Hôm nay, ngày 21 tháng 7 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với các hoạt động trong Khối thi đua 6

4.8.2017 - 11:20

       Khối Thi đua 6 gồm 11 thành viên với nhiệm vụ trọng tâm của các cơ quan, đơn vị trong khối là tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Tỉnh ủy; các nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng trong toàn Đảng bộ. 


       Là một cơ quan trong khối, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã triển khai, thực hiện hoàn thành khá tốt các nhiệm vụ trọng tâm của Thường trực Tỉnh ủy giao và các nhiệm vụ chuyên môn, đột xuất theo yêu cầu của Ban Tuyên giáo Trung ương, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao. Kết qủa nổi bật là: Đã tham mưu Thường trực Tỉnh ủy 3 Đề án: Đề án “Tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu, độc trên Internet”; Đề án “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng học tập, phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận”; Đề án “Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động giảng dạy của trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Thuận”. 

       Tổ chức khảo sát và hội thảo xác định vị trí xây dựng Khu Căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận trong kháng chiến chống Mỹ, giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975 và chọn địa điểm Saloun (xã Đông Giang, huyện Hàm Thuận Bắc) là nơi xây dựng Khu di tích Căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận; hướng dẫn thực hiện về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác của Ban Tuyên giáo - Dân vận cấp xã. Thống nhất  triển khai thành lập Ban Tuyên giáo - Dân vận xã, phường, thị trấn ổn định trong toàn tỉnh từ tháng 4/2017; Ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh và các cơ quan cấp tỉnh có liên quan trong công tác chỉ đạo, quản lý báo chí, xuất bản; Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa tỉnh Bình Thuận và Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh Bình Thuận.

       Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương “về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” và tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW, ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị (khóa X) “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”. Báo cáo tổng kết 15 năm (2002 - 2017) thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về tăng cường và nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. 

       Đã chỉ đạo và triển khai tổ chức tốt công tác tuyên truyền nhân các ngày lễ, kỷ niệm, các sự kiện chính trị trong nước, trong tỉnh; chỉ đạo và triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền và nắm bắt dư luận xã hội, mạng lưới thông tin từ tỉnh đến cơ sở được triển khai một cách đồng bộ, đảm bảo nội dung, tiến độ theo kế hoạch. 

       Công tác tổ chức học tập, quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và giáo dục lý luận chính trị được đổi mới nội dung và hình thức để phù hợp thực tế; trong đó chú trọng đổi mới theo hình thức trực tuyến, góp phần giảm chi phí đi lại của các huyện, thị ủy và mở rộng thêm thành phần tham dự. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) được tham mưu triển khai thực hiện đảm bảo yêu cầu đặt ra và có đổi mới, bước đầu đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

       Nhìn chung, các cơ quan trong khối tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, gắn phong trào thi đua với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị; chủ động, tích cực hoàn thành tốt nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Các thành viên trong Khối thi đua đã thực hiện nghiêm túc các văn bản do khối xây dựng, triển khai công tác thi đua - khen thưởng năm 2017, Quy chế hoạt động của khối, giao ước thi đua; công tác phối hợp ngày càng được tăng cường và gắn kết. 

       Tuy nhiên, sự phối hợp tổ chức các hoạt động phong trào thi đua, trao đổi kinh nghiệm giữa các cơ quan trong khối còn hạn chế. Việc xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua chưa được chú trọng đúng mức. Một số cơ quan, đơn vị phong trào thi đua chưa đều, có lúc chưa thật sự mạnh mẽ, sôi nổi. Chưa có nhiều sáng kiến tiêu biểu, nổi bật mang lại hiệu quả lớn trong công tác chuyên môn.

       Sáu tháng còn lại của năm 2017, các đơn vị thành viên trong khối thi đua 6 thống nhất tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu, đó là: Từng cơ quan tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua; quan tâm, chủ động, sáng tạo trong tham mưu, thực hiện và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, phấn đấu đạt danh hiệu thi đua đã đăng ký đầu năm.

        Chú trọng đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa, vai trò, nội dung và tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng; tiếp tục tổ chức quán triệt sâu rộng Luật Thi đua khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành. Rà soát, bổ sung, sửa đổi Quy chế Thi đua, khen thưởng và Quy chế xét sáng kiến cho sát thực với tình hình của mỗi cơ quan, đơn vị, đảm bảo các quy định về công tác thi đua khen thưởng hiện hành. Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, biểu dương, nhân điển hình tiên tiến để nêu gương học tập.

       Chủ động tổ chức, triển khai tốt nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng theo chương trình, kế hoạch của Khối. Từng cơ quan, đơn vị chủ động tổ chức và tham gia tốt Hội thi văn nghệ - thể thao của Khối năm 2017; các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện tốt các nội dung ký kết giao ước thi đua đầu năm của đơn vị mình và của khối gắn với tiếp tục thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị 27, 30, 40 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII). Tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm ngày truyền thống các Ban Đảng thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm./.  

Tô Long
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK