Hôm nay, ngày 18 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
VĂN PHÒNG TỈNH UỶ | VĂN KIỆN, TƯ LIỆU

Tài liệu phục vụ Hội nghị tập huấn kê khai tài sản, thu nhập

29.9.2017 - 15:33

Các tài liệu của Bộ Chính trị, Văn bản pháp luật, văn bản của Tỉnh ủy và UBND tỉnh về kê khai tài sản, thu nhập, gồm:


- Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản.

-  Công văn số 28-CV/TU, ngày 18/11/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc lãnh đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản.

- Công văn số 1664- CV/TU, ngày 30/5/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản.

- Công văn số 1524- CV/TU, ngày 26/2/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản.

- Công văn số 2746/UBND-NC, ngày 20/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về chấn chỉnh việc thực hiện chưa đúng quy định về minh bạch tài sản, thu nhập.

- Luật Phòng, chống tham nhũng ( theo văn bản xác thực hợp nhất số 10/VBHN-VPQH ngày 12/12/2012 của Văn phòng Quốc hội)

- Nghị định số 59/2013/NĐ-CP ngày 17/6/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng.

- Nghị định số 78-NĐ/2013/NĐ-CP, ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập.

- Thông tư 08/2013/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập.

- Quy định số 694-QĐ/TU, ngày 18/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Đường dẫn tải tài liệu: 

Tài liệu phục vụ Hội nghị tập huấn kê khai tài sản, thu nhập 

 

VĂN PHÒNG TỈNH ỦY
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK