Hôm nay, ngày 19 tháng 9 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
ĐẢNG UỶ KHỐI CƠ QUAN TỈNH | TIN HOẠT ĐỘNG

Các Đảng ủy cơ cơ trực thuộc Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh trong công tác chỉ đạo tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2017 - 2020

27.9.2017 - 15:27

Thực hiện Hướng dẫn số 05- HD/ĐUK ngày 29/3/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh hướng dẫn Đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận và đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2017-2020, tính đến 31/8/2017 toàn Đảng bộ Khối có đã có 157/163 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở tổ chức đại hội xong, còn 02 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Công thương chưa tiến hành đại hội do Sở đang thực hiện sắp xếp nhân sự ở các phòng, ban, đơn vị trực thuộc và có 04 chi bộ không tổ chức đại hội (do chi bộ mới thành lập).


Ảnh: Đại hội chi bộ Trung tâm Y tế dự phòng trực thuộc Đảng bộ Sở Y tế, nhiệm kỳ 2017 - 2020

Để có kết quả trên, đảng ủy cơ sở các cơ quan, đơn vị đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc căn cứ các Quy định số 29-QĐ/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về thi hành Điều lệ Đảng; Hướng dẫn số 01 - HD/TW, ngày 20/9/2016 của Ban Bí thư Trung ương về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng; Hướng dẫn số 05-HD/ĐUK, ngày 29/3/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về việc tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở nhiệm kỳ 2017- 2020 và các văn bản có liên quan đến công tác tổ chức Đại hội; đồng thời ban hành Kế hoạch, văn bản chỉ đạo triển khai công tác tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc; phân công các đồng chí trong Ban Chấp hành hoặc Ban Thường vụ đảng ủy theo dõi, chỉ đạo đại hội các chi bộ trực thuộc. Để tăng cường lãnh đạo việc tổ chức Đại hội, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, các đồng chí là lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của Đảng ủy Khối tham dự đại hội ở một số chi bộ để theo dõi, đánh giá rút kinh nghiệm việc chỉ đạo và tổ chức đại hội ở cơ sở. Một số Đảng ủy cơ sở làm tốt công tác chỉ đạo đại hội chi bộ trực thuộc là: Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy; Đảng ủy Trường Chính trị; Đảng ủy Kho bạc Nhà nước; Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường; Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch...

Văn kiện của các cấp ủy, chi bộ trình đại hội được chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, phản ảnh sát đúng tình hình và kết quả lãnh đạo các nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, đoàn thể, rút ra những ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân; phần kiểm điểm cấp ủy nhiệm kỳ qua nêu rõ vai trò, trách nhiệm của tập thể và từng cá nhân các chi ủy viên, bí thư, phó bí thư chi bộ và phối hợp giữa chi ủy với thủ trưởng cơ quan trong lãnh đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của chi bộ, cơ quan, đơn vị; nghị quyết đại hội đã xác định rõ phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện cho nhiệm kỳ tới. Về công tác nhân sự, các chi bộ đều xây dựng phương án nhân sự phù hợp với đặc điểm tình hình của đơn vị và gắn với quy hoạch của cơ quan, đơn vị, đồng thời có sự phối hợp, trao đổi với thủ trưởng cơ quan, đơn vị trước khi lấy phiếu tín nhiệm của cán bộ, đảng viên. Việc bầu cử chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư trong đại hội được thực hiện đúng Quy chế bầu cử trong Đảng. Số lượng chi ủy viên trúng cử nhiệm kỳ 2017-2020 là 456 đồng chí, trong đó có 44 chi bộ không bầu chi ủy, 05 chi bộ còn khuyết chức danh bí thư, phó bí thư chi bộ do chưa chuẩn bị được nhân sự, sau đại hội sẽ bố trí, sắp xếp lại nhân sự chủ chốt ở các phòng ban, đơn vị trực thuộc và kiện toàn sau, có 03 đồng chí phó bí thư chi bộ tái cử nhưng bầu không trúng cử vào chi ủy; số chi ủy viên khóa mới là nữ tham gia vào cấp ủy là 125 đồng chí (chiếm 27,4%); số chi ủy viên tham gia lần đầu là 118 đồng chí (chiếm 25,9%), các chi ủy viên đều có trình độ học vấn tốt nghiệp trung học phổ thông và có trình độ chuyên môn từ bậc đại học trở lên (chiếm 98,2%), về lý luận chính trị có 125 đồng chí trình độ cử nhân, cao cấp (chiếm 27,4%). Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất cho Đại hội chu đáo; trang trí bên trong hội trường đúng với hướng dẫn của cấp ủy cấp trên; một số nơi thực hiện tốt việc trang trí bên ngoài hội trường, trong phạm vi trụ sở cơ quan tạo được không khí phấn khởi, trang trọng trước, trong và sau đại hội. Công tác điều hành của Đoàn Chủ tịch được chuẩn bị chu đáo và thực hiện khá tốt, đảm bảo các nguyên tắc và đúng chương trình Đại hội; không khí làm việc ở các Đại hội nghiêm túc, dân chủ; Đại hội nhiều nơi thảo luận khá sôi nổi, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của đảng viên.

Tuy nhiên, qua theo dõi tiến trình đại hội có thể nhận thấy công tác chỉ đạo đại hội chi bộ của một số Đảng ủy cơ sở còn một số hạn chế như xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội chưa cụ thể, nhất là về tiến độ chuẩn bị; kế hoạch về thời gian tổ chức đại hội chưa sát với tình hình, đặc điểm cơ quan, đơn vị; có nơi chưa phân công cụ thể các đồng chí trong Ban Chấp hành hoặc Ban Thường vụ Đảng ủy theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra công tác chuẩn bị, triển khai tổ chức đại hội ở các chi bộ trực thuộc; một số chi bộ xây dựng báo cáo chính trị khá dài, chưa bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ nêu trong Nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ trước để đánh giá, phần giải pháp còn chung chung; nghị quyết đề ra chưa cụ thể và chưa sát với tình hình thực tế; việc lấy phiếu tín nhiệm và thực hiện các bước thông qua cấp ủy, biểu quyết, lập danh sách về nhân sự và báo cáo xin ý kiến của cấp trên ở một số cấp ủy triển khai còn lúng túng. Điều hành bầu cử Tổ kiểm phiếu chưa tốt do chuẩn bị chưa chu đáo; chưa bố trí hợp lý giữa thời gian thảo luận và thời gian bầu cử... Một số đại hội Đoàn chủ tịch chưa thực hiện tốt việc gợi ý để đảng viên phát biểu những vấn đề trọng tâm cần tập trung thảo luận trong đại hội; một số đại hội đảng viên tham dự chưa có nhiều ý kiến tham gia góp ý, phát biểu.

Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở thuộc Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh, nhiệm kỳ 2017 - 2020 nhìn chung diễn ra thành công tốt đẹp. Trong thời gian tới, các cấp ủy mới tiếp tục lãnh đạo đội ngũ cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người đảng viên, vận động gia đình và người dân nghiêm chỉnh chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội chi bộ, đại hội Đảng bộ cơ sở cơ quan, đơn vị và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra./.

Nguyễn Cường
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK