Hôm nay, ngày 17 tháng 10 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ ĐỨC LINH | TIN HOẠT ĐỘNG

Đức Linh - Công tác nghiệp vụ tổ chức xây dựng Đảng có bước chuyển biến

12.10.2017 - 10:54

      Thực hiện Kế hoạch số 08-KH/BTCHU, ngày 21/3/2017 của Ban Tổ chức Huyện ủy về kiểm tra nghiệp vụ công tác Tổ chức xây dựng Đảng năm 2017, Ban Tổ chức Huyện ủy đã trực tiếp kiểm tra 15 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc; qua kiểm tra cho thấy, hầu hết các cơ sở đảng đã bám sát các hướng dẫn của cấp trên, có nhiều cố gắng trong thực hiện và đưa công tác nghiệp vụ đảng viên đi vào nền nếp.


        Qua kiểm tra, nhìn chung các cơ sở đảng đã triển khai kịp thời Quy định 29-QĐ/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về Quy định thi hành Điều lệ Đảng, Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 20/9/2016 của Ban Bí thư về Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể về thi hành Điều lệ Đảng và các Hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về nội dung, quy trình sinh hoạt chi bộ trong các loại hình. Các cơ sở đảng đã bám sát các hướng dẫn của cấp trên, có nhiều cố gắng trong thực hiện và đưa công tác nghiệp vụ đảng viên đi vào nền nếp. Hầu hết các cơ sở đảng đều có mở các loại sổ nghiệp vụ như: sổ đảng tịch, sổ chuyển sinh hoạt đảng, sổ phát thẻ đảng viên, sổ theo dõi đảng viên tham gia sinh hoạt nơi cư trú và một số loại sổ khác theo quy định. Việc phân công nhiệm vụ và giám sát đảng viên được các cấp ủy thực hiện khá tốt, nắm bắt kịp thời diễn biến tâm tư nguyện vọng của đảng viên, nhất là đảng viên cao tuổi; việc tiếp nhận và giới thiệu sinh hoạt đảng được thực hiện cơ bản đảm bảo hồ sơ, thủ tục. Công tác quản lý cán bộ, đảng viên quan hệ với tổ chức, cá nhân có yếu tố nước ngoài được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của Đảng. Công tác Bảo vệ chính trị nội bộ được quan tâm thực hiện thường xuyên. Công tác lưu trữ hồ sơ đảng viên từng bước được hoàn thiện, hầu hết hồ sơ đảng viên được dựng vào bì hồ sơ và lưu trữ theo từng chi bộ trực thuộc mang tính khoa học. Công tác kết nạp đảng viên được quan tâm, hàng năm có xây dựng kế hoạch tạo nguồn và kết nạp đảng viên mới; việc họp xét kết nạp quần chúng ưu tú vào đảng cơ bản đúng thủ tục, hồ sơ theo quy định.

           Hầu hết, các cơ sở đảng đều có xây dựng chương trình, kiểm tra, giám sát của cấp mình; trên cơ sở đó đề ra lộ trình và đối tượng kiểm tra, giám sát cụ thể, rõ ràng. Các chi, đảng bộ đều có ban hành quy chế làm việc của cấp ủy, chi ủy và có sửa đổi, bổ sung phù hợp với tình hình thực tế của cấp ủy, chi ủy. Việc tổ chức sinh hoạt đảng được các tổ chức đảng quan tâm và có nhiều cố gắng trong thực hiện nội dung quy trình sinh hoạt theo các hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy; cơ bản đủ định kỳ, chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên; vai trò người đứng đầu cấp ủy được phát huy; đảng viên tham dự sinh hoạt đạt tỷ lệ cao, có tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu. Trong sinh hoạt chi bộ đều có sinh hoạt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Các cấp ủy cơ sở hàng năm có tổ chức kiểm tra việc tổ chức sinh hoạt của các chi bộ cấp mình và đảng viên. Qua đó, đã uốn nắn, hướng dẫn các chi bộ thực hiện tốt hơn quy trình sinh hoạt chi bộ.

           Tuy nhiên, một số cơ sở đảng có mở các loại sổ nghiệp vụ đảng viên nhưng chưa đầy đủ, có loại sổ chưa đúng mẫu nên chưa thể hiện rõ ràng các thông tin cần thiết; rất ít chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo quy định; công tác biểu dương, khen thưởng đảng viên và thực hiện việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chưa được quan tâm đúng mức; công tác ghi biên bản họp chi bộ còn hạn chế, chưa thể hiện được diễn biến cuộc họp đầy đủ; tinh thần phê và tự phê bình trong sinh hoạt chi bộ thể hiện chưa rõ nét.

     Từ kết quả kiểm tra nêu trên, Ban Tổ chức Huyện ủy đề chỉ đạo một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện để làm tốt hơn nữa công tác tổ chức xây dựng Đảng trong thời gian tới. Trọng tâm là: Tiếp tục quán triệt sâu kỹ Quy định 29-QĐ/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về Quy định thi hành Điều lệ Đảng, Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 20/9/2016 của Ban Bí thư về Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể về thi hành Điều lệ Đảng và các Hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về nội dung, quy trình sinh hoạt chi bộ trong các loại hình. Rà soát, mở bổ sung, hoàn chỉnh các loại sổ nghiệp vụ theo đúng quy định theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 17/5/2012 của Ban Tổ chức Trung ương về Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể về nghiệp vụ công tác đảng viên (nay là Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW, ngày 05/6/2017 của Ban Tổ chức Trung ương). Triển khai thực hiện việc đối khớp danh sách đảng viên của Đảng bộ với các chi bộ trực thuộc đúng theo quy định Điều lệ Đảng. Tập hợp, sắp xếp hồ sơ đảng viên ở cấp cơ sở đầy đủ theo danh mục cần lưu. Chấn chỉnh việc tổ chức sinh hoạt chi bộ, nhất là việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề, thực hiện tốt việc biểu dương, khen thưởng đảng viên và việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; chú ý việc ghi biên bản và nội dung sinh hoạt chi bộ bám sát theo các hướng dẫn của cấp trên; phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ; trong sinh hoạt chi bộ đồng chí chủ trì nên kết luận cụ thể, rõ ràng, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên. Rà soát kế hoạch phát triển đảng viên mới để phát triển đạt và vượt chỉ tiêu; đồng thời chấn chỉnh và thực hiện nghiêm túc quy trình xét kết nạp đảng viên và chuyển đảng chính thức đảm bảo thời gian theo quy định. Tăng cường và thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác nghiệp vụ đảng viên và nội dung quy trình sinh hoạt chi bộ đối với các chi bộ trực thuộc.

Hà Thị Mỹ Thê
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK