Hôm nay, ngày 27 tháng 5 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH | TIN HOẠT ĐỘNG

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại xã Hàm Hiệp

13.6.2017 - 16:27

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) ở chính quyền cơ sở giữ vị trí, vai trò hết sức quan trọng để đưa pháp luật vào thực tiễn đời sống xã hội,  nhất là trong giai đoạn xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN, đây là khâu đầu tiên trong hoạt động thực thi pháp luật, là cầu nối giữa hoạt động xây dựng pháp luật và thực thi pháp luật để đưa các chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với các tầng lớp nhân dân. Mục đích của nhiệm vụ tuyên truyền, PBGDPL là nhằm xây dựng ý thức thượng tôn pháp luật làm cho nhân dân, cán bộ, công chức có thói quen, động cơ tích cực trong việc thực hiện pháp luật.


Nhận thức rõ vai trò và tầm quan trọng của hoạt động tuyên truyền, PBGDPL. Hàng năm, căn cứ vào kế hoạch tuyên truyền, PBGDPL của cấp trên, UBND xã Hàm Hiệp đã tiến hành xây dựng kế hoạch tuyên truyền, PBGDPL, phối hợp với Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội để triển khai công tác tuyên truyền, PBGDPL đến tất cả cán bộ, công chức, những người hoạt động không chuyên trách trong cơ quan và nhân dân trên địa bàn toàn xã với nhiều hình thức, nội dung đa dạng và phong phú thông qua hệ thống loa phát thanh của xã với một số nội dung cơ bản của các Luật như: Luật khiếu nại, Luật tố cáo năm 2011; Luật Hòa giải cơ sở năm 2013, Luật Đất đai năm 2013, Luật Tiếp công dân năm 2013, Luật Hộ tịch năm 2014; Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014; Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp năm 2015… và những đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật mới của Trung ương cũng như của chính quyền địa phương các cấp. Đồng thời, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong xã lồng ghép tuyên truyền, PBGDPL vào những buổi họp, sinh hoạt, hội nghị ở các thôn để phát tờ rơi cho những người tham dự. Ngoài ra, phối hợp với phòng Tư pháp và Hội luật gia huyện Hàm Thuận Bắc trợ giúp pháp lý, tư vấn cho nhân dân trên địa bàn xã có khoảng hơn 50 lượt người tham dự/năm. Các hoạt động này một mặt làm cho pháp luật của Nhà nước đi vào đời sống xã hội, mặt khác nhằm nâng cao nhận thức và hành động của nhân dân khi thực hiện pháp luật. Đây, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị trong đó, lực lượng chủ đạo, nòng cốt trong hoạt động này là tổ tuyên truyền PBGDPL của xã Hàm Hiệp.

 Bên cạnh đó, Mặt trận, đoàn thể đã chủ động, sáng tạo trong việc lựa chọn hình thức tuyên truyền, phổ biến phù hợp với từng đối tượng, từng khu vực phù hợp với nhu cầu hiểu biết của nhân dân (mở lớp tuyên truyền trực tiếp và thông qua các đợt sinh hoạt của các chi, tổ, hội) nhằm đảm bảo tuyên truyền, PBGDPL đạt hiệu quả cao nhất, giúp người dân tiếp thu được nhanh hơn.

Qua triển khai thực hiện kế hoạch tuyên truyền, PBGDPL trên địa bàn xã Hàm Hiêp, nhìn chung nhận thức, hiểu biết về pháp luật, trong cán bộ, công chức, đảng viên, đoàn viên, quần chúng nhân dân được nâng lên. Đồng thời, nâng cao ý thức tôn trọng, tuân thủ và chấp hành pháp luật của nhân dân nên số vụ vi phạm pháp luật trên địa bàn xã ngày càng giảm dần. Vai trò phối hợp giữa chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể trong công tác tuyên truyền, PBGDPL từng bước được phát huy, qua đó đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã.

Trong thời gian tới để nâng cao chất lượng  tuyên truyền, PBGDPL trên địa bàn xã Hàm Hiệp huyện Hàm Thuận Bắc, trước hết cần phải tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong  xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền, PBGDPL trên địa bàn xã, xác định vai trò gương mẫu và tiên phong của đảng viên trong việc tuyên truyền, PBGDPL. Đồng thời, phải thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động, để kịp thời đôn đốc, chỉ đạo xử lý những vướng mắc nảy sinh trong quá trình tuyên truyền, PBGDPL; chú trọng xây dựng đội ngũ làm công tác tuyên truyền, GDPBPL - vai trò quyết định chất lượng tuyên truyền, PBGDPL; đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền, PBGDPL; cần đa dạng hóa hình thức, phương pháp tuyền truyền, PBGDPL không chỉ thông qua các hội nghị, hệ thống truyền thanh, công tác hòa giải ở cơ sở, mà bằng những cách thức khác như tọa đàm, buổi nói chuyện, tờ rơi, panô, áp phích... Ngoài ra, cần lồng ghép việc tuyên truyền, PBGDPL vào các buổi sinh hoạt cộng đồng tại các thôn, xây dựng và phát huy phương châm mỗi người dân là một tuyên truyền viên trong cộng đồng xã hội./.

Lê Huy
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK