Hôm nay, ngày 23 tháng 9 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

Chi bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Thuận sinh hoạt định kỳ tháng 10 gắn kể chuyện học tập Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

4.10.2017 - 15:51

Sáng ngày 03/10/2017, Chi bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức sinh hoạt định kỳ tháng 10/2017, qua đó đã tổ chức lồng ghép sinh hoạt chuyên đề thông qua kể chuyện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề 2017 về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. 


Qua câu chuyện “CÂU CHUYỆN NHỎ, BÀI HỌC LỚN”, đồng chí Nguyễn Thị Huyền Trâm, đại diện tổ Đảng Phòng Tổ chức - Cán bộ đã phân tích cho thấy Bác Hồ luôn xem trọng việc trao dồi đạo đức, lối sống của người cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo như thế nào, từ đó rút ra bài học và liên hệ trong thực tiễn. Nghị quyết Trung ương 4-NQ/TW (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã tạo ra sự chuyển biết rõ rệt về hành động và nhận thức của cán bộ, đảng viên, hội viên và quần chúng nhân dân trong cả hệ thống chính trị. Từng tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ cấp cao, cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp, các ngành phải nhận thức đầy đủ, sâu sắc trách nhiệm của mình trước Đảng, trước nhân dân. Quy định 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư (khóa XI) về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp phải tự giác, gương mẫu thực hiện Nghị quyết, nói đi đôi với làm với quyết tâm cao cùng sự nỗ lực lớn.

Để thực hiện việc chấn chỉnh đạo đức, lối sống của cán bộ đảng viên; về đầy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; thời gian qua tỉnh Bình Thuận đã ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện như: Chương trình hành động số 12-NQ/TU, ngày 14/12/2016 của Đảng bộ tỉnh (khóa XIII) thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Kế hoạch số 49-KH/TU ngày 17/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai Chuyên đề 2017: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”; Công văn số 1086/UBND-KGVX ngày 27/3/2017 của UBND tỉnh về triển khai các chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016 – 2020”; Công văn số 714-CV/TU, ngày 03/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về việc chấn chỉnh đạo đức, tác phong, ý thức tổ chức kỷ luật của đội ngũ cán bộ, đảng viên”; Công văn số 2351/UBND-SNV, ngày 22/6/2017 của UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc thực hiện các nội dung nhằm chấn chỉnh đạo đức, tác phong, ý thức tổ chức kỷ luật của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn toàn tỉnh… Qua đó, các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị đã cụ thể hóa bằng nhiều kế hoạch, chương trình hành động để chỉ đạo thực hiện trong ngành mình, cấp mình. Qua triển khai thực hiện, mỗi cán bộ, đảng viên đã xây dựng kế hoạch, cam kết thực hiện, xem đó là lời hứa trước Đảng, trước nhân dân, cam kết không suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong rèn luyện phong cách, tác phong làm việc và vận dụng trong từng hành động dù nhỏ nhất trong công việc cũng như trong cuộc sống hàng ngày của mình.

Có thể nói “CÂU CHUYỆN NHỎ, BÀI HỌC LỚN” là những chỉ dẫn sâu sắc và mẫu mực của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức và phong cách lãnh đạo mà mãi đến hôm nay vẫn còn nguyên giá trị./.

Phạm Thị Thúy Phượng
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK