Hôm nay, ngày 17 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY | CUỘC THI VIẾT VỀ TẤM GƯƠNG "DÂN VẬN KHÉO"

Cuộc thi báo chí viết về tấm gương "Dân vận khéo" giai đoạn 2017 - 2020

31.10.2017 - 17:26

Kế hoạch và thể lệ Cuộc thi báo chí viết về tấm gương "Dân vận khéo" giai đoạn 2017 - 2020


TỈNH ỦY BÌNH THUẬN                                      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

    BAN DÂN VẬN

              *                                                      Phan Thiết, ngày 30 tháng 10 năm 2017

  Số 559 -CV/BDVTU

V/v triển khai Cuộc thi viết về tấm gương

  "Dân vận khéo", giai đoạn 2017-2020.

                                             Kính gửi: - Các sở, ban, ngành; Mặt trận TQVN

                                                             và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh;

                                                          - Ban Dân vận các huyện, thị, thành ủy,

                                                            đảng ủy trực thuộc.

      Hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2020), kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tác phẩm "Dân vận" (15/10/1949 - 15/10/2019); ngày 12/10/2017, Ban Dân vận Trung ương ban hành Kế hoạch số 1273-KH/BDVTW về tổ chức cuộc thi báo chí viết về tấm gương "Dân vận khéo", giai đoạn 2017-2020; Ban Dân vận Tỉnh ủy kính đề nghị các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh; Ban Dân vận các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc quan tâm triển khai một số nội dung sau:

      1. Triển khai, phổ biến, tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân trong cơ quan, đơn vị và địa phương về Cuộc thi báo chí viết về tấm gương "Dân vận khéo", giai đoạn 2017-2020; phát động mọi người tích cực hưởng ứng cuộc thi. Thông qua Cuộc thi phát hiện, tôn vinh các tấm gương điển hình trong công tác dân vận; giới thiệu những kinh nghiệm tốt, các mô hình hay và những gương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua "Dân vận khéo" để các cơ quan báo chí, đài phát thanh, truyền hình địa phương viết, phổ biến, tuyên truyền, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, rộng khắp ở tất cả các cơ quan, đơn vị, địa phương.

      2. Báo Bình Thuận, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và Hội Nhà báo Bình Thuận quan tâm tuyên truyền, phổ biến các gương điển hình "Dân vận khéo"; phát động phóng viên, nhà báo, cộng tác viên tham gia viết về mô hình, điển hình, tấm gương "Dân vận khéo" và tuyển chọn các tác phẩm có chất lượng để tham dự cuộc thi.

      Ban Dân vận Tỉnh ủy rất mong được các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm triển khai, phổ biến, tuyên truyền và phát động tham gia cuộc thi.

      (Kế hoạch số 1273-KH/BDVTW, ngày 12/10/2017 và Thể lệ cuộc thi Báo chí viết về tấm gương "Dân vận khéo", giai đoạn 2017-2020" của Ban Dân vận Trung ương được đăng tải tại trang Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Bình Thuận, Mục Ban Dân vận Tỉnh ủy)./.

      Nơi nhận:                                                           K/T TRƯỞNG BAN

- Như trên;                                                               PHÓ TRƯỞNG BAN

- Ban Dân vận Trung ương;

- Thường trực Tỉnh ủy;                                               (Đã ký, đóng dấu)

- Lãnh đạo Ban;

- Các phòng thuộc Ban;

- Lưu Văn phòng Ban.                                                     Võ Thị Mùi

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG                          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

         BAN DÂN VẬN

                  *                                                       Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2017

    Số 1273 -KH/BDVTW                                    

KẾ HOẠCH

Tổ chức cuộc thi báo chí

viết về tấm gương "Dân vận khéo", giai đoạn 2017 - 2020

-----

     Dân vận và công tác Dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng của nước ta, là điều kiện quan trọng đảm bảo cho sự lãnh đạo của Đảng và củng cố, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân. Công tác dân vận là trách nhiệm của tất cả các tổ chức trong hệ thống chính trị, của mọi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên các đoàn thể Nhân dân, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang.

      Thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về công tác Dân vận (số 31 -CTr/BDVTW, ngày 18/5/2016); Chương trình phối hợp công tác Dân vận giữa Ban Dân vận Trung ương và Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam giai đoạn 2016 - 2021 (số 96A -CTr/BDVTW-ĐĐHNBVN, ngày 13/12/2016);

      Sau khi trao đổi thống nhất với Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam, Ban Dân vận Trung ương xây dựng Kế hoạch tổ chức cuộc thi báo chí viết về tấm gương "Dân vận khéo" giai đoạn 2017 - 2020, cụ thể như sau:

      I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

      1. Mục đích

      - Thiết thực kỷ niệm 87 năm, hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2020), kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tác phẩm "Dân vận" (15/10/1949 - 15/10/2019), tạo đợt sinh hoạt chính trị, văn hóa - xã hội sâu rộng, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác Dân vận trong thời kỳ đất nước đẩy mạnh thực hiện công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế vì mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh". Qua đó, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và của toàn xã hội về Dân vận và thực hiện công tác Dân vận theo Tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm, chủ trương của Đảng ta.

      - Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, đảm bảo thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XII, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận; phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; củng cố vững chắc niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; tăng cường quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân.

      Khuyến khích, phát huy vai trò, trách nhiệm và ghi nhận, tôn vinh đội ngũ nhà báo, các cơ quan thông tấn báo chí, hội nhà báo, ban dân vận các cấp, cộng tác viên và các công dân trong việc phát hiện, giới thiệu, viết, sáng tác, tuyên truyền những tấm gương, mô hình, điển hình "Dân vận khéo", những tác phẩm báo chí tiêu biểu, xuất sắc về đề tài Dân vận, tạo hiệu ứng tích cực, bồi đắp những giá trị tốt đẹp, bền vững trong đời sống xã hội.

      - Thông qua Cuộc thi phát hiện, tôn vinh các tấm gương điển hình trong công tác dân vận, tác giả tiêu biểu để tổ chức gặp mặt tuyên dương nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng.

      2. Yêu cầu

      - Cuộc thi cần phải được triển khai sâu rộng, thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của toàn xã hội, được nhiều tập thể, cá.nhân tham gia dự thi, tuyên truyền, đồng hành. Phát huy trách nhiệm của hệ thống ban dân vận cấp ủy các cấp, cơ quan báo chí trong việc tổ chức triển khai, phát hiện, giới thiệu các kinh nghiệm hay, mô hình tốt, tấm gương "Dân vận khéo" tham gia Cuộc thi.

      Việc tổ chức chấm giải phải đảm bảo tính khách quan, khoa học, trung thực và chính xác; lựa chọn được những tác phẩm báo chí xuất sắc nhất, những cơ quan báo chí và ban dân vận cấp ủy đóng góp tích cực, hiệu quả trong xây dựng, phát hiện, giới thiệu, tuyên truyền những tấm gương "Dân vận khéo" trong công tác Dân vận của Đảng để trao giải, tôn vinh.

      II- NỘI DUNG

      1. Tên gọi: Cuộc thi Báo chí viết về tấm gương "Dân vận khéo" (sau đây gọi tắt là Cuộc thi).

      2. Đơn vị chủ trì tổ chức Cuộc thi: Ban Dân vận Trung ương và Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam.

      3. Đối tượng tham dự Cuộc thi

      - Về tác giả: Là công dân Việt Nam không vi phạm các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, không vi phạm Luật Báo chí và các quy định pháp luật hiện hành.

      - Về tác phẩm: Là tác phẩm báo chí có nội dung về tấm gương dân vận khéo, đã được đăng, phát trên các loại hình báo chí: Báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử kể từ thời gian phát động Cuộc thi.

      Những tác phẩm được sử dụng trong thời gian xét giải của Cuộc thi đã được trao thưởng ở các cuộc thi của địa phương, ngành hoặc liên ngành Trung ương vẫn được quyền tham dự Cuộc thi, nhưng cần ghi rõ mức giải đã đoạt, thời gian và đơn vị tổ chức.

      - Các cơ quan báo chí tổ chức tốt việc phát động, động viên được nhiều phóng viên, nhà báo, cộng tác viên tham gia viết về tấm gương "Dân vận khéo" và tuyển chọn được nhiều tác phẩm có chất lượng, bảo đảm số lượng tham dự giải.

      - Các ban dân vận của cấp ủy, tổ chức đảng làm tốt công tác triển khai cuộc thi tại địa phương, đơn vị; giới thiệu các mô hình, điển hình, tấm gương "Dân vận khéo" cho các cơ quan báo chí để viết, tham dự Cuộc thi.

     4. Nội dung Cuộc thi

     Thông qua tác phẩm báo chí, phát hiện, phản ánh một cách trung thực, sinh động, có sức truyền cảm về những tấm gương "Dân vận khéo" là các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua "Dân vận khéo", có đóng góp tích cực trong thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị ... Ở các địa phương, cơ sở trên phạm vi cả nước.

     5. Thời gian tổ chức phát động, chấm giải và tổng kết Cuộc thi

      - Tổ chức phát động Cuộc thi: Ngày 13/10/2017.

      - Tổ chức chấm giải và tổng kết Cuộc thi:

      + Các năm 2018 và 2019 tổ chức chấm sơ khảo, chọn bài vào vòng chung khảo và sơ kết Cuộc thi vào dịp kỷ niệm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10).

      + Năm 2020, chấm sơ khảo của năm; đồng thời tổ chức chấm chung khảo và tổng kết, trao giải Cuộc thi (cả giai đoạn 2017 - 2020) vào dịp kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10).

      6. Cơ quan Thường trực Cuộc thi

      Tạp chí Dân vận thuộc Ban Dân vận Trung ương và Ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam là cơ quan Thường trực Cuộc thi.

      III. CƠ CẤU GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG

      1. Số lượng giải thưởng

      - Về tác phẩm: 06 giải A, 15 giải B, 15 giải C và 30 giải Khuyến khích.

      - Về cơ quan, tổ chức : Có 10 giải đồng hạng Xuất sắc cho các cơ quan báo chí và ban dân vận cấp ủy tiêu biểu.

      - Hằng năm, chọn các tác phẩm báo chí tiêu biểu để khen thưởng vào dịp kỷ niệm ngày truyền thống công tác dân vận (15/10) và đưa vào vòng chung khảo Cuộc thi

      2. Hình thức khen thưởng

      - Đối với tác giả, tác phẩm đoạt giải: Tặng giấy chứng nhận và tiền thưởng của Ban Tổ chức Cuộc thi.

      - Đối với cơ quan báo chí, ban dân vận cấp ủy xuất sắc: Tặng Bằng khen của Ban Dân vận Trung ương.

      - Đối với tấm gương "Dân vận khéo" của các tác phẩm báo chí tiêu biểu được lựa chọn vào vòng chung khảo qua các năm: Dự cuộc gặp mặt nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2020).

      3. Kinh phí hỗ trợ Cuộc thi

      Kinh phí phục vụ tổ chức và trao giải do hoạt động tài trợ, hỗ trợ tự nguyện, hợp pháp của các doanh nghiệp, đơn vị. Các khoản kinh phí tài trợ, hỗ trợ sẽ được chuyển về tài khoản của Tạp chí Dân vận; được sử dụng đúng quy định về tài chính hiện hành trong toàn bộ quá trình tổ chức Cuộc thi, chấm bài và trao giải.

      IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

      1. Thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Cuộc thi gồm đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương, Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam và một số lãnh đạo cấp vụ đơn vị của Ban Dân vận Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam và Bộ Thông tin - Truyền thông.

      2. Ban Dân vận Trung ương phối hợp với Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam chỉ đạo, hướng dẫn Ban dân vận cấp ủy, Hội nhà báo các địa phương, các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, các nhà báo, hội viên, cộng tác viên, tích cực hưởng ứng, tham gia cuộc thi.

      3. Ban Dân vận các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương nêu cao trách nhiệm, tích cực chỉ đạo, triển khai nội dung Cuộc thi trong hệ thống Dân vận, cán bộ làm công tác dân vận của địa phương, đơn vị mình để Cuộc thi đạt được kết quả tốt đẹp.

      4. Giao cho Tạp chí Dân vận chủ trì phối hợp với Văn phòng Ban Dân vận Trung ương và Ban Nghiệp vụ của Hội Nhà báo Việt Nam tham mưu giúp lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương và Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam chuẩn bị văn bản và các điều kiện cần thiết để tổ chức phát động, tuyên truyền về Cuộc thi; làm cơ quan thường trực, tiếp nhận bài dự thi; tham mưu thành lập Ban Giám khảo chấm thi; tổng kết Cuộc thi theo Kế hoạch này.

      Cuộc thi báo chí viết về tấm gương "Dân vận khéo" là một trong những hoạt động quan trọng, thiết thực góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ công tác dân vận của Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm, đường lối của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng về công tác dân vận, hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2020)./.

 

THỂ LỆ

Cuộc thi báo chí viết về tấm gương "Dân vận khéo"

giai đoạn 2017 - 2020

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 1273 - KH/BDVTW ngày 12/10/2017

của Ban Dân vận Trung ương)

-----

CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

      Điều 1. Tên gọi cuộc thi

     Cuộc thi Báo chí Viết về tấm gương "Dân vận khéo" do Ban Dân vận Trung ương phối hợp với Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức để lựa chọn, trao giải tho các tác phẩm báo chí xuất sắc viết về các tấm gương "Dân vận khéo" (sau đây gọi tắt là Cuộc thi) được đăng, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp phép; đồng thời, trao thưởng cho các cơ quan báo chí, ban dân vận cấp ủy xuất sắc trong tuyên truyền, triển khai Cuộc thi; phát hiện, tôn vinh các tấm gương điển hình "Dân vận khéo".

      Điều 2. Mục đích, ý nghĩa

      1. Thiết thực kỷ niệm 87 năm, hương tới kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2020), kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tác phẩm "Dân vận" (15/10/1949 - 15/10/2019); tạo đợt sinh hoạt chính trị, văn hóa - xã hội sâu rộng, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác dân vận trong thời kỳ đất nước đẩy mạnh thực hiện công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh". Qua đó nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và của cả hệ thống chính trị về dân vận và trách nhiệm thực hiện công tác dân vận theo tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm, chủ trương của Đảng.

      2. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao hiệu quả công tác dân vận, đảm bảo thực hiện thành công nghị quyết đại hội XII của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận; góp phần củng cố vững chắc niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; tăng cường quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân; phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo thành phong trào cách mạng rộng lớn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

      3. Khuyến khích, phát huy vai trò, trách nhiệm và ghi nhận, tôn vinh đội ngũ nhà báo, các cơ quan báo chí, các cấp hội nhà báo, ban dân vận các cấp, cộng tác viên và công dân trong việc phát hiện, phản ánh, tuyên truyền những tấm gương, mô hình, điển hình "Dân vận khéo", tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc về đề tài Dân vận, tạo hiệu ứng tích cực, bồi đắp những giá trị tốt đẹp, bền vững trong xã hội.

      4. Thông qua Cuộc thi, phát hiện các tấm gương điển hình "Dân vận khéo" để tổ chức gặp mặt, tuyên dương vào dịp kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng.

      Điều 3. Phạm vi, đối tượng áp dụng

      1. Thể lệ này quy định về tên gọi, mục đích, ý nghĩa, tiêu chuẩn, điều kiện, thể loại, tiêu chí xét chọn, cơ cấu giải thưởng, hồ sơ, quy trình, thủ tục, Hội đồng chấm giải, cách thức, kinh phí tổ chức Cuộc thi.

      2. Công dân Việt Nam ở trong và ngoài nước, có tác phẩm báo chí phù hợp với các quy định của Cuộc thi đều có quyền gửi tác phẩm tham dự.

      3. Tác phẩm/chùm tác phẩm (sau đây gọi chung là tác phẩm) tham dự Cuộc thi phải được đăng phát trên các phương tiện thông tin đại chúng do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép và bảo đảm đúng các quy định của Thể lệ nay.

CHƯƠNG II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

      Điều 4. Quy định về tác giả, số lượng tác phẩm tham dự

      1. Một tác giả hoặc nhóm tác giả được gửi tối đa 03 tác phẩm phù hợp với quy định của Cuộc thi.

      2. Tác giả có tác phẩm dự thi không được vi phạm các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, không vi phạm Luật Báo chí và các quy định khác của pháp luật hiện hành.

      3. Thành viên Ban Tổ chức và Hội đồng chấm giải không tham dự Cuộc thi.

      Điều 5. Tiêu chí xét trao giải

      I. Đối với tác phẩm

      1. Tiêu chí chung

      a. Tác phẩm dự thi được thể hiện bằng tiếng Việt (hoặc tiếng dân tộc được dịch ra tiếng Việt), được đăng, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng, đáp ứng các quy định của Thể lệ.

      b. Tác phẩm dự thi phải bảo đảm tính chân thực, chính xác, khách quan, có định hướng tư tưởng, chính trị, có tính phát hiện; phương pháp thể hiện sáng tạo, hấp dẫn.

      Đối tượng được phản ánh thực sự là những tấm gương tập thể và cá nhân tiêu biểu, những kinh nghiệm hay, mô hình tốt trong phong trào thi đua "Dân vận khéo" do Ban Dân vận Trung ương phát động trên các lĩnh vực: Phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng, xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ..., có tính bền vững, sức lan tỏa và đóng góp tích cực vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở các địa phương, đơn vị trên phạm vi cả nước.

      c. Không xét loạt bài ghép từ những bài độc lập của các tác giả đứng tên riêng lẻ, công bố ở các thời điểm khác nhau, không có tên loạt bài. Không xét các tác phẩm mang tính hư cấu (thơ, tranh vẽ, tiểu phẩm, câu chuyện văn nghệ, kịch truyền thanh).

      d. Các loại hình và thể loại báo chí được xét trao Giải:

      - Loại hình: Báo in, báo điện tử, báo nói, báo hình.

      - Thể loại: Bài phản ánh, ghi chép, phóng sự, bút ký, ký sự, phim tài liệu, các chương trình phát thanh, truyền hình.

      e. Những tác phẩm đã được trao thưởng các cuộc thi khác vẫn được quyền tham dự Giải, nhưng cần ghi rõ mức giả đã đoạt, đơn vị và thời gian tổ chức.

      g. Tác phẩm dự Giải phải bảo đảm không có tranh chấp về bản quyền. Ban tổ chức không hoàn trả tác phẩm dự giải và được quyền sử dụng tác phẩm đoạt giải để tuyên truyền.

      2. Tiêu chí riêng đối với từng loại hình báo chí

      a. Báo in

      - Mỗi tác phẩm là một bài hoặc một loạt bài (không quá 03 kỳ) của cùng tác giả hoặc nhóm tác giả cùng đứng tên, về cùng một sự kiện, cùng một đề tài.

      b. Báo điện tử

      - Tác phẩm tham dự phải là tác phẩm sáng tạo lần đầu, thực hiện riêng cho báo điện tử, thể hiện được đặc trưng của báo điện tử về thông tin văn bản, âm thanh, hình ảnh...; không xét những tác phẩm lấy từ các loại hình báo chí khác; Mỗi tác phẩm là một bài hoặc một loạt bài (không quá 03 kỳ) của cùng tác giả hoặc nhóm tác giả cùng đứng tên, về cùng một chủ đề.

      c. Báo nói

      - Mỗi tác phẩm phải là một hoặc một loạt phóng sự (không quá 03 phóng sự) một hoặc một loạt chương trình phát thanh (không quá 03 chương trình) về một cùng một chủ đề.

      Tác phẩm phải thệ hiện được đặc trưng của báo nói là âm thanh rõ ràng, tiếng nói nhân vật, tiếng động, âm nhạc bảo đảm chất lượng, hấp dẫn. Thời lượng:

      Tối đa 60 phút/tác phẩm.

      d. Truyền hình

      Mỗi tác phẩm phải là một hoặc một loạt phóng sự (không quá 03 phóng sự), một hoặc một loạt chương trình truyền hình (không quá 03 chương trình) về cùng một chủ đề.

      Tác phẩm phải thể hiện được đặc trưng của báo hình; Kỹ thuật hình ảnh, âm thanh, phải đạt yêu cầu chất lượng, hấp dẫn. Thời lượng: Tối đa 90 phút/tác phẩm.

      II. Đối với cơ quan báo chí và ban dân vận cấp ủy

      Cơ quan đơn vị, tổ chức được trao Giải báo chi viết về tấm gương "Dân vận khéo" phải đạt các tiêu chí sau:

      + Được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép hoạt động trong lĩnh vực báo chí, truyền thông (đối với cơ quan báo chí).

      + Tổ chức phát động hưởng ứng Cuộc thi một cách bài bản, sáng tạo, thu hút nhiều cán bộ, công chức viên chức, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên tham gia.

      + Tích cực triển khai tuyên truyền, hướng dẫn tham dự Cuộc thi trong hệ thống dân vận, trên phương tiện thông tin đại chúng.

      + Là cơ quan, đơn vị, tổ chức có số lượng tác giả, tác phẩm dự thi trong nhóm các địa phương, đơn vị tham dự nhiều nhất.

      + Tập hợp, giới thiệu được nhiêu mô hình, điển hình "Dân vận khéo" của địa phương, đơn vị cung cấp cho báo chí (đối với ban dân vận cấp ủy).

      Điều 6. Cơ cấu giải thưởng và hình thức khen thưởng

      1. Cơ cấu giải

      a. Đối với tác phẩm: Giải thưởng chung kết Cuộc thi gồm các loại giải A, B, C và Giải khuyến khích, được trao cho các tác phẩm báo chí xuất sắc thuộc các loại hình báo chí.

      Tổng số Giải thưởng: 06 giải A; 15 giải B; 15 giải C; 30 giải Khuyến khích.

      b. Đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức: 10 Giải đồng hạng "xuất sắc" cho các cơ quan báo chí và ban dân vận cấp ủy có thành tích tiêu biểu.

      2. Giá trị giải thưởng: Sẽ được công bố sau.

      3. Hình thức khen thưởng

      - Đối với tác giả, tác phẩm đoạt giải: Tặng tiền thưởng, giấy chứng nhận của Ban Tổ chức Cuộc thi.

      - Đối với cơ quan báo chí, ban dân vận xuất sắc: Tặng tiền thưởng và Bằng khen của Ban Dân vận Trung ương.

      - Đối với tấm gương "Dân vận khéo" của các tác phẩm báo chí được lựa chọn vào vòng chung khảo qua các năm: Tặng tiền thưởng và được mời tham dự giao lưu tại Lễ tổng kết Cuộc thi.

      - Hằng năm, chọn các tác phẩm báo chí tiêu biểu để khen thưởng vào dịp kỷ niệm ngày truyền thống công tác dân vận (15/10) và đưa vào vòng chung khảo Cuộc thi

      Điều 7. Ban Tổ chức Cuộc thi

      1. Ban Tổ chức Cuộc thi do Ban Dân vận Trung ương ra quyết định thành lập có nhiệm vụ thành lập Hội đồng chấm Giải, bộ phận giúp việc và tổ chức các hoạt động liên quan đến Giải.

      2. Ban Tổ chức được sử dụng con dấu của Ban Dân vận Trung ương trong quá trình hoạt động.

      3. Ban Tổ chức được quyền sử dụng tác phẩm đoạt giải để phục vụ công tác tuyên truyền.

      Điều 8. Cơ quan thường trực Cuộc thi

      Cơ quan thường trực Cuộc thi là Tạp chí Dân vận thuộc Ban Dân vận Trung ương và Ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam. Cơ quan thường trực có trách nhiệm:

      1. Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai, phổ biến, hướng dẫn thực hiện Thể lệ Cuộc thi tới các đơn vị, cá nhân liên quan.

      2. Làm đầu mối tiếp nhận các tác phẩm báo chí do các tác giả gửi về tham dự Cuộc thi.

      3. Chịu trách nhiệm về cơ sở vật chất phục vụ quá trình làm việc của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Cuộc thi và Hội đồng chấm giải.

      4. Phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp nhận, đề xuất sử dụng kinh phí tài trợ từ các tổ chức, cá nhân phục vụ cho quá trình tổ chức Giải, chấm Giải, sơ kết Giải và tổ chức tổng kết Cuộc thi.

      Điều 9. Hội đồng chấm giải

      1. Hội đồng chấm giải gồm Ban Chung khảo và Ban Sơ khảo, do Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi ra quyết định thành lập trên cơ sở đề nghị của cơ quan thường trực Cuộc thi vào thời điểm thích hợp.

      2. Giúp việc cho Hội đồng chấm giải có Ban Thư ký và Tổ giúp việc do Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi ra quyết định thành lập.

      3. Quy chế chấm giải do Hội đồng chấm giải ban hành.

      Điều 10. quy trình xét, công bố và trao giải

      1. Sơ khảo

      Các tác phẩm tham dự sẽ được Ban Sơ khảo xem xét, đánh giá hằng năm, chọn các tác phẩm tiêu biểu để khen thưởng vào dịp kỷ niệm ngày truyền thống công tác dân vận (15/10) và đưa vào vòng chung khảo.

       2. Chung khảo

      Dựa trên kết quả tuyển chọn hằng năm của Ban Sơ khảo, Ban Chung khảo sẽ đánh giá, thẩm định, lựa chọn những tác phẩm xuất sắc nhất trình Ban Tổ chức Cuộc thi quyết định trao giải.

      Việc lựa chọn tác phẩm xuất sắc để trao giải không nhất thiết phải đủ số lượng theo cơ cấu giải.

      3. Thời gian xét, công bố và trao Giải

     - Các năm 2018, 2019 tổ chức chấm sơ khảo, chọn các tác phẩm tiêu biểu nhất vào vòng chung khảo; sơ kết, trao thưởng cho tác phẩm vào dịp kỷ niệm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10).

      - Năm 2020 tổ chức chấm sơ khảo của năm; chấm chung khảo, trao giải thưởng chung cuộc và tổng kết Cuộc thi vào dịp kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/2020).

      Điều 11. Kinh phí hỗ trợ Cuộc thi

      1. Kinh phí tổ chức Cuộc thi báo chí viết về công tác Dân vận của Đảng do hoạt động tài trợ, hỗ trợ, quảng bá thương hiệu tự nguyện, hợp pháp của các tổ chức, cá nhân.

      2. Các khoản kinh phí tài trợ, hỗ trợ, quảng bá thương hiệu được sử dụng công khai, đúng quy định về tài chính hiện hành trong toàn bộ quá trình vận hành chấm xét, tôn vinh và trao giải thưởng hằng năm.

      Điều 12: Hồ sơ dự giải

      1. Về tác giả

      Thông tin về tác giả gồm: Họ và tên, bút danh (nếu có), địa chỉ hiện tại hoặc đơn vị công tác, số điện thoại, E-mail.

      2. Về tác phẩm

      a. Mỗi tác phẩm dự Giải phải sao, chụp làm 02 bộ (ghi rõ đã đăng, phát trên báo, đài nào, có xác nhận của cơ quan báo chí) kèm giới thiệu khái quát về tác phẩm (loại hình, thể loại, nội dung chính, nêu bật tính phát hiện, sức lan tỏa, hấp dẫn, hiệu quả xã hội ... của tác phẩm) và bảo đảm các yêu cầu sau:

      Đối với tác phẩm báo in, báo điện tử: Phải là bản in chính hoặc sao chụp từ báo in, báo điện tử, nhưng phải sạch, đẹp, rõ ràng. Nếu tác phẩm có sự tiếp nối nhỏ lẻ phải cắt dán phần tiếp nối trên giấy trắng khổ A4 hoặc A3 và đánh số trang rõ ràng phần tiếp nối. Tác phẩm viết bằng tiếng dân tộc phải có bản dịch ra tiếng Việt. Tác phẩm báo điện tử: in giấy khổ A4, ghi rõ tên báo, thời gian đăng tải (kèm giao diện và đường link tác phẩm).

      - Đối với tác phẩm phát thanh: ghi lên đĩa CD hoặc USB, mỗi đã chỉ ghi 01 tác phẩm và trên nhãn đĩa ghi rõ tên đơn vị, tên tác phẩm, tác giả, thể loại, thời lượng và thời gian phát sóng, kèm theo văn bản phần lời của tác phẩm. Nếu là tiếng dân tộc phải có bản dịch ra tiếng Việt.

      - Đối với tác phẩm truyền hình: ghi lên đĩa VCD, DVD hoặc USB, mỗi đĩa chỉ ghi 01 tác phẩm và trên nhãn đĩa ghi rõ tên đơn vị, tên tác phẩm, tác giả, thể loại thời lượng và thời gian phát sóng; kèm theo bản thuyết minh. Nếu là truyền hình tiếng dân tộc phải có phụ đề tiếng Việt.

      b. Những tác phẩm không đáp ứng các quy định nêu trên bị coi là phạm quy (bị loại).

      3. Thời gian, địa chỉ nhận tác phẩm

      a. Thời gian

      - Nhận bài dự thi của năm 2018: Các tác phẩm được công bố từ ngày 15/10/2017 đến 10/9/2018.

      - Nhận bài dự thi của năm 2019: Các tác phẩm được công bố từ ngày 11/9/2018 đến 10/9/2019.

      - Nhận bài dự thi của năm 2020: Các tác phẩm được công bố từ ngày 11/9/2019 đến 31/8/2020.

      (Ngày kết thúc nhận bài hằng năm được căn cứ theo dấu Bưu điện).

      b. Địa chỉ nhận tác phẩm

      Cơ quan thường trực Cuộc thi:

      - Tạp chí Dân vận, Ban Dân vận Trung ương, số 105B Quán Thánh, Ba Đình Hà Nội. Điện thoại: 080.43339; 080.43338; 080.44171.

      Email: Danvankheo@gmail.com.

      Ban Nghiệp vụ, Hội Nhà báo Việt Nam, số 59 Lý Thái Tổ, Hà Nội. Điện thoại: 024.38246530; 024.39351071; hoặc 097.262.8386

      Email: bannghiepvu.hnb@gmail.com.

      Hồ sơ gửi qua đường bưu điện, ngoài phong bì cần ghi rõ: Tham dự Cuộc thi Báo chí viết về tấm gương "Dân vận khéo".

      Điều 13. Giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm

      1. Các tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại về kết quả xét, tặng giải và những vi phạm quy định, trình tự, thủ tục xét, tặng giải. Đơn khiếu nại phải ghi rõ họ, tên, địa chỉ và lý do khiếu nại và gửi cho Cơ quan thường trực Cuộc thi.

      Cơ quan thường trực có trách nhiệm xem xét và trả lời đơn khiếu nại, báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại lên Ban Tổ chức Cuộc thi. Không xem xét đơn không có tên, địa chỉ không rõ ràng hoặc mạo danh.

      2. Tác phẩm báo chí tham dự giải nếu vi phạm Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Báo chí, các quy định của Nhà nước có liên quan và Thể lệ này, Ban Tổ chức sẽ thu hồi giải thưởng, thông báo cơ quan chức năng để giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành./.

 

Ban Dân vận Tỉnh ủy
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK