Hôm nay, ngày 18 tháng 6 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH | TIN HOẠT ĐỘNG

Cải cách thủ tục hành chính hướng đến sự hài lòng của người dân tại xã Hàm Hiệp

9.5.2017 - 16:37

Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình cải cách hành chính theo Nghị quyết 30c/NQ-CP, ngày 08/11/2011 của Chính phủ và góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 của UBND tỉnh Bình Thuận.


Mục tiêu Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước nhằm tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức, trách nhiệm của các ngành, các cấp, của  đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhằm nâng cao chất lượng triển khai công tác cải cách hành chính tại các cơ quan hành chính nhà nước các cấp ở địa phương đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới... mục tiêu “đến năm 2020, bảo đảm mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính đạt trên 80% và mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ do đơn vị sự nghiệp công cung cấp trong các lĩnh vực y tế, giáo dục đạt mức trên 80%’’[1].... tiếp tục tăng cường cải cách thủ tục hành chính tiến tới xây dựng chính quyền gần gũi, thân thiện, tạo sự hài lòng cho người dân khi đến với cơ quan hành chính nhà nước.

Trên cơ sở kế hoạch cải cách hành chính của cấp trên, UBND xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc đã ban hành Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 01/3/2016, Kế hoạch cải cách hành chính trên địa bàn xã Hàm Hiệp năm 2016. Qua hơn một năm thực hiện Kế hoạch, kết quả đạt được khá toàn diện trên các mặt, trong đó, nổi bật là việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa và một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính từ đó tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thủ tục hành chính cho người dân.

Trong năm, việc thực hiện các thủ tục hành chính do cấp trên ban hành được thực hiện đầy đủ, không có yêu cầu kiến nghị sữa đổi hoặc bãi bỏ thủ tục nào. Việc rà soát, đánh giá các loại thủ tục hành chính được UBND xã quan tâm chỉ đạo và thực hiện khá tốt. UBND xã thực hiện tốt việc công khai số điện thoại, địa chỉ tiếp nhận và thùng thư góp ý để tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức cá nhân trong và ngoài xã.

Việc công khai các loại thủ tục hành chính được thực hiện đầy đủ và đúng quy định của cấp trên, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã thực hiện niêm yết công khai các loại thủ tục và quy định cụ thể mức thu phí và thời gian tra kết quả để nhân dân biết.  Nhờ đó, các tổ chức, cá nhân có thêm điều kiện thuận lợi để tra cứu, theo dõi, giám sát các hoạt động cải cách thủ tục hành chính mọi lúc, mọi nơi.

Cơ chế một cửa và một cửa liên thông được UBND xã thực hiện khá tốt, trong năm đã sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động của bộ phận một cửa nhằm đảm bảo thực thi công vụ một cách hiệu quả tiết kiệm thời gian cho người dân.

Năm  2016 tại Văn phòng một cửa và một cửa liên thông đã tiếp nhận và giải quyết 9627 hồ sơ, trong đó: lĩnh vực đất đai đã tiếp nhận và giải quyết 1053 hồ sơ; lĩnh vực xây dựng: 3828 hồ sơ; lĩnh vực chứng thực:  4180 hồ sơ; lĩnh vực TBXH: 84 hồ sơ; lĩnh vực Bảo hiểm y tế trẻ em: 230 thẻ; lĩnh vực Hộ khẩu: 243 hồ sơ; lĩnh vực Kinh doanh: 08 hồ sơ.

Tất cả các hồ sơ trên bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết đều đúng theo cơ chế một cửa và một cửa liên thông, các hồ sơ trễ hẹn khi chuyển trả cho tổ chức, cá nhân đều được công chức Văn phòng một cửa và một của liên thông thực hiện công khai xin lỗi. Nhờ vậy, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã chưa nhận văn bản kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, cá nhân nào về công tác tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính. Nhìn chung, qua khảo sát và đánh giá mức độ hài lòng của nhân dân, tổ chức, cá nhân trong và ngoài xã đều thể hiện mức độ hài lòng cao về thái độ phục vụ của công chức trong giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính.

Trong thời gian tới để tiếp tục nâng cao chất lượng sự hài lòng của người dân khi đến với bộ phận 1 cửa của xã Hàm Hiệp, UBND xã tiếp tục rà soát các loại thủ tục hành chính, trong đó tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, trong thực thi công vụ, lấy mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công làm khâu đột phá; đảm bảo cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước giai đoạn (2016 - 2020) của UBND tỉnh Bình Thuận theo kế hoạch đề ra. Từ đó, tạo ra sự hài lòng, gần gũi, thân thiện giữa cơ quan hành chính với nhân dân trong việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hành chính./.

 


[1] Chỉ tiêu cụ thể: Kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Bình Thuận (Ban hành kèm theo Quyết định số 1069 /QĐ-UBND ngày 15/4/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh).

 

Lê Huy
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK