Hôm nay, ngày 23 tháng 9 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

Một số giải pháp tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên trong giai đoạn hiện nay

9.10.2017 - 15:31

Để định hướng lý tưởng sống cho thanh, thiếu niên, Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) đã ban hành Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 25/7/2008 trong đó xác định mục tiêu chung về phát triển thanh niên: “Tiếp tục xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam giàu lòng yêu nước, tự cường dân tộc; kiên định lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có đạo đức, ý thức chấp hành pháp luật, sống có văn hóa, vì cộng đồng; có năng lực, bản lĩnh trong hội nhập quốc tế; có sức khỏe, tri thức, kỹ năng và tác phong công nghiệp trong lao động tập thể, trở thành những công dân tốt của đất nước…”.


Ngày 24/3/015, Ban Bí thư Trung ương ban hành Chỉ thị số 42-CT/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 -2030” đã nhấn mạnh mục tiêu: Trong thời gian tới, công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ phải được tiếp tục tăng cường và nâng cao về chất lượng, nhằm góp phần xây dựng thế hệ trẻ Việt Nam giàu lòng yêu nước, tự cường dân tộc, kiên định lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có đạo đức trong sáng, ý thức tuân thủ pháp luật; có năng lực, bản lĩnh trong hội nhập quốc tế; có sức khỏe, tri thức, kỹ năng lao động, trở thành những công dân tốt, tích cực tham gia vào sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, những năm qua, các cấp ủy, tổ chức Đảng trong tỉnh đã nghiêm túc triển khai và tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp đã được xác định trong Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương, Chương trình hành động số 01-NQ/TU, ngày 14/12/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIII) thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW về  “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 -2030”, công tác giáo dục thế hệ trẻ đã có nhiều kết quả tích cực.

Để góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác thanh niên, trong đó có việc thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030” và Quyết định số 1501-QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2015 - 2020”, theo suy nghĩ của bản thân tôi cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện đồng bộ một số nhiệm vụ và giải pháp sau:

Một là, thường xuyên chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa lành mạnh cho thanh, thiếu niên. Đây là giải pháp cơ bản nhằm xây dựng, hình thành nhân cách con người mới xã hội chủ nghĩa cho thanh niên, vì đạo đức là “gốc của người cách mạng”. Trước hết, cần quan tâm giáo dục những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, nhằm xây dựng cho thanh niên thế giới quan, phương pháp luận đúng đắn để giải quyết những vấn đề do thực tiễn đặt ra. Chú trọng giáo dục hoài bão lý tưởng cao đẹp, làm cho thanh niên nhận thức đúng các giá trị chân, thiện, mỹ, những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc thông qua các phong trào cách mạng của tổ chức Đoàn Thanh niên cơ sở. Từ đó hình thành cho thanh niên lối sống văn hóa lành mạnh, những hành vi đạo đức trong sáng phù hợp với các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc và thời đại.

Hai là, đổi mới, nội dung, phương thức giáo dục sao cho phong phú, đa dạng, hấp dẫn với sự tham gia, phối hợp có trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Chú trọng đổi mới nội dung và cách thức học tập 6 bài học lý luận chính trị của Đoàn phù hợp với từng đối tượng đoàn viên, thanh niên. Gắn việc giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa với triển khai sáng tạo, có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và chuyên đề hằng năm ...

Ba là, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; chủ động nắm bắt, dự báo tình hình tư tưởng, định hướng dư luận xã hội trong thanh thiếu nhi.

Bốn là, xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn vững mạnh, làm cơ sở để thực hiện tốt chức năng giáo dục thanh thiếu nhi. Thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, tạo nguồn giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng.

Năm là, chỉ đạo các cấp, các ngành có liên quan trong giáo dục rèn luyện đạo đức, lối sống, văn hóa cho thế hệ trẻ phải kết hợp chặt chẽ việc giáo dục giữa gia đình, nhà trường và xã hội.

Sáu là, xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, tạo điều kiện để thế hệ trẻ được tham gia học tập, rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành.

Bảy là, quan tâm, có chính sách đãi ngộ những tài năng trẻ; các tấm gương người tốt việc tốt; có kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo các tài năng trẻ trở thành chuyên gia trên các lĩnh vực, là đầu tàu dẫn dắt các phong trào và hoạt động thanh niên...

Đảng ta xác định công tác thanh niên là công tác chiến lược có ý nghĩa sống còn của dân tộc. Tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên trong giai đoạn hiện nay là một trong những yêu cầu quan trọng trong công tác truyền thụ lý tưởng và giáo dục thanh niên của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Ngoài vai trò nòng cốt của tổ chức Đoàn, cần có sự vào cuộc tích cực, khẩn trương của cả hệ thống chính trị để đảm bảo xây dựng được một lớp thanh niên “vừa hồng, vừa chuyên”, đủ sức gánh vác những nhiệm vụ lớn lao của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước./.                                                                                                                                       

Quang Hùng
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK