Hôm nay, ngày 18 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ | GIỚI THIỆU

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của Phòng Cơ sở đảng và đảng viên, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Bình Thuận

2.4.2010 - 0:0


 

I. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng

1. Chức năng

Phòng Cơ sở đảng và đảng viên là Phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, có chức năng tham mưu cho Trưởng ban về công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, công tác đảng viên, công tác cán bộ trong cấp uỷ cấp trên cơ sở và cấp cơ sở.

2. Nhiệm vụ

* Nghiên cứu, đề xuất:

- Kế hoạch tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quyết định của Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và công tác cán bộ cấp trên cơ sở và cơ sở xã, phường, thị trấn; đồng thời sơ kết, tổng kết việc thực hiện các lĩnh vực nói trên.

- Các đề án, đề tài, chủ trương, giải pháp, biện pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; phát triển tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; củng cố các tổ chức cơ sở đảng yếu kém; xây dựng đội ngũ cán bộ cấp trên cơ sở và cấp cơ sở.

- Việc công nhận, khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên hàng năm; tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên cao tuổi đảng; thẩm định hoặc tham gia thẩm định các đề án thuộc lĩnh vực công tác được phân công hoặc khi được Trưởng ban yêu cầu.

- Quản lý Bộ chương trình cơ sở dữ liệu về đảng viên của tỉnh; việc cấp phát và quản lý thẻ đảng viên; giới thiệu sinh hoạt đảng, giải quyết khiếu nại; tố cáo về đảng viên, vấn đề đảng tịch của đảng viên; công tác phát triển đảng viên mới.

* Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát:

- Việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy định của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác xây dựng tổ chức đảng, công tác đảng viên; việc thi hành Điều lệ Đảng; nghiệp vụ công tác xây dựng tổ chức đảng, đảng viên đối với các cấp ủy trực thuộc tỉnh.

- Kế hoạch, tiến độ và quy trình tổ chức đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở và cấp cơ sở.

- Việc cập nhật, đồng bộ, khai thác dữ liệu Bộ chương trình cơ sở dữ liệu về đảng viên; việc nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đảng viên; công tác quản lý tổ chức đảng, đảng viên, nghiệp vụ công tác đảng viên và phát triển đảng viên mới.

* Phối hợp: Phối hợp với Phòng Xây dựng chính quyền (Sở Nội vụ) trong việc tham mưu, thể chế hoá các nghị quyết, quyết định của Đảng về công tác cán bộ trong hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn.

* Theo dõi, tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Ban Tổ chức Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về các lĩnh vực được phân công.

Giúp Trưởng Ban làm nhiệm vụ thường trực về công tác thi đua khen thưởng của Tỉnh uỷ.

* Thực hiện một số công việc khác do Trưởng ban giao.

3. Quyền hạn

- Đề xuất Trưởng ban hướng dẫn nghiệp vụ công tác xây dựng tổ chức đảng, đảng viên đối với các cấp ủy, các tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng.

- Trưởng phòng, Phó trưởng phòng, chuyên viên chính được dự Hội nghị Tỉnh ủy mở rộng để nghe truyền đạt các nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy về xây dựng đảng; chuyên viên được dự các hội nghị các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy và các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh bàn về những công việc có liên quan đến tổ chức đảng, cán bộ ở cơ sở, công tác đảng viên hoặc công tác khác có liên quan.

- Khi có ý kiến của Trưởng ban, được yêu cầu các ban Đảng của Tỉnh ủy, các đảng đoàn, ban cán sự đảng, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc và cá nhân, đảng viên cung cấp thông tin, tình hình và hồ sơ có liên quan đến công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên.

- Được Trưởng ban cung cấp thông tin, tình hình về công tác tổ chức, cán bộ và đảng viên có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của phòng và tạo điều kiện để phòng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

II. Chức trách, nhiệm vụ của lãnh đạo và chuyên viên trong phòng

* Chức trách, nhiệm vụ của lãnh đạo phòng:

- Có trách nhiệm quản lý, điều hành cán bộ, công chức trong phòng và phối hợp với các phòng khác thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được Trưởng ban giao; nắm tình hình công tác trong phòng để báo cáo và tham mưu, đề xuất với Trưởng ban tại các cuộc họp giao ban nội bộ; trực tiếp viết các báo cáo sơ kết, tổng kết, các chuyên đề theo chức năng, nhiệm vụ của phòng hoặc Trưởng ban giao.

- Có trách nhiệm quản lý, điều hành cán bộ, công chức trong phòng thực hiện tốt các nội quy, quy định, quy chế làm việc của cơ quan.

* Trưởng phòng

Chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về thực hiện các nhiệm vụ của phòng; phân công nhiệm vụ và điều hành hoạt động của các chuyên viên. Trực tiếp tham mưu và giúp Trưởng ban thực hiện các nhiệm vụ theo dõi công tác xây dựng tổ chức đảng và cán bộ ở một số đảng bộ trực thuộc; phân tích chất lượng tổ chức đảng và đảng viên; công tác thi đua, khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên; chủ trương và giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; việc thi hành Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của Trung ương và thi hành Điều lệ Đảng trong lĩnh vực tổ chức.

* Các Phó trưởng phòng

- Phó Trưởng phòng phụ trách công tác tổ chức cơ sở đảng: Giúp Trưởng phòng trực tiếp tham mưu về xây dựng tổ chức cơ sở đảng; xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn; chủ trương và giải pháp khắc phục tổ chức đảng yếu kém; việc thi hành Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng trong lĩnh vực cán bộ ở cơ sở xã, phường, thị trấn; trực tiếp theo dõi công tác xây dựng tổ chức đảng và cán bộ ở một số đảng bộ trực thuộc.

- Phó Trưởng phòng phụ trách công tác đảng viên: Giúp Trưởng phòng, trực tiếp tham mưu về xây dựng đội ngũ đảng viên và nghiệp vụ công tác đảng viên; xây dựng tổ chức đảng và phát triển đảng viên mới trong đồng bào có đạo, đồng bào dân tộc thiểu số và có yếu tố nước ngoài; việc thi hành Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng trong lĩnh vực đảng viên; trực tiếp theo dõi công tác xây dựng tổ chức đảng và cán bộ ở một số đảng bộ trực thuộc.

- Phó Trưởng phòng phụ trách chuyên đề: Giúp Trưởng phòng trực tiếp tham mưu triển khai thực hiện, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết chuyên đề, các đề án, đề tài, giải pháp,... về tổ chức đảng và đảng viên; trực tiếp theo dõi công tác xây dựng tổ chức đảng và cán bộ ở một số đảng bộ trực thuộc.

* Chuyên viên

- Các chuyên viên theo dõi địa bàn: Trực tiếp theo dõi công tác xây dựng tổ chức đảng và cán bộ ở một số đảng bộ trực thuộc tỉnh; theo dõi, thực hiện một số chuyên đề về tổ chức xây dựng đảng.

- Chuyên viên nghiệp vụ: Trực tiếp hướng dẫn, kiểm tra và thực hiện nghiệp vụ công tác đảng viên; công tác tổng hợp, thống kê tổ chức đảng và đảng viên của phòng; trực tiếp theo dõi công tác xây dựng tổ chức đảng và cán bộ ở một số đảng bộ trực thuộc tỉnh.

- Chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của các chuyên viên theo dõi địa bàn do Trưởng ban quy định cụ thể phù hợp với tình hình thực tế và quy định, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

III. Lề lối làm việc

* Đối với phòng:

Phòng Cơ sở đảng và đảng viên làm việc theo chế độ Trưởng phòng phụ trách; khi cần thiết thì làm việc theo chế độ trực tiếp với lãnh đạo Ban, sau đó báo cáo lại Trưởng phòng biết để quản lý. Trường hợp Trưởng phòng vắng mặt, một Phó Trưởng phòng được uỷ quyền thay mặt quản lý hành chính của Phòng.

- Phòng cơ sở đảng và đảng viên làm việc theo chương trình, kế hoạch và nhiệm vụ đột xuất của Ban; định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng và cuối năm họp phòng để phản ảnh tình hình, kiểm điểm công tác chuyên môn và phổ biến các chủ trương, kế hoạch công tác của Ban.

- Các báo cáo chuyên đề về xây dựng tổ chức đảng và đảng viên được thông qua tập thể lãnh đạo phòng để tham gia ý kiến trước khi trình lãnh đạo Ban.

- Định kỳ giữa tháng, các Phó Trưởng phòng nắm chắc tình hình, tiến độ công việc theo từng lĩnh vực báo cáo Trưởng phòng để giúp cho việc giao ban trong nội bộ Ban.

- Các văn bản do chuyên viên soạn thảo đều phải thông qua lãnh đạo Phòng phụ trách trước khi chuyển Văn phòng Ban thẩm định và trình lãnh đạo Ban ký ban hành.

* Đối với chuyên viên:

- Phối hợp chặt chẽ với các chuyên viên trong Phòng và các phòng của Ban để nắm chắc tình hình tổ chức cơ sở đảng và đảng viên theo chuyên đề được phân công.

- Hàng tháng các chuyên viên căn cứ vào chương trình công tác của phòng và lịch công tác của cấp uỷ trực thuộc tỉnh để đề ra chương trình công tác cụ thể của mình. Sau mỗi đợt công tác hoặc nghiên cứu chuyên đề phải tổng hợp báo cáo (bằng văn bản) cho Trưởng phòng để tổng hợp báo cáo cho lãnh đạo Ban. Qua đó đề xuất với Phòng và lãnh đạo Ban các chủ trương, biện pháp, chính sách... có liên quan đến công tác tổ chức xây dựng đảng (bao gồm tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và cán bộ) thuộc lĩnh vực được phân công.

IV. Mối quan hệ công tác

* Đối với Lãnh đạo Ban:

- Phòng chịu sự chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của lãnh đạo Ban mà trực tiếp và thường xuyên là Phó Trưởng ban phụ trách.

- Định kỳ hoặc đột xuất khi có yêu cầu, Phòng thực hiện chế độ báo cáo công tác cho Lãnh đạo Ban; đồng thời đề xuất với Lãnh đạo Ban những vấn đề cần thiết để xem xét giải quyết nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của phòng và từng chuyên viên.

* Đối với các Phòng chuyên môn (kể cả Văn phòng Ban) và ban tổ chức các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy:

- Quan hệ giữa Phòng với các phòng chuyên môn và Văn phòng Ban là quan hệ thường xuyên phối hợp, cộng tác chặt chẽ và trao đổi thông tin cần thiết để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của phòng và của Ban.

- Quan hệ giữa Phòng với ban tổ chức các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy là quan hệ phối hợp nhằm giúp Trưởng ban theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác chuyên môn nghiệp vụ đối với ban tổ chức cấp ủy trực thuộc theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng.

In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK