Hôm nay, ngày 21 tháng 7 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
VĂN PHÒNG TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ: Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất

24.7.2017 - 11:17

Ngày 24/7/2017, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2017, những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. 


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những nỗ lực cố gắng của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ trong thời gian qua.

Về những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị lãnh đạo Sở cần tập trung chỉ đạo rà soát các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu năm 2017 để phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Làm tốt công tác quản lý nhà nước trong hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, nhất là trên các nội dung: Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất, tạo ra bước đột phá về chất lượng sản phẩm nhằm tăng sức cạnh tranh. Tổ chức tốt việc xác định, đặt hàng, tuyển chọn, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ; theo dõi, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện và sau nghiệm thu các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước. Phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh và các cơ quan liên quan để đề xuất danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp quốc gia phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tổ chức thực hiện các biện pháp hỗ trợ phát triển hoạt động sở hữu trí tuệ, nhất là trong việc hướng dẫn nghiệp vụ sở hữu công nghiệp; quản lý chỉ dẫn địa lý, địa danh, dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý các sản phẩm hàng hóa lợi thế và du lịch của tỉnh. Thực hiện tốt công tác quản lý về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng. Quan tâm đúng mức công tác quản lý các hoạt động ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ, bảo đảm an toàn bức xạ và hạt nhân, nhất là trong phục vụ các hoạt động y tế, sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Nâng cao chất lượng hoạt động dịch vụ công về khoa học và công nghệ; thực hiện tốt các quy định về tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ công lập. Tiếp tục củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị trực thuộc bảo đảm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đề ra; triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Hoàng Minh Thuần
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK