Hôm nay, ngày 20 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
ĐẢNG UỶ KHỐI CƠ QUAN TỈNH | HỌC TẬP VÀ LÀM THEO BÁC - GƯƠNG NGƯỜI TỐT, VIỆC TỐT

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ

6.11.2017 - 14:12

Thời gian qua, nhất là trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh và các cấp ủy trực thuộc đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện có kết quả một số nhiệm vụ, nhất là về công tác chính trị tư tưởng, như: Nhận thức về đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ của nhiều cấp ủy và cán bộ, đảng viên từng bước được nâng lên; vai trò tiên phong, gương mẫu được khẳng định và thể hiện rõ hơn; công tác giáo dục lý luận chính trị được tăng cường…


Tuy nhiên, quá trình thực hiện đã bộc lộ không ít tồn tại, hạn chế cả về tư duy, nhận thức, nhất là việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về công tác tư tưởng của một số chi, đảng bộ nhằm đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả 27 biểu hiện về suy thoái tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong một số cấp ủy đảng chưa được thực hiện nghiêm túc. Một bộ phận cấp ủy đảng chưa thực hiện hết trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, đề xuất giải quyết dứt điểm một số vụ việc gây bức xúc trong nội bộ cũng như trong đời sống xã hội, quần chúng nhân dân. Không ít trường hợp cán bộ, đảng viên giữ cương vị lãnh đạo, quản lý (kể cả người đứng đầu) vi phạm nguyên tắc của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước…

Nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém nêu trên có cả nguyên nhân chủ quan và khách quan nhưng chủ yếu là nguyên nhân chủ quan, đó là: Nhận thức chung và việc đấu tranh trực diện với những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của một bộ phận cấp ủy, bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị chưa cao, chưa thường xuyên và bài bản, có nơi còn biểu hiện chủ quan, coi nhẹ; nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình đôi lúc còn tiến hành một cách hình thức, chiếu lệ; công tác quản lý đảng viên và sinh hoạt đảng chưa gắn với việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; việc chỉ đạo nắm, xử lý các tình huống về tư tưởng của cấp ủy các cấp chưa kịp thời và thiếu nhạy bén, đặc biệt là việc chậm thông tin và xử lý kịp thời những vấn đề nổi cộm mà đông đảo cán bộ, đảng viên, quần chúng quan tâm; công tác giáo dục lý luận chính trị, chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giáo dục đạo đức, lối sống chưa thường xuyên, nghiêm túc; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng chưa phát huy hết thẩm quyền, trách nhiệm; kỷ cương, kỷ luật, có lúc, có nơi còn bị coi nhẹ; việc phát hiện, xây dựng và biểu dương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt chưa được quan tâm thường xuyên.

Để khắc phục cho được những hạn chế, yếu kém nêu trên, đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, qua đó xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu trong sạch, có bản lĩnh chính trị vững vàng, là tấm gương sáng để quần chúng noi theo, trong thời gian tới các cấp ủy, tổ chức đảng trong khối các cơ quan tỉnh cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

 Một là, tăng cường quán triệt, học tập và cụ thể hóa, tổ chức thực hiện sáng tạo, hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chăm lo đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng, tôn vinh cán bộ, đảng viên trung thực, liêm khiết, tiên phong, gương mẫu ở mỗi cơ quan, đơn vị.

Hai là, đẩy mạnh nhiệm vụ tuyên truyền, đấu tranh phản bác, ngăn chặn những trang mạng xã hội, facebook, blog cá nhân xuyên tạc, bôi nhọ Đảng, Nhà nước và lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc…bằng các biện pháp phù hợp theo quy định của Đảng, Nhà nước.

Ba là, cấp ủy các cấp phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị xây dựng, rà soát, sửa đổi, bổ sung và thực hiện nghiêm túc quy chế văn hóa công sở trong mỗi cơ quan, đơn vị; thường xuyên đưa nội dung học tập, quán triệt, nâng cao nhận thức, đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biễn”, “tự chuyển hóa” vào sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt đảng bộ, chi bộ, sinh hoạt cơ quan…

 Bốn là, tiến hành rà soát, bổ sung, hoàn thiện việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở theo hướng ngắn gọn, súc tích, cụ thể, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện.  Tổ chức thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định tự phê bình và phê bình trong hoạt động của các cấp ủy, tổ chức đảng. Kịp thời nắm và lãnh chỉ đạo xử lý kịp thời, dứt điểm, đúng thẩm quyền, trách nhiệm về những vấn đề tư tưởng phát sinh ở cơ sở. Thực hiện dân chủ, công bằng, công khai, minh bạch trong công tác cán bộ, bảo đảm công tác tư tưởng phải được đi trước và song hành với công tác tổ chức và công tác cán bộ.

Năm là, chủ động xây dựng và phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị xây dựng quy định cụ thể về kỷ luật phát ngôn của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý. Thường xuyên hoặc đột xuất giám sát, quản lý cán bộ, đảng viên ở nơi cư trú về đạo đức, lối sống, quan hệ láng giềng, thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm ở nơi cư trú, đề xuất với  địa phương có biện pháp hiệu quả để kịp thời trao đổi thông tin khi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vi phạm pháp luật, đạo đức, lối sống ở nơi cư trú.

Sáu là, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, nâng cao chất lượng hoạt động của các đoàn thể trong cơ quan, đơn vị: Cấp ủy đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị các cấp quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi để các tổ chức đoàn thể góp ý, phản biện xã hội, nhất là về những vấn đề gây tâm tư, bức xúc trong cơ quan, đơn vị. Kịp thời tổ chức đối thoại với các đoàn thể, cán bộ, đảng viên về những vấn đề còn có nhận thức, quan điểm khác nhau liên quan đến các quyết định của lãnh đạo cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, liên quan đến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Bảy là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biễn”, “tự chuyển hóa”. Qua kiểm tra, giám sát xử lý (hoặc kiến nghị xử lý) kịp thời những tập thể, cá nhân suy thoái nghiêm trọng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đồng thời, có biện pháp, hình thức phù hợp để biểu dương, khen thưởng, bảo vệ tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, ngăn chặn tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”./.

Võ Duy Dương - Văn phòng
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK