Hôm nay, ngày 23 tháng 5 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
UỶ BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Ủy ban Kiểm tra các cấp năm 2016

16.3.2017 - 11:3

Năm 2016, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Ủy ban Kiểm tra các cấp trong tỉnh có những chuyển biến tích cực.  


Đã tham mưu cấp ủy các cấp tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Quy định số 29-QĐ/TW, ngày 25/7/2016 thi hành Điều lệ Đảng, Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26/7/2016 thi hành Chương VII và các hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng thực hiện hai quy định trên. Đã tham mưu ban hành Chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khoá để định hướng công tác kiểm tra, giám sát cả nhiệm kỳ, đồng thời ban hành mới Quy chế làm việc của Ủy ban kiểm tra cấp ủy, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Phối hợp Ban Tổ chức cấp ủy tham mưu cấp ủy củng cố kiện toàn Ủy ban kiểm tra các cấp và đội ngũ làm công tác kiểm tra đủ về số lượng và chú trọng chất lượng; quan tâm hơn công tác đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức tập huấn công tác kiểm tra giám sát cho 350 đồng chí là Tỉnh ủy viên, cán bộ chủ chốt trong tỉnh, cấp ủy, ủy ban kiểm tra trực thuộc; các cấp ủy trực thuộc tổ chức tập huấn cho 1.384 đồng chí là cấp ủy viên, ủy ban kiểm tra cấp ủy cơ sở, bí thư, phó bí thư và đảng viên phụ trách công tác kiểm tra của chi bộ. Trong từng thời gian ủy ban kiểm tra các cấp đã xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, chú ý đi sâu các lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp, dễ phát sinh tiêu cực, đặc biệt đã quan tâm nhiều hơn trong việc kiểm tra, giám sát đảng viên là người đứng đầu cấp uỷ, tổ chức đảng.

Triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo Điều 32, Điều lệ Đảng. Đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 11 tổ chức đảng và 119 đảng viên (so với năm 2011 tăng 05 tổ chức đảng và 31 đảng viên); trong đó, cấp tỉnh kiểm tra 01 tổ chức đảng và 06 đảng viên; qua kiểm tra đã thi hành kỷ luật 04 tổ chức đảng và 30 đảng viên đảng viên vi phạm. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát 346 lượt tổ chức đảng cấp dưới (tăng 07 tổ chức đảng so năm 2011) và kiểm tra việc thi hành kỷ luật đảng đối với 44 tổ chức đảng (tăng 2,2 lần so năm 2011). Giám sát chuyên đề đối với 279 tổ chức đảng, tăng 3,67 lần và 418 đảng viên, tăng 3,34 lần so với năm 2011. Đã thi hành kỷ luật theo thẩm quyền đối với 56 đảng viên vi phạm tăng 2,07 lần so năm 2011, với các hình thức: khiển trách 28; cảnh cáo 16; khai trừ 12 trường hợp; có 10 trường hợp xử lý pháp luật, 10 trường hợp xử lý hành chính (trong đó cấp tỉnh thi hành 6 với 05 khiển trách, 01 cảnh cáo). Đã giải quyết 38/40 trường hợp đảng viên bị tố cáo (giảm 10 trường hợp so với năm 2011) và 2/3 trường hợp khiếu nại kỷ luật. Đã kiểm tra tài chính đảng đối với 25 tổ chức đảng; kiểm tra 460 tổ chức đảng và 15.411 đảng viên trong việc thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí, đã đề nghị truy thu trên 17 triệu đồng.

Nhìn chung, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã bám sát nghị quyết Đại hội và nhiệm vụ chính trị của địa phương để xây dựng chương trình kế hoạch kiểm tra, giám sát. Nội dung kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, nội dung giám sát có mở rộng, chú ý đến giám sát trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, ủy ban kiểm tra các cấp trong tỉnh luôn xác định kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm là nhiệm vụ trọng tâm; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tổ chức Tọa đàm “Giải pháp nâng cao công tác nắm bắt thông tin, phát hiện dấu hiệu vi phạm”, nhờ đó công tác kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm có sự chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được nêu trên, nghiêm túc nhìn nhận, vẫn còn một số mặt khó khăn đó là:

Công tác nắm tình hình, phát hiện, xác định dấu hiệu vi phạm về tham nhũng, lãng phí còn hạn chế; việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát có nơi còn lúng túng về phương pháp, vẫn còn tình trạng nễ nang trong tự phê bình và phê bình, trong xem xét hình thức xử lý; số cuộc kiểm tra, giám sát trong các lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra tiêu cực, vi phạm triển khai chưa nhiều. Một số nơi chưa chú ý đúng mức, chưa thật sự đầu tư lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, chưa thấy rằng việc kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm không chỉ để xem xét kỷ luật khi có vi phạm mà đây còn là biện pháp phòng ngừa vi phạm hiệu quả; góp phần chủ động giáo dục, phòng ngừa, "răn đe"; ngăn chặn kịp thời, không để khuyết điểm trở thành vi phạm hoặc vi phạm ít nghiêm trọng trở thành nghiêm trọng, vi phạm của một người trở thành vi phạm của nhiều người, của tổ chức; kiểm tra tài chính đảng cấp ủy cấp dưới thì làm tốt nhưng của cấp ủy cùng cấp nhiều năm liền chưa thực hiện; giám sát việc thực hiện trách nhiệm của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền nội dung chưa trọng tâm, chưa sát trách nhiệm, việc thực hiện các kết luận sau kiểm tra, giám sát chưa được quan tâm đúng mức.

Để thực hiện tốt hơn, trong năm tới Ủy ban Kiểm tra các cấp trong tỉnh tập trung kiểm tra, giám sát những lĩnh vực, nội dung quan trọng, nhạy cảm, phức tạp, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực; giải quyết kịp thời đơn tố cáo, khiếu nại của công dân; đưa nội dung kiểm tra tài chính cấp ủy cùng cấp vào kế hoạch để thực hiện. Tăng cường giám sát đối với tổ chức đảng, đảng viên, nhất là người đứng đầu đơn vị, địa phương; xử lý kịp thời, nghiêm minh những vi phạm kỷ luật đảng. Phối hợp thực hiện tốt Chương trình hành động số 12 -NQ/TU, ngày 14/12/2016 về thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường hơn nữa công tác xây dựng đội ngũ làm công tác kiểm tra./-

Phạm Thiên Quý
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK