Hôm nay, ngày 18 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HỘI NÔNG DÂN | GIỚI THIỆU

Hội Nông dân tỉnh Bình Thuận: kết quả 10 năm (2007-2017) triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Khóa XI)

18.8.2017 - 13:51

Sau khi có Chỉ thị 20-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Khóa XI) về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng và phát triển cốt cán chính trị trong tình hình mới; các cấp Hội từ tỉnh đến cơ sở đã quan tâm lãnh đạo quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Chỉ thị khá nghiêm túc, đạt được những kết quả tích cực. Quá trình tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển cốt cán chính trị trong hệ thống của Hội, nhìn chung đã tạo sự chuyển biến về nhận thức của đội ngũ cán bộ Hội các cấp, hội viên, nông dân về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác xây dựng và phát triển thực lực cốt cán chính trị trong tình hình mới.


Trong 10 năm qua, công tác xây dựng và phát triển cốt cán chính trị nói chung, trong vùng đồng bào có đạo, vùng dân tộc thiểu số nói riêng đã đạt được kết quả trong việc phản ảnh tình hình, nòng cốt trong các phong trào ở địa phương. Nhìn chung, đa số cốt cán chính trị sau khi được củng cố đã có chuyển biến về nhận thức, thể hiện tốt ý thức trách nhiệm công dân, chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Phần lớn cốt cán chính trị thể hiện tính gương mẫu trong các phong trào hành động cách mạng của địa phương. Các huyện, thị, thành Hội có kế hoạch phân công cán bộ triển khai xuống cơ sở, chi, tổ hội, gắn với từng địa bàn, thôn, khu phố, cụm dân cư. Phân công cán bộ tiếp cận địa bàn là những hội viên lý lịch rõ ràng kể cả gia đình cũng như bản thân, nhiệt tình, tin tưởng tuyệt đối vào đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có uy tín và khả năng tập hợp quần chúng. Nhờ đó, nhiều cốt cán chính trị đã phát huy được tác dụng, thể hiện được vai trò nòng cốt, gương mẫu trong thực hiện đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, trong các phong trào thi đua yêu nước; phản ảnh cung cấp khá kịp thời nhiều thông tin quan trọng trong các lĩnh vực an ninh chính trị, dân tộc, tôn giáo, góp phần thực hiện có kết quả các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

          Tổng số hội viên toàn tỉnh 151.878 tính đến tháng 6/2017, 127/127 cơ sở hội có 7.223 lực lượng cốt cán chính trị (tăng 1.279 cốt cán chính trị so với năm 2007. Nhiệm vụ chủ yếu của lực lượng cốt cán chính trị là: Vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước do địa phương phát động, giữ gìn an ninh trật tự ở khu dân cư, nắm bắt và phản ánh tình hình tệ nạn xã hội, tham gia giải quyết mâu thuẫn xảy ra trong nội bộ xóm làng... và tùy theo khả năng của từng người mà giao nhiệm vụ thích hợp.

Một số huyện lực lượng cốt cán chính trị hoạt động rất hiệu quả như: Hội Nông dân huyện Tuy Phong: Cốt cán chính trị trong tôn giáo đã cung cấp 34 tin có liên quan đến mâu thuẫn trong nội bộ tôn giáo, trong đó có những tin về các phần tử xấu lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo để xuyên tạc, chống phá; phối hợp cùng chính quyền tham gia giải quyết 25 vụ tranh chấp, khiếu nại về đất đai, về tài sản thừa kế, mâu thuẫn gia đình trong tôn giáo. Hội Nông dân huyện Bắc Bình: Phối hợp giải quyết kịp thời vụ xuất hiện tài liệu tựa đề “Sức khỏe là vàng, giới thiệu môn khí công cổ truyền theo nguyên lý Chân- Thiện- Nhẫn”, tuyên truyền tà đạo Pháp Luân Công (bắt nguồn từ Trung Quốc) tại khu vực thị trấn Chợ Lầu và xã Hải Ninh; phối hợp Công an huyện đã bắt và thu được 235 cuốn tài liệu tại xã Hải Ninh; phối hợp tháo dỡ nhà cúng trái phép (Phan Lâm). Hội Nông dân huyện Tánh Linh: Hội Nông dân hai cấp trong huyện đã tích cực phối hợp cùng chính quyền địa phương giải quyết các vấn đề liên quan đến tôn giáo như vụ việc mất đoàn kết giữa các chức sắc đạo Hồi Bàni tại khu phố Chăm - thị trấn Lạc Tánh, vụ việc xây dựng tường rào trái phép tại Nhà thờ Đức Tân, một số việc khác trong đạo Phật…

          Thời gian tới Hội Nông dân các cấp tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 20 CT/TU ngày 07/01/2007, Thông báo số 320 –TB/TU ngày 22/01/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Hướng dẫn số 05-HD/BDVTU ngày 13/9/2011 của Ban Dân Vận Tỉnh ủy về việc triển khai thực hiện xây dựng cốt cán chính trị trong tình hình mới. Thực hiện việc rà soát xây dựng và phát triển lực lượng cốt cán chính trị ở cơ sở Hội nhằm đảm bảo chất lượng, số lượng theo tỷ lệ quy định trên cơ sở tiêu chuẩn và nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của lực lượng cốt cán hàng năm. Hội Nông dân từ huyện, thị, thành Hội đến cơ sở chi, tổ Hội phân công người phụ trách theo dõi và giao nhiệm vụ cụ thể theo Hướng dẫn số 05-HD/BDVTU của Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Trần Thị Thùy - Ban TCKT
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK