Hôm nay, ngày 20 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
ĐẢNG UỶ KHỐI CƠ QUAN TỈNH | GIỚI THIỆU

Một vài điểm cần lưu ý trong công tác giám sát ở chi bộ, đảng ủy bộ phận, ban thường vụ đảng ủy cơ sở, đảng ủy cơ sở, ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở

22.9.2017 - 14:0

Các chi bộ, đảng ủy bộ phận, ban thường vụ đảng ủy cơ sở, đảng ủy cơ sở, ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở cần nhận thức đầy đủ về mục đích của việc giám sát, nắm vững nguyên tắc giám sát và thực hiện đảm bảo chế độ giám sát.


           Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn hoạt động của Đảng cho thấy công tác kiểm tra phải gắn với công tác giám sát, có giám sát mới phát hiện được các vấn đề mới, khắc phục được thiếu sót, khuyết điểm ngay từ lúc mới manh nha vì thế Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, nhiệm kỳ 2005 -2010 đã bổ sung nội dung giám sát vào Điều lệ Đảng và quy định cụ thể kiểm tra, giám sát trước hết là nhiệm vụ của cấp ủy; đồng thời giao chức năng và nhiệm vụ giám sát cho ủy ban kiểm tra các cấp.

           Ngoài các văn bản quy định, hướng dẫn thực hiện các nội dung về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng, để cụ thể hóa nhiệm vụ giám sát trong Đảng, Bộ Chính trị (khoá XII) đã ban hành Quy định số 86-QĐ/TW ngày 01/6/2017 về giám sát trong Đảng (gọi tắt là Quy định 86). Đây là căn cứ quan trọng để các cấp uỷ, tổ chức đảng, uỷ ban kiểm tra các cấp thực hiện nhiệm vụ giám sát trong Đảng. Nội dung Quy định 86 được xây dựng trên cơ sở kế thừa Quyết định số 68-QĐ/TW, ngày 21/3/2012 ban hành kèm theo Quy chế giám sát trong Đảng trước đây, đồng thời sửa đổi, bổ sung những nội dung còn thiếu, chưa cụ thể, chưa rõ nhằm đáp ứng yêu cầu của công tác xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay.

          Để tiếp tục triển khai thực hiện đạt hiệu quả công tác giám sát trong Đảng, các chi bộ, đảng ủy bộ phận, ban thường vụ đảng ủy cơ sở, đảng ủy cơ sở, ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở (gọi chung là các tổ chức đảng ở cơ sở) cần nhận thức đầy đủ về mục đích của việc giám sát, nắm vững nguyên tắc giám sát và thực hiện đảm bảo chế độ giám sát đã nêu trong Quy định 86. Đồng thời, có những vấn đề cần chú ý quan tâm trong quá trình thực hiện:

           Về nguyên tắc giám sát: Các cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng; cấp ủy, tổ chức đảng cấp trên giám sát tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên. Đảng viên chỉ thực hiện việc giám sát khi được tổ chức đảng có thẩm quyền phân công. Vì vậy, cần lưu ý trong công tác giám sát không có “tự giám sát”.

          Về chủ thể và đối tượng giám sát: (1) Chủ thể là chi bộ được giám sát tất cả đảng viên trong chi bộ (kể cả cấp ủy viên các cấp, đảng viên thuộc diện cấp ủy cấp trên quản lý); (2) Chủ thể là đảng ủy cơ sở, ban thường vụ đảng ủy cơ sở, ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở được giám sát đối với chi ủy, chi bộ, đảng ủy bộ phận và cấp ủy viên cùng cấp (kể cả bí thư, phó bí thư, ủy viên ban thường vụ), đảng viên là cán bộ thuộc diện cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy cùng cấp quản lý; riêng đảng ủy cơ sở, ban thường vụ đảng ủy cơ sở được giám sát thêm ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở, đảng ủy cơ sở không giám sát ban thường vụ đảng ủy cơ sở; (3) Chủ thể là đảng ủy bộ phận được giám sát chi ủy, chi bộ và cấp ủy viên cùng cấp, đảng viên là cán bộ thuộc diện cấp ủy cấp mình quản lý.

            Về phương pháp và hình thức giám sát: Có 2 phương pháp để thực hiện giám sát, đó là giám sát trực tiếp và giám sát gián tiếp; đồng thời cũng có 2 hình thức giám sát đó là giám sát thường xuyên và giám sát theo chuyên đề. Những nội dung này đã được nêu khá chi tiết tại Điều 10, Điều 11, Quy định 86. Ở đây, các tổ chức đảng cần lưu ý, đối với hình thức giám sát thường xuyên thì không cần thành lập đoàn, tổ giám sát nhưng phải thông báo cho đối tượng giám sát biết về thành viên của cấp ủy, ủy ban kiểm tra hoặc cán bộ được giao thực hiện nhiệm vụ giám sát; đối với hình thức giám sát theo chuyên đề thì phải nêu rõ trong chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát đầu năm và thông báo cho đối tượng giám sát, khi tiến hành giám sát phải thành lập đoàn hoặc tổ giám sát và ban hành kế hoạch giám sát cụ thể đối với tổ chức đảng, đảng viên và tiến hành các bước theo quy trình đã được hướng dẫn trong Sổ tay điện tử của Đảng ủy Khối; đồng thời lưu ý thêm tổ hoặc đoàn giám sát có thể thực hiện việc thẩm tra, xác minh khi cần thiết (đây là một trong những điểm mới của Quy định 86 so với Quy chế 68)

           Về xử lý kết quả giám sát: Điều 12 Quy định 86 đã nêu khá chi tiết cách xử lý kết quả giám sát cho từng chủ thể giám sát, ở đây chỉ nhấn mạnh thêm về thẩm quyền của các tổ chức đảng qua giám sát nếu phát hiện đối tượng giám sát có dấu hiệu vi phạm. Nếu qua giám sát phát hiện đối tượng giám sát có dấu hiệu vi phạm thì đảng ủy cơ sở, ban thường vụ đảng ủy cơ sở được quyền quyết định kiểm tra chấp hành hoặc yêu cầu ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở được quyền quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; chi bộ được quyền quyết định hoặc đề nghị ủy ban kiểm tra cấp trên kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm.

          Thực hiện tốt công tác giám sát sẽ góp phần ngăn chặn, phòng ngừa khuyết điểm, vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên từ khi còn manh nha, bảo đảm cho chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước được chấp hành nghiêm chỉnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật, sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực khác./.

Phượng Uyên - UBKT
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK