Hôm nay, ngày 27 tháng 5 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG

Kinh nghiệm trong tham mưu cấp ủy triển khai thực hiện chỉ thị số 49-CT/TW

29.5.2017 - 11:22

Kinh nghiệm trong tham mưu cấp ủy triển khai thực hiện chỉ thị số 49-CT/TW


    Xác định ý nghĩa và tầm quan trọng của Chỉ thị số 49-CT/TW, ngày 20/10/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Ban Dân vận Tỉnh ủy đã nghiên cứu, kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 04-KH/TU, ngày 05/02/2016 và tổ chức quán triệt, triển khai đến các cấp, các ngành trong tỉnh. Qua đó, đã tạo chuyển biến quan trọng về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, đồng bào các dân tộc thiểu số trong thực hiện các chủ trương, chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước, góp phần quan trọng giữ vững ổn định tình hình, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào, đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

    Qua hơn 01 năm triển khai thực hiện Chỉ thị, có thể rút ra một số kinh nghiệm trong công tác tham mưu cho cấp ủy, như sau:

    Trước hết, công tác phổ biến, quán triệt Chỉ thị phải được thực hiện đồng bộ, toàn diện, có hệ thống nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị đối với công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

    Ngay sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 04-KH/TU, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu Thường trực Tỉnh ủy chủ trì tổ chức Hội nghị trực tuyến phổ biến, quán triệt đến đội ngũ cán bộ lãnh đạo của tỉnh và các huyện, thị, thành phố nội dung cốt lõi Chỉ thị số 49 của Ban Bí thư Trung ương, Kế hoạch số 04 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Theo đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn việc tổ chức quán triệt, phổ biến sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và định hướng tuyên truyền công tác dân tộc trên lĩnh vực thông tin - truyền thông; Báo Bình Thuận, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tăng cường đưa tin, bài thông tin tuyên truyền về các chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước đối với công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc đã tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt đến các đồng chí cấp ủy, lãnh đạo các phòng, ban, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp lồng ghép tổ chức sinh hoạt tuyên truyền, phổ biến đến đoàn viên, hội viên và trong nhân dân.

    Thứ hai, xác định cụ thể những nội dung trọng tâm và phân công trách nhiệm, đề ra tiến độ thực hiện cho từng cấp, từng ngành, từng cơ quan chức năng để triển khai có hiệu quả Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

    Kế hoạch số 04-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xác định 6 nội dung trọng tâm và phân công cụ thể các đầu việc cho 11 cơ quan chức năng để tham mưu, triển khai thực hiện. Trong đó, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo 03 việc liên quan đến công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước, rà soát, ban hành và thực hiện tốt chính sách dân tộc; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 02 việc liên quan đến việc tổ chức học tập, hướng dẫn định hướng dư luận xã hội và đấu tranh phòng chống có hiệu quả các luận điệu xuyên tạc, kích động của các thế lực thù địch ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Ban Tổ chức Tỉnh ủy 02 việc liên quan đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ, chính sách, chế độ đặc thù đối với cán bộ ban dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; các đảng ủy Công an, Quân sự, Bộ đội Biên phòng tỉnh xây dựng kế hoạch đấu tranh chống âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch; Ban Dân vận Tỉnh ủy tham mưu kiểm tra, giám sát và sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

    Thứ ba, duy trì mối quan hệ phối hợp thường xuyên, chặt chẽ, đồng bộ giữa Ban Dân vận với các ban, ngành, địa phương và giữ mối quan hệ tốt với các chức sắc, người có uy tín trong thực hiện công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

    Quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã phối hợp thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đồng bào các dân tộc, kịp thời phản ánh đề xuất với cấp ủy, chính quyền những giải pháp để giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, khó khăn, nảy sinh trong cuộc sống của đồng bào; tham mưu Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chủ trương chính sách dân tộc và đổi mới công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tham mưu lãnh đạo tỉnh tổ chức đi thăm, chúc Tết Nguyên Đán và các ngày Lễ, Tết cổ truyền của của đồng bào. Bên cạnh đó, Ban Dân vận Tỉnh ủy tiếp tục theo dõi việc thực hiện chủ trương tổ chức giao lưu, kết nghĩa giữa các sở, ngành, lực lượng vũ trang, Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh và các địa phương với các xã thuần và thôn xen ghép bào dân tộc thiểu số.

    Thứ tư, cán bộ công chức trực tiếp tham mưu phải chủ động trong nghiên cứu, tăng cường công tác theo dõi tình hình, nắm chắc vấn đề, vụ việc và mạnh dạn trong tham mưu, đề xuất.

Trần Xuân Đông
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK