Hôm nay, ngày 23 tháng 6 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ | VĂN KIỆN, TƯ LIỆU

Ngày 30 tháng 3 năm 2012 đồng chí Nguyễn Thu Sơn đã ký ban hành Tờ trình Số 506 - TTr/BTCTU về giải quyết những vướng mắc về tổ chức và hoạt động của các đảng bộ khối cơ quan đảng, đoàn thể và chính quyền thuộc các huyện, thị, thành ủy

2.5.2012 - 10:43

Thực hiện Hướng dẫn số 38-HD/BTCTW, ngày 09/3/2010 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng, đến tháng 7/2011, các huyện, thị, thành ủy hoàn thành việc sắp xếp và thành lập mới 2 đảng bộ khối trực thuộc là: đảng bộ khối cơ quan đảng, đoàn thể và đảng bộ khối cơ quan chính quyền. Việc thành lập hai đảng bộ khối cơ quan đã giảm được đầu mối tổ chức cơ sở đảng trực thuộc cấp huyện. Các đồng chí bí thư và phó bí thư của các đảng bộ khối là lãnh đạo huyện uỷ và UBND cấp huyện nên thuận lợi trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng đến các chi bộ trực thuộc.

 Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi vẫn còn một số khó khăn sau:

- Đây là mô hình tổ chức đảng bao gồm nhiều cơ quan có tư cách pháp nhân, có kinh phí hoạt động khác nhau nên một số đảng ủy cơ sở lúng túng trong việc sắp xếp về tổ chức, bộ máy, cán bộ và kinh phí hoạt động.

- Hai đảng ủy khối trực thuộc cấp ủy cấp trên cơ sở nhưng số đảng phí được trích giữ lại theo quy định không đủ chi cho hoạt động công tác đảng chung cả khối nên hoạt động còn gặp nhiều khó khăn.

- Một số đồng chí trước đây là bí thư các chi bộ cơ sở được hưởng phụ cấp trách nhiệm cấp ủy, nay chuyển thành chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở thì không còn hưởng phụ cấp cho cấp ủy viên cơ sở (hệ số 0,3 mức lương tối thiểu chung của nhà nước).

Từ những khó khăn trên nhiều đảng bộ kiến nghị tỉnh nên có quy định và hướng dẫn chung để tạo điều kiện thuận lợi cho các đảng bộ khối hoạt động. Để giải quyết vấn đề trên, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đề xuất như sau:

I. Về công tác tổ chức và nhân sự cấp ủy:

Để thuận lợi cho hoạt động của các đảng ủy khối trực thuộc các huyện, thị, thành ủy tùy theo điều kiện thực tế mà bố trí các đồng chí đảng ủy viên theo hướng sau:

1. Bí thư đảng ủy khối: là đồng chí phó bí thư thường trực hoặc đồng chí ủy viên thường vụ cấp ủy (đảng bộ khối đảng, đoàn thể), đồng chí phó chủ tịch HĐND hoặc UBND (đảng bộ khối chính quyền).

2. Phó bí thư đảng ủy khối: là đồng chí chánh hoặc phó chánh văn phòng ủy ban nhân dân huyện (đối với đảng bộ khối chính quyền), đồng chí chánh hoặc phó chánh văn phòng huyện ủy (đối với đảng bộ khối đảng, đoàn thể).

3. Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy khối: nên cơ cấu đồng chí đảng ủy viên là chánh hoặc phó chánh thanh tra huyện (đối với đảng bộ khối chính quyền); chủ nhiệm hoặc phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra huyện ủy (đối với đảng bộ khối đảng, đoàn thể).

4. Về công tác đảng vụ: Tùy theo điều kiện thực tế có thể giao cho trưởng hoặc phó trưởng phòng nội vụ (đối với đảng bộ khối chính quyền); trưởng hoặc phó trưởng ban tổ chức cấp ủy (đối với đảng bộ khối đảng, đoàn thể) nhằm quản lý hồ sơ đảng viên và làm công tác đảng vụ của đảng bộ.

5. Kế toán kiêm nhiệm: có thể phân công đồng chí kế toán văn phòng ủy ban nhân dân huyện, là đảng viên (đối với đảng bộ khối chính quyền), đồng chí kế toán của văn phòng huyện ủy, là đảng viên (đối với đảng bộ khối đảng, đoàn thể) đảm nhiệm công tác kế toán kiêm nhiệm của đảng bộ khối.

II. Về kinh phí chi hoạt động thường xuyên công tác đảng các đảng ủy khối:

Căn cứ Hướng dẫn số 04-HD/VPTU-STC, ngày 31/12/2004 của Văn phòng Tỉnh ủy và Sở Tài chính hướng dẫn cụ thể thêm về thực hiện chế độ chi hoạt động công tác đảng của tổ chức đảng các cấp có nêu: “Nguồn kinh phí hoạt động của tổ chức đảng chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở trong các cơ quan, đơn vị hành chính…trong các tổ chức chính trị - xã hội…do ngân sách địa phương cân đối trong dự toán được UBND các cấp giao cho chính quyền cùng cấp hàng năm”. Do đó, đề nghị:

- Thường trực huyện, thị, thành ủy chỉ đạo UBND huyện, thị, thành phố cấp  hỗ trợ ngân sách đảng cho hai đảng ủy khối để đảm bảo chi hoạt động công tác đảng hoặc chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có số lượng đảng viên trong từng đảng bộ khối đóng góp kinh phí cho các hoạt động chung của đảng bộ, trong đó có hỗ trợ hoạt động thường xuyên công tác đảng của 2 đảng bộ khối.

Theo đó, hàng năm 2 đảng bộ khối lập dự toán kinh phí hoạt động thường xuyên công tác đảng gửi văn phòng cấp ủy huyện để tổng hợp chung trong dự toán ngân sách đảng huyện; được văn phòng cấp ủy huyện cấp phát và quyết toán kinh phí theo quy định hiện hành.

 

III. Về phụ cấp trách nhiệm đối với các đồng chí cấp ủy viên:

1. Đối với các đồng chí cấp ủy viên cơ sở:

Những đồng chí là cấp ủy viên cơ sở được hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm hệ số 0,3 lần so với mức lương tối thiểu chung theo Quy định số 169-QĐ/TW, ngày 25/6/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng thì cơ quan, đơn vị nơi đồng chí cấp ủy viên cơ sở này làm việc có trách nhiệm chi trả phụ cấp trách nhiệm theo quy định.

2. Đối với các đồng chí bí thư chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở:

Theo Quy định số 169-QĐ/TW thì các đồng chí bí thư chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở không được hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm. Riêng các đồng chí bí thư chi bộ thôn, khu phố (trực thuộc các đảng ủy xã, phường, thị trấn) được hưởng chế độ sinh hoạt phí (1,0 lần so với mức lương tối thiểu chung) theo Nghị định số 92 của Chính phủ; các đồng chí là bí thư các chi bộ quân sự, công an, cơ quan cấp xã hầu hết đều là đảng ủy viên cơ sở đã được hưởng phụ cấp cấp ủy viên cơ sở; các đồng chí là bí thư các chi bộ trường học đều có chế độ giảm định mức tiết dạy theo quy định tại Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT, ngày 21/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Để động viên khuyến khích, nâng cao tinh thần trách nhiệm của các đồng chí  bí thư chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở trong các loại hình cơ quan, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang trong việc góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ hiện nay, Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo và đề xuất chính sách như sau:

2.1. Toàn tỉnh hiện có 1985 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, trong đó có 725 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở trong các loại hình cơ quan, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang, cụ thể:

- Trong các cơ quan hành chính có 377 chi bộ.

- Trong các đơn vị sự nghiệp có 71 chi bộ.

- Trong các doanh nghiệp có 99 chi bộ (trong đó có 76 doanh nghiệp nhà nước, 10 doanh nghiệp cổ phần vốn nhà nước trên 50%, 8 doanh nghiệp cổ phần vốn nhà nước dưới 50% và 5 doanh nghiệp tư nhân).

- Trong các đơn vị lực lượng vũ trang có 178 chi bộ.

Trong số đó có 512 đồng chí bí thư chi bộ đồng thời là đảng ủy viên cơ sở được hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm 0.3 lần lương tối thiểu; còn lại 213 đồng chí bí thư chi bộ trực thuộc chưa được hưởng phụ cấp trách nhiệm. Trong đó:

- Có 81 đồng chí bí thư chi bộ trong các cơ quan hành chính.

- Có 52 đồng chí bí thư chi bộ trong các đơn vị sự nghiệp.

- Có 14 đồng chí bí thư chi bộ trong các doanh nghiệp nhà nước.

- Có 66 đồng chí bí thư chi bộ trong các đơn vị lực lượng vũ trang (công an, quân sự, biên phòng).

2.2. Đề xuất chính sách phụ cấp trách nhiệm cho bí thư chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở (không phải là đảng ủy viên cơ sở) có 3 phương án:

- Phương án 1: thực hiện phụ cấp trách nhiệm 0,1 lần mức lương tối thiểu chung.

- Phương án 2: thực hiện phụ cấp trách nhiệm 0,15 lần mức lương tối thiểu chung.

- Phương án 3: thực hiện phụ cấp trách nhiệm 0,2 lần mức lương tối thiểu chung.

Về tổng kinh phí chi phụ cấp theo các phương án trên:

Phương án 1: 213 x 0,1 x 830.000 đồng/ tháng  x 12 tháng =  212.148.000  đồng/năm

Phương án 2: 213 x 0,15 x 830.000 đồng/ tháng  x 12 tháng = 318.222.000  đồng/năm

Phương án 3: 213 x 0,2 x 830.000 đồng/ tháng  x 12 tháng = 424.296.000  đồng/năm

Về nguồn kinh phí để chi phụ cấp trách nhiệm nói trên theo nguyên tắc được chi từ nguồn đảng phí để lại chi bộ (theo Công văn số 141, ngày 17/3/2011 và Công văn số 1266, ngày 05/3/2012 của Văn phòng Trung ương Đảng); nếu không đủ thì được đảng ủy cơ sở hỗ trợ từ nguồn đảng phí để lại đảng ủy; nếu vẫn không đủ chi thì được hỗ trợ như sau:

- Đối với chi bộ trong các cơ quan hành chính: được chi từ nguồn kinh phí của cơ quan theo chế độ tự chủ tài chính tại Nghị định số 130/CP, ngày 17/10/2005 của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn số 03 ngày 17/01/2006 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ và được thể hiện trong qui chế chi tiêu nội bộ của cơ quan.

- Đối với các chi bộ trong các đơn vị sự nghiệp: được chi từ nguồn kinh phí của đơn vị  theo chế độ tự chủ tài chính tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ.

-  Đối với các chi bộ trong các doanh nghiệp:

+ Đối với doanh nghiệp có vốn nhà nước và doanh nghiệp cổ phần có vốn nhà nước: được hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

+ Đối với doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước: được cấp ủy cấp trên cơ sở hỗ trợ từ nguồn đảng phí để lại cấp ủy cấp trên cơ sở.

- Đối với các chi bộ trong lực lượng vũ trang (công an, quân sự, biên phòng): được cấp ủy cấp trên cơ sở hỗ trợ từ nguồn đảng phí để lại cấp ủy cấp trên cơ sở.

Phương án chọn trước mắt: Ban Tổ chức đề nghị chọn phương án 1 để thực hiện, sau một năm thực hiện cân đối ngân sách đảng để tính toán đề xuất tiếp theo.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy kính trình Thường trực Tỉnh ủy xem xét và cho ý kiến chỉ đạo để góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc  trong tổ chức và hoạt động của hai đảng bộ khối cấp huyện cũng như các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở trong các loại hình cơ quan, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang hiện nay./.

binhthuancpv.org.vn/fckeditor/editor/filemanager/connectors/aspx/FCKeditor/img/file/bantochuc/So%20506-TTr-BTCTU%2030-3-2012.pdf

In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK