Hôm nay, ngày 15 tháng 12 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
BAN BVCSSK CÁN BỘ TỈNH | TIN HOẠT ĐỘNG

TỔ CHỨC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT CÁC CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA TỈNH ỦY VỀ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 5 (KHÓA XII)

26.10.2017 - 15:37

     Thực hiện Kế hoạch số 65-KH/ĐUK ngày 26/9/2017 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về tổ chức học tập, quán triệt các Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII), chiều ngày 23/10/2017  Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung các Chương trình hành động của Tỉnh ủy. Tham dự có 16/18 cán bộ, đảng viên,  CCVC trong đơn vị.


     Đồng chí Bí thư chi bộ đã quán triệt các Chương trình hành động ngày 30/8/2017 của Tỉnh ủy:

     - Chương trình hành động số 31-CTr/TU về triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hànhTrung ương Đảng (khoá XII) về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

     - Chương trình hành động số 31-CTr/TU về triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

     - Chương trình hành động số 31-CTr/TU về triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) về tiêp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

     Sau học tập và quán triệt, tập thể chi ủy và cá nhân đồng chí Bí thư chi bộ xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) theo chỉ đạo của Đảng ủy khối các cơ quan./.

Nguyễn Lan Anh
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK