Hôm nay, ngày 25 tháng 4 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

Những kết quả bước đầu triển khai Chuyên đề năm 2017

17.5.2017 - 16:1

       Sau hơn một tháng triển khai Chuyên đề năm 2017 theo Kế hoạch số 49-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai Chuyên đề năm 2017: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”; các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đã nhanh chóng triển khai trên diện rộng đến các đối tượng là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên.


       Theo đó, tất cả đảng viên đã tham gia học tập tại chi bộ nơi mình sinh hoạt; cán bộ, công chức, viên chức chưa là đảng viên được cấp ủy cơ sở phối hợp với lãnh đạo đơn vị tổ chức học tập, sinh hoạt đảm bảo yêu cầu; đoàn viên, hội viên cũng đã tham gia học tập, sinh hoạt bằng các hình thức phù hợp theo chỉ đạo, hướng dẫn của các đoàn thể.

       Bám sát nội dung học tập sinh hoạt Chuyên đề năm 2017, các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức học tập, sinh hoạt sâu kỹ 02 phần của chuyên đề: Quan niệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), gắn với thảo luận sâu kỹ kế hoạch triển khai Chuyên đề năm 2017 của chi, đảng bộ mình.

       Nhiều chi bộ, cơ quan, đơn vị, đoàn thể lựa chọn những nội dung, những vấn đề cụ thể, thiết thực liên quan đến chức trách, nhiệm vụ chính trị được giao; rà soát, lựa chọn xây dựng các gương điển hình tiên tiến liên quan đến địa phương, cơ quan, đơn vị để tổ chức sinh hoạt, thảo luận và thống nhất thực hiện. Đặc biệt các cấp ủy, người đứng đầu chú trọng việc khắc phục những hạn chế, thiếu sót được chỉ ra sau khi kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Một số đảng ủy kết hợp tổ chức quán triệt Chuyên đề năm 2017 gắn với tổ chức xem đĩa VCD của Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo về những vấn đề cốt lõi, cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng kế hoạch tổ chức tọa đàm “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh xứng danh “Bộ đội cụ Hồ” trong thời kỳ mới trong lực lượng vũ trang tỉnh năm 2017”. Bên cạnh đó, định kỳ trong sinh hoạt hàng tháng, một số chi, đảng bộ, các đoàn thể, địa phương, đơn vị lựa chọn những nội dung, những vấn đề có tính thời sự, liên quan trực tiếp đến địa phương, cơ quan, đơn vị gắn với Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng để tổ chức sinh hoạt, thảo luận sâu kỹ và liên hệ với kết quả đăng ký làm theo của tập thể và các cá nhân, các gương tiên tiến, điển hình trên lĩnh vực này.

       Đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2017 cho 124.942 lượt người tham gia, trong đó đảng viên đạt 98,70%; đoàn viên, hội viên là 84.266 người. Sau khi học tập, các chi, đảng bộ, các đoàn thể, địa phương, đơn vị trong tỉnh đã xây dựng kế hoạch của tập thể và đăng ký làm theo của cá nhân cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên năm 2017. Đối với tập thể có 1.599/1.647 chi, đảng bộ cơ sở xây dựng kế hoạch thực hiện Chuyên đề 2017, đạt tỷ lệ 97,09%. Đối với cá nhân có 2.246 người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị xây dựng và đăng ký kế hoạch cá nhân gương mẫu thực hiện. Có 32.418 người là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức xây dựng và đăng ký kế hoạch cá nhân tự giác, đạt trên 95,5% và 26.294 người là đoàn viên, hội viên, quần chúng.

       Tuy vậy, việc xây dựng kế hoạch của tập thể và đăng ký kế hoạch cá nhân gương mẫu thực hiện của người đứng đầu ở một số đơn vị còn chậm; đăng ký thực hiện của đoàn viên, hội viên chưa cao; một số chi, đảng bộ cơ sở, cơ quan, đơn vị chưa xây dựng kế hoạch thực hiện Chuyên đề năm 2017, một số cấp ủy cơ sở chưa tập trung trong triển khai theo Kế hoạch số 49 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

       Nhìn chung, việc triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2017 nghiêm túc, cơ bản đảm bảo tiến độ đề ra. Qua đó, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng bộ, quản lý của chính quyền các cấp trong tỉnh; tạo được  sự chuyển biến về nhận thức và hành động trong việc phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên. 

Thúy Bình
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK