Hôm nay, ngày 17 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
VĂN PHÒNG TỈNH UỶ | GIỚI THIỆU

Tình hình xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2016

7.3.2017 - 15:24

Ban Chỉ đạo tỉnh đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 14-CT/TU, ngày 27/7/2016 về tăng cường lãnh đạo việc thực hiện QCDC ở cơ sở trên địa bàn tỉnh và Quyết định 169-QĐTU củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo tỉnh; phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo; tổ chức kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở năm 2016 tại 26 đơn vị, địa phương, doanh nghiệp; tổ chức 02 lớp tập huấn về thực hiện QCDC năm 2016 với 311 đại biểu tham dự.


- Các cơ quan thành viên Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC tỉnh đã phối hợp triển khai thực hiện khá tốt nhiệm vụ tham mưu Ban Chỉ đạo tỉnh; phối hợp tổ chức tập huấn về thực hiện QCDC cho Ban chỉ đạo các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc và cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh; giúp Ban Chỉ đạo tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện QCDC ở cơ sở trên địa bàn tỉnh. Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện QCDC trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; tổ chức kiểm tra công tác nội vụ gắn với kiểm tra việc thực hiện QCDC tại 7 xã và 5 huyện, thành phố; phối hợp với Tỉnh Đoàn và Công đoàn viên chức tỉnh tổ chức 03 lớp tuyên truyền về cải cách hành chính cho 600 cán bộ, công chức và đoàn viên ở các cơ quan, đơn vị.

- Ban chỉ đạo các địa phương, đơn vị đã tham mưu cấp ủy, chính quyền triển khai Chỉ thị 14-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Công văn số 3488/UBND-SNV của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị 14-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo việc thực hiện QCDC ở cơ sở trên địa bàn tỉnh; củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo; rà soát sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo, quy định, quy ước thực hiện dân chủ cơ sở cho phù hợp với thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ. Thành lập 25 tổ kiểm tra và tiến hành kiểm tra QCDC tại 113 đơn vị, địa phương (gồm 60 cơ quan, đơn vị; 45 xã, phường, thị trấn; 7 thôn, khu phố và 1 doanh nghiệp); Ban chỉ đạo các Đảng ủy Công an, Quân sự tổ chức kiểm tra tại 12 đơn vị trực thuộc. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tổ chức 04 đợt kiểm tra, giám sát việc thực hiện QCDC trong doanh nghiệp. Ngoài ra, Ban chỉ đạo huyện Hàm Tân đã tổ chức tập huấn về thực hiện QCDC cho cán bộ, công chức các cơ quan khối Đảng, Mặt trận, các đoàn thể, phòng, ban cấp huyện và cấp xã; Ban chỉ đạo của Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức tập huấn về quy trình, nội dung, phương pháp tiến hành đối thoại giữa lãnh đạo chỉ huy với cán bộ, chiến sĩ. Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Bình đã chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc, các ban, ngành, Mặt trận và đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện tập trung khắc phục những khuyết điểm, hạn chế trong quá trình triển khai, thực hiện QCDC. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc tăng cường kiểm tra công tác lãnh đạo thực hiện QCDC ở cơ sở.

Năm 2016, cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ngành, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện QCDC gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã thấm dần trong suy nghĩ, phương pháp của mỗi cấp, hạn chế tính nói suông, giáo điều, đi vào việc làm cụ thể, thiết thực của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tập thể, các tổ chức trong hệ thống chính trị của tỉnh nhà. Đặc biệt, trong đội ngũ cán bộ, đảng viên có sự chuyển biến tiến bộ về ý thức kỷ luật, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước công việc, trước nhân dân, vai trò của người đứng đầu các cấp ủy được phát huy rõ nét hơn, hiệu quả hơn. Từng cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị đã xuất hiện những cách làm mới sáng tạo, nhiều điển hình tiên tiến gắn với các phong trào quần chúng ở cơ sở, đặc biệt là phong trào xây dựng nông thôn mới, đền ơn - đáp nghĩa, giúp nhau vượt khó, xây dựng cộng đồng văn hóa - văn minh, v.v... mang lại hiệu quả thiết thực. Qua đó, tạo chuyển biến về phương thức lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, lề lối làm việc, quản lý, điều hành của chính quyền và nội dung hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể và cán bộ, đảng viên, công chức theo hướng gần dân, sát cơ sở, nắm bắt tình hình, giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc, bức xúc trong nhân dân. Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội từng bước phát huy vai trò trong tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giám sát việc tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách và QCDC ở các địa phương, đơn vị, cơ sở; chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân. Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư được thực hiện đúng quy định. Việc công khai minh bạch chủ trương, chính sách, pháp luật, quy định của Đảng, Nhà nước được quan tâm hơn; dân chủ trong Đảng, chính quyền, trong xã hội và trong từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ngày càng được mở rộng và phát huy; kỷ cương, kỷ luật được tăng cường; nhân dân đồng thuận và tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự điều hành chính quyền, phát huy quyền làm chủ, tích cực tham gia phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương. Tuy nhiên, một số nơi, công tác tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và QCDC chưa thật sâu kỹ, kịp thời; có nơi, có lúc dân chủ, kỷ cương, kỷ luật thực hiện chưa nghiêm, nên còn xảy ra đơn thư khiếu nại, tố cáo, mất đoàn kết. Tình trạng khiếu kiện đông người, vượt cấp còn xảy ra. Một số cơ quan, đơn vị thực hiện trình tự, nội dung hội nghị cán bộ công chức chưa đảm bảo; tại hội nghị cán bộ, công chức chưa tích cực tham gia thảo luận. Nhiều địa phương, đơn vị thực hiện chế độ báo cáo theo định kỳ còn chậm, không đầy đủ. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện QCDC ở các cấp, các ngành chưa nhiều, chưa sâu. Một số địa phương, đơn vị chậm rà soát sửa đổi, bổ sung quy chế, quy ước thực hiện dân chủ; cá biệt đến nay có nơi còn nhầm lẫn Quy ước thực hiện dân chủ với Quy ước xây dựng thôn, khu phố văn hóa. Mặt trận, đoàn thể các cấp chưa phát huy đúng mức vai trò tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và đảng viên, cán bộ, công chức; tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật. Việc thực hiện QCDC trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước nhìn chung còn hình thức; có xây dựng quy chế thực hiện dân chủ nhưng không thực hiện đầy đủ những vấn đề liên quan đến lợi ích của người lao động; không ít nơi xây dựng Bản thỏa ước lao động mang tính đối phó, có nơi thỏa ước lao động hết hiệu lực nhưng chưa tổ chức ký kết lại.

Thời gian tới, để tiếp tục triển khai thực hiện tốt QCDC ở các loại hình cơ sở trên địa bàn tỉnh; các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể và ban chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương, doanh nghiệp cần quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, quy định của Nhà nước về thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 31-KH/TU, ngày 30/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (Khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chương trình hành động số 12-NQ/TU, ngày  14/12/2016 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ và Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (Khóa XI); trong đó chú trọng thực hiện tốt công tác dân vận và QCDC, đề cao kỷ luật, kỷ cương, phát huy quyền làm chủ của nhân dân nhằm xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh. Quan tâm củng cố, kiện toàn và nâng cao trách nhiệm của Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC và từng thành viên Ban Chỉ đạo nhằm tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo triển khai thực hiện tốt QCDC ở địa phương, đơn vị. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, trách nhiệm của chính quyền, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu đối với việc xây dựng và thực hiện dân chủ ở cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm phát huy tốt dân chủ, giữ gìn đoàn kết nội bộ và tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; công khai minh bạch hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền, các cơ quan nhà nước và hồ sơ, thủ tục hành chính đúng quy định để tổ chức và công dân biết, thuận lợi trong thực hiện và giám sát. Tiếp tục thực hiện đánh giá, xếp loại thực hiện cải cách thủ tục hành chính, đánh giá mức độ hài lòng của nhân dân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Tăng cường quản lý, giáo dục, rèn luyện nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ, công chức thực sự "tin dân, trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân, có trách nhiệm với dân". Thực hiện tốt công tác tiếp công dân; giải quyết kịp thời, đúng pháp luật đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân; trọng tâm là giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu kiện tồn đọng, kéo dài. Cấp ủy, ban chỉ đạo, người đứng đầu các ngành, địa phương nêu cao trách nhiệm, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện QCDC ở cơ sở đảm bảo đúng thực chất; chấn chỉnh, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm QCDC. Phát huy vai trò giám sát của Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng ở các cơ quan, đơn vị, địa phương.

 

TRUNG TRỰC
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK