Hôm nay, ngày 21 tháng 7 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
VĂN PHÒNG TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị

9.8.2017 - 17:0

Sáng ngày 08/8/2017, đồng chí Dương Văn An chủ trì Hội nghị trực tuyến về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 08/01/2002 của Bộ Chính trị (khóa IX) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới”. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Cựu chiến binh tỉnh và các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh.


Đ/c Dương Văn An - Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Báo cáo tổng kết tại Hội nghị đã đánh giá qua 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 09 đã góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, của cán bộ, đảng viên đối với công tác cựu chiến binh. Hội Cựu chiến binh các cấp đã duy trì và phát huy vai trò nòng cốt trong việc tập hợp, đoàn kết, vận động hội viên thực hiện tốt Nghị quyết của Bộ Chính trị; tích cực tham gia vào công tác xây dựng và bảo vệ Đảng, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội, tham gia hòa giải trong nhân dân; tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng ngày càng sâu sát cơ sở hơn, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, hội viên. Đến nay, toàn tỉnh có 12 tổ chức hội cấp trên cơ sở, 182 cơ sở hội, 45 câu lạc bộ quân nhân với 2.840 cựu quân nhân, trong 15 năm đã kết nạp được 9.370 hội viên mới, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 19.192 hội viên. Bên cạnh đó, hoạt động chăm lo đời sống vật chất, hỗ trợ phát triển kinh tế đối với hội viên được các cấp hội quan tâm. Đến nay, đã đóng góp 1,1 tỷ  đồng hỗ trợ xây dựng 546 nhà cho hội viên nghèo, tạo công ăn việc làm cho hơn 14.200 lao động.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết 09 vẫn còn một số tồn tại như: công tác thông tin tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước có lúc, có nội dung chưa kịp thời; vai trò tổ chức của Hội Cựu chiến binh ở một số nơi, nhất là trong việc tham gia giải quyết những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở chưa được thể hiện rõ; việc giải quyết chế độ, chính sách cho cựu chiến binh có lúc chưa kịp thời, sự phối hợp giữa các cơ quan liên quan chưa thực sự chặt chẽ.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Dương Văn An – Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh để tiếp tục triển khai thực hiện tốt những quan điểm, tư tưởng lãnh đạo cơ bản trong Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị đề nghị các cấp ủy đảng, mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục triển khai một số nội dung như: tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, trình độ hiểu biết, thành tựu kinh tế, khoa học kỹ thuật cho hội viên hội cựu chiến binh, nhất là cùng phối hợp để giúp đỡ cho cựu chiến binh, cựu quân nhân; cấp ủy, các cơ quan ban ngành, đoàn thể, chính quyền các cấp cần có những hình thức phù hợp để giúp đỡ cựu chiến binh phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống; Hội Cựu chiến binh các cấp cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với mặt trận, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức tốt các phong trào thi đua, yêu nước, nhất là cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, dân vận khéo, cựu chiến binh gương mẫu, cựu chiến binh làm kinh tế giỏi; chính quyền, các cấp, các ngành và toàn hệ thống chính trị tiếp tục quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, hỗ trợ gíup đỡ Hội Cựu chiến binh trong hoạt động, tổ chức các phong trào, trong việc giải quyết các chế độ, chính sách liên quan đến Cựu chiến binh. Với những phẩm chất tốt đẹp được rèn giũa trong môi trường quân đội, trong chiến đấu, cựu chiến binh ngày nay có vai trò, vị trí quan trọng trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và Bảo vệ Tổ quốc XHCN hiện nay./.

Thúy Hòa
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK