Hôm nay, ngày 19 tháng 10 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ | THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện được miễn thi tiếng Anh, tin học

27.6.2017 - 10:3

Căn cứ Quyết định số 494-QĐ/TU, ngày 15/02/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Quy chế tuyển dụng, tiếp nhận công chức, viên chức vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện của tỉnh Bình Thuận; Kế hoạch số 54-KH/TU ngày 07/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tuyển dụng công chức vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2017.


Hội đồng tuyển dụng thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện được miễn thi tiếng Anh, tin học kỳ thi tuyển công chức vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện năm 2017, cụ thể như sau:

1.Danh sách thí sinh đủ điều kiện miễn thi tiếng Anh: 05 người

(có danh sách kèm theo)

2. Danh sách thí sinh đủ điều kiện miễn thi tin học: 16 người

         (có danh sách kèm theo)

Thông báo này được đăng trên Trang thông tin điện tử của Tỉnh ủy tại địa chỉ www.binhthuancpv.org.vn.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương thông báo cho thí sinh dự tuyển của cơ quan, đơn vị, địa phương mình được biết./.

ADMIN BTC
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK