Hôm nay, ngày 23 tháng 5 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
VĂN PHÒNG TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

Đảng bộ cơ sở Văn phòng Tỉnh ủy đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả

19.5.2017 - 16:30

Nhân dịp kỷ niệm 127 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2017); sáng ngày 19/5/2017, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Bình Thuận, Thủ trưởng cơ quan phối hợp với Đảng ủy cơ sở Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức lễ dâng hoa viếng Bác và báo cáo với Bác một số kết quả mà Đảng bộ cơ sở Văn phòng Tỉnh ủy đã đạt được trong việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


Đồng chí Lê Tấn Lai - Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Minh - Bí thư Đảng ủy CS VPTU, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy dâng hương viếng Bác

Thực hiện sự chỉ đạo của cấp trên, Đảng ủy cơ sở Văn phòng Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch và tổ chức cho 100% đảng viên, quần chúng dự Hội nghị trực tuyến quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và chuyên đề toàn khóa 2016 - 2020 về “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức. Đồng thời, Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy đã hoàn thành việc quán triệt và xây dựng kế hoạch thực hiện Chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, việc thực hiện Quy định số 47-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm; Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”, gắn với việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 được tăng cường. Qua đó, ý thức tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm trong công tác, ý thức phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của đảng viên, quần chúng tiếp tục được nâng lên, góp phần xây dựng Đảng bộ cơ quan ngày càng trong sạch, vững mạnh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, tạo động lực thúc đẩy đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng không ngừng phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành tích chung của đơn vị.

Toàn thể Cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy viếng Bác

Với những kết quả đạt được, trong năm 2016, đã có 03 lượt chi bộ, 06 lượt đảng viên và 01 quần chúng được Đảng ủy cơ quan khen thưởng đạt thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời, có 01 đảng viên được Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh khen thưởng đạt thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2016. Những tập thể, cá nhân đó xứng đáng được tôn vinh để cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đơn vị học tập, noi theo.

Để tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực; trước anh linh Người, tập thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy nguyện suốt đời trung thành với lý tưởng và sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của Bác; ra sức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức "cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư", không ngừng học tập nâng cao trình độ mọi mặt; thường xuyên quán triệt và nắm vững các quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để không ngừng nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy, góp phần cùng với Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017.

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và các Chỉ thị số 27, 30, 40 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của từng cán bộ, đảng viên, quần chúng trong đơn vị.

Chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong sinh hoạt định kỳ của các chi bộ bảo đảm cụ thể, thiết thực, hiệu quả. Tăng cường theo dõi, kiểm tra, giám sát việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ. Đồng thời, phát huy tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm “gương mẫu thực hiện” của người đứng đầu từng tổ chức trong cơ quan.

Tiếp tục quan tâm làm tốt hơn nữa công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ cơ sở Văn phòng Tỉnh ủy.

Minh Hòa
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK