Hôm nay, ngày 22 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HỘI NÔNG DÂN | GIỚI THIỆU

Hội Nông dân với Luật Bình đẳng giới

2.6.2017 - 9:19

Thực hiện luật Bình đẳng giới giai đoạn 2007-2016, Hội Nông dân đã đạt được nhiều kết quả trên các mặt hoạt động, góp phần quan trọng trong việc nâng cao vai trò phụ nữ trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, việc làm, nhất là xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Đội ngũ cán bộ là nữ của Hội Nông dân đã cơ bản đạt chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị và kinh nghiệm trong công tác Hội và phong trào nông dân. Một bộ phận không nhỏ hội viên nông dân là nữ đã phát huy tích cực vai trò phụ nữ trong các phong trào hoạt động công tác Hội và phong trào xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, xây dựng gia đình văn hóa và phong trào xây dựng nông thôn mới; phát triển kinh tế gia đình và nuôi dạy con cái. 


Trong những năm qua, công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ luôn được Hội Nông các cấp trong tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện, có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều cán bộ nữ đã được đề bạt vào vị trí quản lý, lãnh đạo chủ chốt của các cấp Hội; tỷ lệ cán bộ nữ lãnh đạo Hội Nông dân các cấp chiếm bình quân 20% tổng số cán bộ lãnh đạo. Cán bộ nữ là UV BCH 342/1722 cán bộ BCH Hội Nông dân các cấp, chiếm 19,86%. Trong đó: Cấp xã 286/1449 chiếm 19,74%; cấp huyện 49/236 chiếm 20,76%; cấp tỉnh 7/37 chiếm  18,92%. Cán bộ nữ là UV BTV là 101/475 cán bộ BTV các cấp, chiếm 21,26%. Trong đó: Cấp xã 87/397 chiếm 21,91%; cấp huyện 12/67 chiếm 17,91%; cấp tỉnh 2/11 chiếm  20%.

Trong công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của Hội Nông dân tỉnh, luôn thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đặc biệt quan tâm đến đội ngũ cán bộ nữ, trẻ có phẩm chất đạo đức, đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, chính trị. Tiếp tục quy hoạch 19/58 cán bộ là nữ vào các vị trí chủ chốt; trong đó Hội Nông dân tỉnh có 02/11, Hội Nông dân cấp huyện là 17/49. Về số lượng, cơ cấu và chức danh quy hoạch, các cấp Hội thực hiện tốt công tác tham mưu cấp ủy về quy hoạch cán bộ Hội nữ trẻ, giới thiệu nhân sự nữ cán bộ tham gia ứng cử HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2011 -2016, cụ thể: HĐND cấp tỉnh có 02, cấp huyện 03 và cấp xã là 50. Kết quả trúng cử cấp huyện 01 đ/c là Chủ tịch Hội Nông dân Phú Quý, cấp xã 32 đ/c gồm các đ/c là Chủ tịch, Phó chủ tịch và chi hội trưởng Hội Nông dân.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nữ, hàng năm các cấp Hội đưa chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, hội viên nữ cụ thể vào kế hoạch thực hiện (kể cả việc tổ chức các Hội thi). Hội Nông dân coi đây là một nội dung chính về thực hiện chính sách bình đẳng giới tạo điều kiện cho sự phát triển của phụ nữ. 100% cán bộ Hội là nữ được đào tạo bồi đưỡng các lớp nghiệp vụ công tác Hội và các lớp tập huấn, hội thảo. Cụ thể từ 2007 đến nay, Hội Nông dân tỉnh hiện nay có 13/28 cán bộ nữ, được cử đi học các lớp như: Đại học tại chức, liên thông đại học và đại học từ xa về chuyên môn nghiệp vụ, cao cấp và trung cấp về lý luận chính trị, bồi dưỡng quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên chính, thi nâng ngạch chuyên viên chính, nghiệp vụ công tác Hội, giảng viên kiêm chức, kỹ năng sư phạm… Nhờ đó, đội ngũ nữ cán bộ tỉnh Hội cơ bản đạt chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ và trình độ lý luận chính trị. Hội Nông dân huyện, thị, thành Hội có 20/49 cán bộ nữ, được đào tạo qua các lớp  như: Đại học từ xa về chuyên môn nghiệp vụ, trung cấp chính trị, bồi dưỡng quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên, kỹ năng sư phạm, giảng viên. 

Từ đó tạo điều kiện cho cán bộ nữ phát huy vai trò, khẳng định vị trí của mình trong xã hội. Hầu hết các cấp Hội đã có sự chủ động trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch phối hợp thực hiện các mục tiêu Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới và tham gia giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác bình đẳng giới. Công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần tạo sự chuyển biến bước đầu trong nhận thức, hành động của cán bộ, hội viên, nông dân về bình đẳng giới và công tác phụ nữ. Hội Nông dân các cấp trong tỉnh đã phối hợp cùng các sở, ngành đoàn thể tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo tuyên truyền, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các vấn đề về bình đẳng giới, chăm sóc sức khỏe sinh sản cho cán bộ, hội viên nông dân; tính từ năm 2007 - 2016, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh tổ chức 20 lớp tập huấn Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt” (Đề án 704), 10 lớp truyền thông về chăm sóc sức khoẻ sinh sản/KHHGĐ, 06 lớp truyền thông thông qua hình thức sân khấu hoá, diển đàn, toạ đàm về phòng chống bạo lực gia đình và 03 lớp về truyền thông nâng cao nhận thức Luật Bình đẳng giới cho 3.520 cán bộ, hội viên nông dân tại 10 huyện, thị, thành và 20 xã nông thôn mới trong tỉnh. Tại các lớp tập huấn, cán bộ, hội viên nông dân đã được phổ biến các nội dung về giới, bình đẳng giới; cách phòng chống bạo lực gia đình; kỹ năng giáo dục con trong gia đình, kỹ năng sống cho trẻ; vai trò của người đàn ông trong gia đình, chăm sóc sức khoẻ sinh sản và quan hệ tình dục an toàn…; qua đó cung cấp thêm kiến thức nhằm tạo được sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức và hành động cho các bậc cha, mẹ là cán bộ, hội viên nông dân, góp phần cùng toàn xã hội thực hiện đầy đủ hơn quyền trẻ em, phòng chống bạo lực gia đình, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Thực hiện luật Bình đẳng giới giai đoạn 2007-2016, Hội Nông dân đã đạt được nhiều kết quả trên các mặt hoạt động, góp phần quan trọng trong việc nâng cao vai trò phụ nữ trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, việc làm, nhất là xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Đội ngũ cán bộ là nữ của Hội Nông dân đã cơ bản đạt chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị và kinh nghiệm trong công tác Hội và phong trào nông dân. Một bộ phận không nhỏ hội viên nông dân là nữ đã phát huy tích cực vai trò phụ nữ trong các phong trào hoạt động công tác Hội và phong trào xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, xây dựng gia đình văn hóa và phong trào xây dựng nông thôn mới; phát triển kinh tế gia đình và nuôi dạy con cái.

Tuy vậy, trước yêu cầu của công cuộc CNH, HĐH đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế, việc triển khai thực hiện bình đẳng giới có những vấn đề mới đặt ra với nhiều thách thức. Để tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện công tác triển khai Luật Bình đẳng giới  trong thời gian tới, Hội Nông dân đề ra các giải pháp cụ thể đó là: Một, tăng cường tuyên truyền, giáo dục, tập huấn nâng cao nhận thức về giới và ý thức trách nhiệm thực hiện bình đẳng giới cho cán bộ, hội viên, nông dân. Tập trung và tăng cường hơn nữa việc đưa nội dung giáo dục về giới, Luật Bình đẳng giới vào chương trình tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội hàng năm. Hai, tăng cường phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật và kiểm tra, giám sát, phản biện việc thực hiện luật pháp, chính sách liên quan đến phụ nữ và bình đẳng giới. Ba, xây dựng và thực hiện chương trình đào tạo cán bộ nữ theo từng lĩnh vực gắn với quy hoạch. Cần đảm bảo tỷ lệ nữ tham gia các khóa đào tạo, tập huấn; nhất là cán bộ nữ vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Bốn, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ, phẩm chất chính trị cho cán bộ nữ, nhằm đáp ứng yêu cầu công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước.

Thanh Yến - Hội ND tỉnh
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK