Hôm nay, ngày 27 tháng 4 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ | VĂN KIỆN, TƯ LIỆU

Ngày 04 tháng 4 năm 2012 đồng chí Nguyễn Phúc đã ký ban hành Công văn Số 895 -CV/BTCTU về việc tăng cường chỉ đạo công tác kết nạp đảng viên và sắp xếp sinh hoạt Đảng tại các địa bàn dân cư.

2.5.2012 - 10:54

Hiện nay toàn tỉnh còn 3 thôn, khu phố chưa có đảng viên và 13 thôn, khu phố chưa có chi bộ, bố trí sinh hoạt ghép (có danh sách đính kèm). Để thực hiện kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị tổng kết xây dựng Đảng năm 2011 về “phấn đấu đến cuối năm 2012 toàn tỉnh không còn thôn, khu phố chưa có đảng viên, chưa có chi bộ”, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị Thường trực các huyện, thị, thành ủy chỉ đạo các ban xây dựng đảng của cấp ủy rà soát lại tình hình tổ chức đảng và đảng viên ở các địa bàn dân cư, xây dựng kế hoạch của đảng bộ mình để tăng cường công tác kết nạp đảng viên và thành lập tổ chức đảng ở các thôn, khu phố chưa có chi bộ.

 Quá trình thực hiện cần lưu ý bảo đảm phương châm, phương hướng và chất lượng đảng viên mới kết nạp, phấn đấu số lượng phát triển đảng viên hàng năm đạt tỷ lệ từ 6% trở lên so với tổng số đảng viên của từng đảng bộ. Việc thành lập chi bộ ở những thôn, khu phố chưa có chi bộ (còn sinh hoạt ghép) cần gắn với sắp xếp lại sinh hoạt đảng của đảng viên trong đảng bộ xã, phường, thị trấn cho phù hợp; những nơi đã thành lập chi bộ cơ quan xã (phường) mà đảng bộ vẫn còn thôn, khu phố chưa có chi bộ, chưa có đảng viên thì có thể xem xét giải thể chi bộ cơ quan xã (phường) để tăng cường đảng viên cho địa bàn dân cư, khi đủ điều kiện sẽ thành lập lại chi bộ tại cơ quan xã (phường).
Đề nghị các đồng chí quan tâm chỉ đạo thực hiện, gửi kế hoạch xóa thôn, khu phố chưa có đảng viên và thôn, khu phố chưa có chi bộ về Ban Tổ chức Tỉnh ủy trước ngày 30/ 4/ 2012 để tổng hợp; định kỳ hàng quý (ngày 30 tháng cuối quý) báo cáo tiến độ và kết quả triển khai về Ban Tổ chức Tỉnh ủy để tổng hợp, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy./.      

binhthuancpv.org.vn/fckeditor/editor/filemanager/connectors/aspx/FCKeditor/img/file/bantochuc/So%20895-CV-BTCTU%2004-04-2012.pdf

In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK