Hôm nay, ngày 18 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ | THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Quyết định về việc phê duyệt kết quả kỳ thi tuyển công chức vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2017

18.8.2017 - 14:2

- Căn cứ Quyết định số 690-QĐ/TU, ngày 11/7/2017 của Tỉnh ủy (khóa XIII) về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 (bổ sung, điều chỉnh);

- Căn cứ Quyết định số 2552-QĐ/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phân công, phân cấp quản lý tổ chức và cán bộ, công chức lãnh đạo;


- Căn cứ Nghị định số 24/2012/NĐ-CP, ngày 15/3/2010 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Thông tư số 13/2010/TT-BNV, ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP, ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

- Căn cứ Quyết định số 494-QĐ/TU, ngày 15/02/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Quy chế tuyển dụng, tiếp nhận công chức, viên chức vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện của tỉnh Bình Thuận; Kế hoạch số 54-KH/TU ngày 07/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tuyển dụng công chức vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2017;

- Căn cứ Quyết định số 587-QĐ/TU ngày 26/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2017; Quyết định số 665-QĐ/TU ngày 31/5/2017 về việc bổ sung thành viên Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2017;

- Xét đề nghị của Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2017,

BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt kết quả kỳ thi tuyển công chức vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2017, cụ thể như sau:

- Trúng tuyển: 101 thí sinh.

- Không trúng tuyển: 15 thí sinh.

(có danh sách kèm theo).

Điều 2: Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông báo kết quả trúng tuyển bằng văn bản đến người dự thi; đồng thời ra quyết định tuyển dụng công chức đối với người trúng tuyển theo quy định hiện hành.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4: Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các đồng chí có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Quyết định 710-QĐ/TU

ADMIN BTC
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK