Hôm nay, ngày 21 tháng 7 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
UỶ BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng

10.8.2017 - 10:40

Ngày 21/7/2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 700 –QĐ/TU và Quyết định số 701 –QĐ/TU về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. 


Theo đó, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính sẽ phối hợp trong việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; tham mưu giúp Tỉnh ủy mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thực hiện nhiệm vụ do Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy giao.

Việc phối hợp căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh quy định. Quá trình phối hợp được thực hiện trên cơ sở hợp tác, tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.  

NTH
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK