Hôm nay, ngày 20 tháng 4 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
VĂN PHÒNG TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

Chấn chỉnh đạo đức, tác phong, ý thức tổ chức kỷ luật của đội ngũ cán bộ, đảng viên

5.5.2017 - 14:30

Đó là ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn số 714-CV/TU, ngày 03/5/2017 về việc chấn chỉnh đạo đức, tác phong, ý thức tổ chức kỷ luật của đội ngũ cán bộ, đảng viên.


Một hội nghị do Thường trực Tỉnh ủy chủ trì

Theo nội dung công văn trên, từ đầu năm 2017 đến nay, đã liên tiếp xảy ra một số vụ việc cán bộ, công chức thiếu chuẩn mực trong tu dưỡng, giữ gìn đạo đức và tác phong công tác, tác động tiêu cực đến tư tưởng, tình cảm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và gây bức xúc trong dư luận xã hội; ảnh hưởng đến hình ảnh và uy tín của tỉnh nhà. Nguyên nhân chủ yếu là do việc rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm đối với công việc của một số cán bộ, đảng viên, kể cả cán bộ lãnh đạo chủ chốt một số sở, ban, ngành của tỉnh còn hạn chế.

Để kịp thời chấn chỉnh tình trạng trên, Thường trực Tỉnh uỷ yêu cầu các đảng đoàn, ban cán sự đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội, các sở, ban, ngành, các huyện, thị, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc chỉ đạo tiếp tục quán triệt và chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tại Công văn số 546-CV/TU, ngày 11/01/2017 về việc tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Phải xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và tổ chức sinh hoạt trong tập thể cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng, đoàn thể để rút kinh nghiệm sâu sắc, kiên quyết không để tái phạm. 

Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa” theo Kế hoạch số 49-KH/TU, ngày 17/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Chú ý xây dựng kế hoạch của tập thể và đăng ký làm theo của cá nhân bảo đảm đúng thực chất, sát với tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, góp phần ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Từng cấp uỷ, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các cấp tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII), Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Đặc biệt, phải thực sự gương mẫu trong tu dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng, chấp hành tổ chức kỷ luật và quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương gắn với phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; phấn đấu không để xảy ra sai sót, nhất là những sai sót ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống của nhân dân, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Thường trực Tỉnh ủy giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các nội dung trên; định kỳ hàng quý, báo cáo kết quả cho Thường trực Tỉnh uỷ.

MINH HÒA
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK