Hôm nay, ngày 23 tháng 5 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG

Xây dựng, áp dụng, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 giai đoạn 2017-2020.

17.3.2017 - 8:38

Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính của các cơ quan hành chính nhà nước tại địa phương.


    Ngày 13/3/2017, UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Kế hoạch số 873/UBND-KH về triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước của tỉnh giai đoạn 2017-2020. Theo đó, mở rộng xây dựng và áp dụng HTQLCL giai đoạn 2017-2018 đối với 24 UBND cấp xã (Phan Thiết 16, La Gi 07 và UBND xã Long Hải, huyện Phú Quý) và giai đoạn 2019-2020 triển khai cho ít nhất 21 UBND xã, thị trấn thuộc 07 huyện còn lại; đối với Cơ quan Văn phòng Đăng ký đất đai (thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường) sẽ thực hiện trong năm 2017; đối với các cơ quan, tổ chức thuộc đối tượng bắt buộc áp dụng HTQLCL khi thành lập mới, chia tách, sáp nhập phải rà soát, đánh giá phạm vi và triển khai xây dựng và áp dụng HTQLCL theo đúng yêu cầu quy định; khuyến khích xây dựng và áp dụng đối với các đơn vị sự nghiệp công lập có tham gia trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ hành chính công. Riêng đối với các cơ quan đã xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008, tiếp tục duy trì và cải tiến, đồng thời thực hiện chuyển đổi áp dụng từ phiên bản TCVN ISO 9001:2008 sang phiên bản TCVN ISO 9001:2015 theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ.

    Về thực hiện ISO điện tử, trước mắt triển khai tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện.

    Việc xây dựng và áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý và cung cấp dịch vụ hành chính công, góp phần thực hiện tốt cải cách hành chính tại địa phương.

Thúy Hà
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK