Hôm nay, ngày 19 tháng 9 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Thuận tham dự Giao ban trực tuyến Quý III/2017 ngành Tổ chức xây dựng Đảng

4.10.2017 - 14:35

Chiều ngày 02/10/2017, Ban Tổ chức Trung ương Đảng đã tổ chức họp giao ban trực tuyến Quý III/2017 với các điểm cầu tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Trung ương. 


Đồng chí Hoàng Đình Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị trong quý III/2017 và nêu một số đề xuất, kiến nghị với Ban Tổ chức Trung ương

Chủ trì Hội nghị có đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng; đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Đảng. Tại điểm cầu Bình Thuận có đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Hoàng Đình Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Tập thể Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đại diện Lãnh đạo Ban Tổ chức huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc và Trưởng, phó phòng chuyên môn thuộc Ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng tham dự.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Đình Nghĩa, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã báo cáo kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị trong quý III. Ngoài thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đã tập trung tham mưu Thường trực Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như: Một là, tập trung chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã được cụ thể hóa bằng Chương trình hành động số 12-NQ/TU ngày 14/12/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIII) đồng thời đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo triển khai thực hiện. Cùng với việc thường xuyên theo dõi kết quả thực hiện, Ban đã tích cực tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tăng cường công tác kiểm tra tổ chức đảng các cấp trong việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4. Trong quý 3/2017, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thành lập 08 đoàn kiểm tra, tiến hành kiểm tra kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 04-NQ/TW và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị tại 32 tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị. Như vậy, từ đầu năm đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận đã tổ chức 02 đợt kiểm tra thực hiện NQTW 4; với tổng số 15 đoàn, kiểm tra tại 10 ban thường vụ cấp ủy trực thuộc tỉnh, 04 sở, ban, ngành cấp tỉnh và 35 chi, đảng bộ cơ sở. Sau 2 đợt kiểm tra, ngày 31/8 vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết TW 4 và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, qua đó xác định các nhiệm vụ và giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế, thiếu sót được chỉ ra qua kiểm tra, tiếp tục tạo ra những chuyển biến rõ nét và toàn diện hơn trong công tác xây dựng Đảng, nhất là ý thức rèn luyện tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, kiên quyết chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Hai là, Đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện công tác quy hoạch Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chức danh chủ chốt nhiệm kỳ 2020 – 2025, 2021-2026 và những nhiệm kỳ tiếp theo chặt chẽ, đúng quy trình, quy định của Trung ương, đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện; tỷ lệ nữ, trẻ, cơ cấu 3 độ tuổi đều đảm bảo theo khung quy định của Trung ương. Ba là, về xây dựng Đề án vị trí việc làm chung của toàn tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến, báo cáo Ban Tổ chức Trung ương Đảng đúng thời gian quy định. Lộ trình thực hiện đề án sau khi phê duyệt đến năm 2021, 24 cơ quan, địa phương, đơn vị xác định có 695 vị trí làm việc, với tổng số 952 biên chế, giảm 126 biên chế (đạt tỷ lệ 11,7% so với biên chế được giao); tổ chức bên trong của các cơ quan, đơn vị được sắp xếp tinh gọn hơn, giảm đầu mối, giảm tỷ lệ cán bộ lãnh đạo, khắc phục được sự chồng chéo, trùng lắp trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức, bộ máy và chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. Trong quý, tỉnh đã tổ chức tốt 02 kỳ thi tuyển công chức vào làm việc trong khối các cơ quan Nhà nước và các cơ quan khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2017. Tại kỳ thi tuyển vào khối các cơ quan Nhà nước, có 1.039 người dự thi để chọn 191 chỉ tiêu; tại các cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận, đoàn thể có 116 người dự thi để chọn 101 chỉ tiêu, thực hiện xét tuyển dụng đặc cách 10 trường hợp đủ điều kiện theo quy định; hiện nay đang hoàn tất hồ sơ để quyết định tuyển dụng. Bốn là, tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình hành động số 15-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên”. Đến cuối tháng 8 đã có trên 90% xã, phường, thị trấn, 100% huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc tổ chức Hội nghị tổng kết. Ngày 21/9 vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị Tổng kết cấp tỉnh. Qua tổng kết, cùng với việc xác định những kết quả đạt được và những hạn chế, khuyết điểm; các cấp cũng đã làm rõ những nguyên nhân khách quan, chủ quan và xác định những giải pháp cụ thể để tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; trong đó phải đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng, hết sức coi trọng việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi ủy, đảng ủy, chi bộ, đảng bộ cơ sở, phát huy tính chủ động, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy; kiên quyết chống bệnh thành tích, khắc phục tình trạng nể nang, xuê xoa khi đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Năm là, về công tác triển khai giải báo chí về xây dựng Đảng, cùng với việc tham mưu Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo triển khai giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng mang tên “Giải Búa Liềm vàng”, Ban đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kế hoạch triển khai giải báo chí về xây dựng Đảng của tỉnh mang tên “Giải Cờ đỏ” xác định chủ đề, nội dung, thể lệ của giải, thành lập Ban Tổ chức của giảido đồng chí Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm Trưởng ban, đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm Phó trưởng ban thường trực. Hiện nay Hội đồng xét chọn tác phẩm đang tổ chức chấm giải để lựa chọn những tác phẩm xuất sắc, có tính thực tiễn cao để trao giải và gửi dự thi  “Giải Búa Liềm vàng”. Ngoài ra, hàng năm Thường trực Tỉnh ủy còn xem xét những tin, bài viết xuất sắc về công tác xây dựng Đảng đăng trên Website của Tỉnh ủy để khen thưởng nhằm động viên, khuyến khích, nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền và công tác xây dựng Đảng của địa phương. Sáu là, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện chủ trương phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy là trưởng các ban của Tỉnh ủy, lãnh đạo các ban và Văn phòng Tỉnh ủy tham dự sinh hoạt chi bộ trong các loại hình tổ chức đảng ít nhất mỗi quý một lần để có điều kiện nắm chắc tình hình cơ sở, chỉ đạo cụ thể, sâu sát hơn việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; cử lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc các cơ quan khối Đảng tỉnh định kỳ hàng tháng tham dự sinh hoạt chi bộ trong các loại hình tổ chức đảng ở các địa phương, đơn vị, Ban Thường vụ các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh theo tinh thần trên triển khai thực hiện đồng loạt ở các địa phương trong tỉnh.

 Bên cạnh đó, đồng chí Hoàng Đình Nghĩa cũng đã nêu một số đề xuất, kiến nghị với Ban Tổ chức Trung ương, cụ thể là: Thứ nhất, về tổ chức thi nâng ngạch công chức và xét thăng hạng viên chức năm 2017, tỉnh sẽ quán triệt và thực hiện nghiêm túc nội dung Kế hoạch số 99-KH/BTCTW, ngày 30/8/2017 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng; song đây là lần đầu tiên được Ban Tổ chức Trung ương phân cấp tổ chức thi và xét thăng hạng đối với cán bộ, công chức, viên chức lên Chuyên viên chính cho tỉnh là việc làm mới, chưa có nhiều kinh nghiệm nên để chuẩn bị chu đáo các mặt cho cuộc thi đề nghị Ban Tổ chức Trung ương cho phép tỉnh tổ chức vào đầu năm 2018. Thứ hai, qua Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình hành động số 15-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên”, địa phương đã có kiến nghị với Trung ương về mô hình tổ chức của các Đảng bộ Khối về tổ chức bộ máy, biên chế, về cơ chế chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã…

Phạm Thị Thúy Phượng
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK