Hôm nay, ngày 18 tháng 6 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG

Năm 2017: Phấn đấu giải quyết căn bản hồ sơ đề nghị xác nhận người có công còn tồn đọng.

12.5.2017 - 16:0

Ngày 03/5/2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1569/KH-UBND về giải quyết hồ sơ liệt sỹ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh còn tồn đọng.


    Để thực hiện tốt việc giải quyết hồ sơ tồn đọng, UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ xác minh xác nhận người có công và ban hành Quy trình giải quyết hồ sơ tồn đọng của tỉnh; đồng thời, yêu cầu UBND cấp huyện kiện toàn Ban Chỉ đạo xác nhận người có công và chỉ đạo kiện toàn Hội đồng xác nhận người có công cấp xã.

    Ban chỉ đạo xác nhận người có công cấp tỉnh xem xét, giải quyết các hồ sơ đã lập trước ngày 01/7/2013 theo đúng quy định tại từng thời điểm nhưng còn thiếu giấy tờ, thủ tục hoặc hồ sơ đã được thiết lập đầy đủ nhưng do thay đổi chính sách nên chưa được cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết; không xem xét đối với các trường hợp đã được cơ quan có thẩm quyền kết luận không đủ điều kiện xác nhận người có công với cách mạng. Trong năm 2017, phấn đấu giải quyết căn bản hồ sơ tồn đọng đề nghị xác nhận liệt sỹ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đang lưu trữ tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh.

Thúy Hà
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK