Hôm nay, ngày 23 tháng 5 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
UỶ BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp năm 2016

17.3.2017 - 15:36

Năm 2016, là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020; triển khai thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện cả nước nói chung và tỉnh Bình Thuận nói riêng gặp nhiều khó khăn. Song cấp ủy các cấp trong tỉnh đã tập trung triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII; lãnh đạo thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị năm 2016 đạt kết quả khá toàn diện. Tỉnh ủy và các cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã quán triệt đầy đủ, kịp thời, cụ thể hóa, ban hành và các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng đến tất cả các đảng bộ, chi bộ cơ sở. Việc xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát được chủ động, nội dung bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tập trung kiểm tra, giám sát trên các lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp, coi trọng kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; chú ý kiểm tra, giám sát trách nhiệm của tổ chức đảng và người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương.


Trong năm, cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra 1.016 lượt tổ chức đảng, giám sát 373 lượt tổ chức đảng cấp dưới về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; thực hiện chỉ thị, nghị quyết, chủ trương của cấp trên; việc thực hiện nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; việc thực hiện quy chế làm việc; việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ; về lãnh đạo, chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác cán bộ, tinh giản biên chế; việc triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" và Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đồng thời đã kiểm tra 1.948 lượt đảng viên, giám sát 1.471 đảng viên về chấp hành Cương lĩnh chính trị, nghị quyết, chỉ thị của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; những điều đảng viên không được làm; thực hiện chế độ kê khai tài sản; chấp hành quy chế làm việc, giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống. So với năm 2011, số cuộc kiểm tra đối với tổ chức đảng tăng 1,19 lần, giám sát tổ chức đảng tăng 1,97 lần, kiểm tra đảng viên tăng 2,19 lần, giám sát đảng viên tăng 12,26 lần.

Đã giải quyết xong 4/4 trường hợp khiếu nại kỷ luật Đảng, qua giải quyết giảm hình thức kỷ luật từ khai trừ xuống cảnh cáo đối với 02 trường hợp, giữ nguyên hình thức kỷ luật đối với 02 trường hợp. Thi hành kỷ luật đối với 02 tổ chức đảng bằng hình thức khiển trách và 105 đảng viên với các hình thức: khiển trách 73, cảnh cáo 25, cách chức 03, khai trừ 04 trường hợp; có 03 trường hợp xử lý pháp luật, 22 trường hợp xử lý hành chính.

Nhìn chung, cấp ủy các cấp đã chủ động ban hành chương trình công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời bổ sung nội dung sau khi có chương trình của cấp trên. Nội dung kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm chú ý những lĩnh vực nhạy cảm, bức xúc, phức tạp của địa phương; nội dung giám sát có mở rộng, chú ý giám sát trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng và của cấp ủy cấp trên góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển. Việc giải quyết tố cáo và thi hành kỷ luật trong Đảng đa số các cấp ủy bám sát quy trình, quy định, phương hướng, phương châm, nguyên tắc thủ tục nên số lượng tái tố, khiếu nại kỷ luật sau không đáng kể.

          Tuy vậy, một số ít cấp ủy cơ sở triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát còn lúng túng về phương pháp, còn tình trạng nể nang, ngại va chạm; tinh thần tự phê bình và phê bình của một số đảng viên còn hạn chế; công tác tự kiểm tra ở cơ sở chưa được tiến hành thường xuyên. Vai trò tham mưu thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của một số uỷ ban kiểm tra cấp uỷ chưa thật chủ động; một số cuộc kiểm tra triển khai còn chậm, báo cáo chưa đúng thời gian quy định. Việc chỉ đạo kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm ở một số nơi chưa được chú trọng; việc phát hiện dấu hiệu vi phạm về tham nhũng, lãng phí còn hạn chế; tiến độ giải quyết đơn, thư tố cáo có trường hợp còn chậm.

  Nguyên nhân hạn chế nêu trên chủ yếu là do nhiều ủy viên ủy ban kiểm tra mới sau đại hội chưa được bồi dưỡng nghiệp vụ, thiếu kinh nghiệm công tác kiểm tra, giám sát; mặt khác trong những tháng đầu năm 2016, cấp ủy, các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021 nên ảnh hưởng nhất định đến chất lượng, tiến độ công tác kiểm tra, giám sát.

Để thực hiện tốt hơn, trong năm tới 2017 bên cạnh việc triển khai thực hiện các nội dung về công tác kiểm tra, giám sát nêu trong Chương trình hành động số 12-NQ/TU, ngày 14/12/2016 về thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp trong tỉnh tiếp tục nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng. Tập trung kiểm tra, giám sát những lĩnh vực, nội dung quan trọng, nhạy cảm, phức tạp, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực; công tác xây dựng Đảng; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, phản biện xã hội. Tăng cường giám sát đối với tổ chức đảng, đảng viên, nhất là người đứng đầu đơn vị, địa phương; xử lý kịp thời, nghiêm minh những vi phạm kỷ luật đảng/-

Phạm Thiên Quý
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK