Hôm nay, ngày 21 tháng 7 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tăng cường công tác giám sát đối với cấp ủy trực thuộc về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện đối thoại trực tiếp và trách nhiệm người đứng đầu

2.8.2017 - 7:32

Thực hiện Chương trình số 20-CTr/TU ngày 30/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát năm 2017. Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 56-KH/TU và Quyết định số 585-QĐ/TU ngày 25/4/2017 thành lập 02 Đoàn trực tiếp giám sát đối với Ban Thường vụ Huyện ủy: Bắc Bình, Hàm Thuận Nam và đồng chí Bí thư Huyện ủy, đồng chí Phó Bí thư - Chủ tịch UBND huyện về việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; việc thực hiện đối thoại trực tiếp với công dân, doanh nghiệp và trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ.

Qua hơn 02 năm triển khai thực hiện của cấp ủy trực thuộc (từ đầu năm 2015 đến hết quý I/2017) và kết quả giám sát, 02 Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đánh giá cao về những kết quả đã đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, của đồng chí Bí thư và đồng chí Phó Bí thư - Chủ tịch UBND đối với 02 huyện: Bắc Bình, Hàm Thuận Nam trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 53-CT/TU ngày 05/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc, chính quyền địa phương, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện triển khai thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đảm bảo đúng quy định của pháp luật; chỉ đạo UBND các cấp và các cơ quan chức năng tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và các vụ việc có tính chất phức tạp tại địa phương theo thẩm quyền; tổ chức học tập, phổ biến, quán triệt Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các nghị định hướng dẫn thi hành để cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn huyện tiếp thu nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật; đồng thời ban hành các chương trình, kế hoạch thanh tra, kiểm tra, giám sát việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và về trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chấp hành pháp luật nhằm hạn chế và chấm dứt việc tồn đọng các vụ khiếu nại, tố cáo tại địa phương.

Các đồng chí Bí thư Huyện ủy, đồng chí Phó Bí thư - Chủ tịch UBND 02 huyện nêu trên luôn quan tâm củng cố, kiện toàn, bồi dưỡng nghiệp vụ, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân có phẩm chất đạo đức, am hiểu pháp luật để tham mưu, giúp việc đạt hiệu quả; các đồng chí đã phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; trước khi ban hành quyết định giải quyết đều tổ chức gặp gỡ và đối thoại trực tiếp với công dân, doanh nghiệp tại địa phương để lắng nghe tâm tư nguyện vọng, giải đáp những vướng mắc, tạo sự đồng thuận. Kết quả giải quyết đơn thư hàng năm của UBND 02 huyện nêu trên đều đạt và vượt chỉ tiêu 85% do UBND tỉnh giao. Qua giải quyết, đã khôi phục được quyền và lợi ít hợp pháp cho 03 cá nhân; xử lý kỷ luật 01 công chức sai phạm; thu hồi 05 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp không đúng đối tượng, khắc phục những sai sót đối với các quyết định hành chính, phục hồi quyền và lợi ích hợp pháp cho người khiếu nại; qua đó, hạn chế đơn, thư khiếu nại, tố cáo phức tạp, vượt cấp, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Qua giám sát, các Đoàn cũng đã chỉ rõ một số hạn chế thiếu sót cần khắc phục trong thời gian đến đó là: trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo có trường hợp phân loại đơn thư, xác định thẩm quyền xử lý còn nhiều sai sót; chưa tuân thủ đúng trình tự, thủ tục, thời hạn, hình thức ban hành văn bản nên phát sinh khiếu nại nhiều lần; một số vụ việc chưa được giải quyết dứt điểm dẫn đến tình trạng khiếu kiện vượt cấp, kéo dài (Hàm Thuận Nam 07 vụ, Bắc Bình 03 vụ); việc tổ chức gặp gỡ, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, UBND cấp huyện, cấp xã với công dân chưa được thường xuyên; hàng năm có tổ chức thanh tra, kiểm tra về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo nhưng chưa kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu đối với các phòng, ban chuyên môn thuộc huyện.

Để chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế thiếu sót trong thời gian qua và thực hiện tốt Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 53-CT/TU ngày 05/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 11-HD/TU ngày 09/12/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc, các sở, ngành và UBND các cấp tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện tốt việc đối thoại trực tiếp với công dân, doanh nghiệp để lắng nghe tâm tư nguyện vọng, giải đáp những vướng mắc, tạo sự đồng thuận trước khi ban hành quyết định giải quyết; rà soát, phân loại đơn thư tồn đọng để tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc còn tồn đọng, kéo dài tại địa phương. Các đồng chí Phó Bí thư - Chủ tịch UBND cấp huyện thực hiện tốt hơn nữa về nhiệm vụ tiếp công dân theo quy định của pháp luật; chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc chấp hành nghiêm túc các qui định của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 11-HD/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đảm bảo đúng theo trình tự, thủ tục đã quy định; bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác hòa giải và phát huy tốt công tác hòa giải ở cơ sở. Thường xuyên tổ chức các cuộc kiểm tra, giám sát, thanh tra trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo để kịp thời chấn chỉnh những sai sót, vướng mắc nhằm đảm bảo việc triển khai thực hiện đúng theo quy định của pháp luật./.

Tà Yên Thị Bông
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK