Hôm nay, ngày 19 tháng 9 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
VĂN PHÒNG TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

Triển khai hướng dẫn thực hiện Quy định giám sát trong Đảng

5.10.2017 - 16:18

Vừa qua, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 86-QĐ/TW, ngày 01/6/2017 về giám sát trong Đảng; trên cơ sở đó, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương Đảng đã ban hành Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW, ngày 12/9/2017 về thực hiện một số Điều trong Quy định số 86-QĐ/TW của Bộ Chính trị.


Để triển khai thực hiện Quy định số 86-QĐ/TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW của UBKT Trung ương Đảng; Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Công văn số 939-CV/TU yêu cầu các đảng đoàn, ban cán sự đảng, các ban của Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh rà soát việc phổ biến, quán triệt Quy định số 86-QĐ/TW của Bộ Chính trị trong đơn vị, địa phương mình để tiếp tục thực hiện; đồng thời, tổ chức phổ biến nội dung Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW của UBKT Trung ương Đảng đến các đồng chí cấp ủy viên cùng cấp, các cấp ủy trực thuộc và chỉ đạo các cấp ủy cơ sở quán triệt đến đảng viên trong chi bộ. Bảo đảm từng cấp ủy, cán bộ, đảng viên nắm, hiểu đầy đủ nội dung Quy định số 86-QĐ/TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW của UBKT Trung ương Đảng. Trên cơ sở đó, triển khai thực hiện và chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên thực hiện nghiêm túc Quy định số 86-QĐ/TW của Bộ Chính trị theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 785-CV/TU, ngày 27/6/2017 về việc triển khai thực hiện Quy định giám sát trong Đảng.

UBKT các cấp chủ trì, phối hợp với các ban và văn phòng cấp ủy tham mưu cấp ủy cùng cấp định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện. UBKT Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện trong toàn Đảng bộ tỉnh; định kỳ báo cáo Thường trực Tỉnh ủy biết, chỉ đạo.

MINH HÒA
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK