Hôm nay, ngày 18 tháng 10 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG | TIN HOẠT ĐỘNG

Nâng cao chất lượng công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội

30.9.2017 - 6:38

Dư luận xã hội là một kênh thông tin rất quan trọng, phản ánh những tâm tư, nguyện vọng, tác động của các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn vào cuộc sống. Đặc biệt khi hiện nay sự phát triển vượt bậc của Internet và các loại báo mạng điện tử thì việc cần phải nắm vững tư tưởng, định hướng thông tin dư luận xã hội là yêu cầu bắt cần thiết đối với đội ngũ những người làm công tác tư tưởng của Đảng.


Quan tâm đến tâm tư, nguyện vọng của người lao động để thực hiện tốt hơn công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội

Chính vì điều đó, Liên đoàn Lao động tỉnh đã rất quan tâm, coi trọng công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội. Ngay từ đầu năm, bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã triển khai hướng dẫn Liên đoàn Lao động cấp huyện, công đoàn cấp ngành nhằm nâng cao hiệu quả công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; qua đó rà soát, bổ sung, kiện toàn các thành viên của Tổ dư luận xã hội thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban hành quy chế hoạt động của tổ cộng tác viên dư luận xã hội, xem xét, bổ sung nội dung phù hợp với yêu cầu thực tiễn hoạt động, xác định những nhiệm vụ, đưa ra giải pháp thực hiện, theo đó:

Một là, phải quán triệt, nâng cao nhận thức của các cấp công đoàn và cán bộ công đoàn về vai trò quan trọng của công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội; xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng của hệ thống chính trị, nhất là cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy Đảng và công đoàn các cấp, cần quan tâm, chỉ đạo, định hướng hoạt động, bố trí cán bộ, các điều kiện đảm bảo cho công tác này.

Hai là, nắm bắt và phản ánh dư luận xã hội trong công nhân, viên chức, lao động, đoàn viên công đoàn phải khách quan, trung thực, kịp thời, đầy đủ các luồng ý kiến dư luận xã hội; phân tích, chỉ ra nguyên nhân của các luồng ý kiến dư luận và dự báo, đề xuất các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, định hướng dư luận. Đa dạng hóa hình thức, phương pháp nắm bắt, tổng hợp tình hình dư luận xã hội, kết hợp các hình thức qua mạng lưới cộng tác viên, các phương tiện thông tin đại chúng, giao lưu, đối thoại về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị và việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động của địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Ba là, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt nghiên cứu dư luận xã hội; cơ cấu, số lượng đội ngũ làm công tác dư luận xã hội với phẩm chất, năng lực đáp ứng theo yêu cầu trong tình hình mới.  Đội ngũ này có nhiệm vụ kịp thời nắm bắt, tổng hợp, phản ánh khách quan, trung thực các luồng ý kiến, tâm tư, tình cảm, ý chí, nguyện vọng của đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động, đặc biệt đối với chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; đề xuất các giải pháp và tham gia định hướng dư luận xã hội, tham gia các cuộc điều tra dư luận xã hội, theo dõi, tham mưu, nắm bắt xử lý thông tin dư luận xã hội trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động.

 

 

Cán bộ chủ chốt của Liên đoàn Lao động cấp huyện, công đoàn cấp ngành tham gia tập huấn nghiệp vụ công tác dư luận xã hội do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức

Công tác nắm bắt, phản ánh dư luận xã hội trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động là nhiệm vụ thường xuyên của công tác tuyên giáo công đoàn, do đó cần tạo mọi điều kiện về chế độ, chính sách hợp lý, cần có đủ trang thiết bị thông tin để đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội thực hiện tốt nhiệm vụ. Trong 09 tháng đầu năm 2017, Liên đoàn Lao động tỉnh đã cử 36 lượt cán bộ chủ chốt của Liên đoàn Lao động cấp huyện, công đoàn cấp ngành tham gia tập huấn nghiệp vụ công tác dư luận xã hội và báo cáo viên tuyên truyền miệng do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức. Qua đó đã giúp cho cán bộ công đoàn phụ trách công tác tuyên giáo các cấp nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ trong công tác tuyên truyền, nắm bắt dư luận xã hội trong công nhân, viên chức, lao động giai đoạn hiện nay.

Ban Tuyên giáo LĐLĐ tỉnh
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK