Hôm nay, ngày 20 tháng 4 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

Thực hiện phương châm “mở” trong công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý

18.5.2017 - 8:2

Để thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý theo phương châm “mở”, Ban Tổ chức Tỉnh ủy hướng dẫn về mối quan hệ phối hợp trong công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý như sau: 


- Đối với cơ quan, đơn vị, địa phương làm quy hoạch cán bộ: Trong quy trình giới thiệu nhân sự quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý của cơ quan, đơn vị mình, nếu phát hiện (hoặc được giới thiệu) cán bộ đang công tác ở cơ quan, đơn vị, địa phương khác đủ tiêu chuẩn đưa vào quy hoạch thì thủ trưởng cơ quan, đơn vị  trao đổi trực tiếp (hoặc bằng văn bản) với thủ trưởng cơ quan, đơn vị nơi có cán bộ đang công tác về dự kiến quy hoạch cán bộ, tìm hiểu những vấn đề có liên quan về phẩm chất, năng lực,...của cán bộ. 

- Đối với cơ quan, đơn vị, địa phương có cán bộ được giới thiệu vào quy hoạch ở cơ quan, đơn vị, địa phương khác: Khi nhận được yêu cầu của thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương làm quy hoạch, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương tạo điều kiện trao đổi, cung cấp thông tin có liên quan đối với cán bộ theo đề nghị của thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương làm quy hoạch.

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương cần thực hiện tốt công tác phối hợp trong quy hoạch cán bộ. Đối với cán bộ giới thiệu vào quy hoạch là cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương trao đổi với  Ban Tổ chức Tỉnh ủy hoặc Sở Nội vụ để được cung cấp thông tin phục vụ cho công tác quy hoạch cán bộ.

Ngô Thị Thanh Phương
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK