Hảo dự họp.

+ Dự Hội nghị tập huấn công tác văn thư, lưu trữ của Đảng và các tổ chức chính trị- xã hội ở tỉnh (Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy).

- Buổi chiều: Giao ban về tình hình thực hiện công tác phòng, chống ma túy tháng 10/2017 (Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy) (3) Mời đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Huyện ủy; Mặt trận, các đoàn thể huyện; Tòa án, Phòng Tư pháp, Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội, Trung tâm Y tế, các Đồn Biên phòng Hòa Minh, Liên Hương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn dự làm việc.

- Buổi tối: Dự Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư” năm 2017 ở xã Hòa Minh (Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy).

Thứ năm, sáu, ngày 09, 10

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy (lần 1) nghe và cho ý kiến về:

- Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy (khóa XIII) thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) về phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

- Dự thảo Báo cáo kết quả giám sát việc khắc phục những hạn chế, thiếu sót đã chỉ ra qua kết quả kiểm tra sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2016.

- Dự thảo Báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU của Tỉnh ủy (khóa XIII) về đẩy mạnh huy động các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội đến năm 2020.

- Dự thảo Kế hoạch tuyên truyền Luật Tín ngưỡng tôn giáo trong vùng đồng bào có đạo.

- Đánh giá, xếp loại Đảng bộ xã Phước Thể năm 2017.

- Quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020- 2025.

- Công tác cán bộ.

- Công tác đảng viên.

Thứ năm, ngày 09

Buổi sáng: Dự Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam- Lào” năm 2017 ở tỉnh (Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy).

Thứ sáu, ngày 10

Buổi chiều: Tiếp xúc cử tri của Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện (Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện).

Thứ hai, ngày 13

- Buổi sáng: Làm việc với Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã Hòa Minh, Bình Thạnh về xây dựng nông thôn mới (Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy) (4) Mời đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, Ban Tổ chức Huyện ủy, Phòng Nội vụ, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Tài chính- Kế hoạch, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Y tế, Phòng Giáo dục và Đào tạo dự làm việc.

- Buổi chiều: Hội ý Thường trực Huyện ủy.

Thứ ba, ngày 14

- Buổi sáng:

+ Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện cùng Tổ Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đơn vị Tuy Phong tiếp xúc cử tri chuyên đề về tình hình thực hiện quy định của pháp luật trong việc chăm sóc sức khỏe của người dân tham gia bảo hiểm y tế năm 2017 tại thị trấn Liên Hương.

+ Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cùng Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy xã Bình Thạnh về tình hình kinh tế- xã hội, quốc phòng an ninh; công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận 10 tháng năm 2017 và những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

- Buổi chiều: Nghe báo cáo tình hình, tiến độ triển khai dự án khu sản xuất giống thủy sản tập trung Chí Công (Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy) (5) Mời đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện; đại diện lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân huyện; Công an, Thanh tra, Phòng Tư pháp, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện; Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Chí Công dự họp.

Thứ tư, ngày 15

Buổi sáng: Chủ trì Hội nghị quán triệt, triển khai Chương trình hành động của Tỉnh ủy (khóa XIII) thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) về phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước (Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy).

- Buổi chiều:

+ Họp nghe báo cáo tình hình, kết quả triển khai các giải pháp khắc phục ô nhiễm môi trường khu chế biến cá hấp Rừng Đạo, xã Phú Lạc (Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy) (6) Mời đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện; Ban Dân vận Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Công an huyện, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng, Ban quản lý Công trình công cộng, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện; cấp ủy, Ủy ban nhân dân các xã Phú Lạc, Phước Thể dự họp.

+ Làm việc với Đảng ủy xã Hòa Phú về công tác biên soạn lịch sử truyền thống Đảng bộ địa phương (Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy) (6) Mời đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Phòng Tài chính- Kế hoạch dự làm việc.

Thứ năm, ngày 16

Buổi chiều: Dự Hội nghị tổng kết thi đua Cụm Quân sự địa phương năm 2017 tại huyện Đức Linh (Đồng chí Nguyên Dân- Bí thư Huyện ủy).

Thứ sáu ngày 17

 

- Buổi sáng: Thăm các trường học nhân kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982- 20/11/2017) (Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy).

- Buổi chiều: Dự Lễ kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập Trường Chính trị tỉnh (1962- 2017) và 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982- 20/11/2017) (Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy).

Thứ hai, ngày 20

- Buổi sáng: Làm việc với Thường trực Ban Chỉ đạo công tác Tôn giáo huyện, Ủy ban nhân dân huyện, cấp ủy, Ủy ban nhân dân thị trấn Liên Hương (Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy).

- Buổi chiều: Hội ý Thường trực Huyện ủy.

Thứ ba, ngày 21

- Buổi sáng: Chủ trì Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông (Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy).

- Buổi chiều: Họp Đảng ủy Khối các cơ quan Đảng, đoàn thể huyện (Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy).

Thứ tư, ngày 22

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện nghe và cho ý kiến về báo cáo kết quả giám sát và dự thảo Nghị quyết về giám sát kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 3 và trước kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân huyện (khóa VIII); rà soát, cho ý kiến các nội dung liên quan chuẩn bị kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân huyện khóa VIII; đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 11, nhiệm vụ tháng 12/2017 (Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện).

Thứ năm, ngày 23

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy (lần 2) nghe và cho ý kiến về:

- Quy chế làm việc (sửa đổi, bổ sung) của Huyện ủy khóa VIII, nhiệm kỳ 2015- 2020;

- Quy chế làm việc (sửa đổi, bổ sung) của Thường trực Huyện ủy khóa VIII, nhiệm kỳ 2015- 2020.

- Định hướng công tác giám sát, phản biện xã hội năm 2018.

- Công tác cán bộ.

- Công tác đảng viên.

Thứ sáu, ngày 24

- Buổi sáng:

- Buổi sáng: Dự họp Ủy ban nhân dân huyện đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng an ninh năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 (Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy).

+ Dự làm việc với Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng của tỉnh về kiểm tra hoạt động phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2017 tại huyện (Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy).

- Buổi chiều: Họp Đảng ủy Quân sự huyện (Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy).

Thứ hai, ngày 27

- Buổi sáng: Hội ý Thường trực Hội đồng nhân dân huyện (Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện).

- Buổi chiều: Giao ban các Thường trực.

Thứ ba, ngày 28

Dự Hội nghị lần thứ 16 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy).

Buổi sáng: Chủ trì Hội nghị phổ biến, triển khai Luật Tín ngưỡng tôn giáo (Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy).

Thứ tư, ngày 29

Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Thứ năm, ngày 30

Buổi chiều: Thường trực Huyện ủy dự sinh hoạt chi bộ định kỳ.

 

Văn phòng Huyện ủy
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK