Hôm nay, ngày 21 tháng 6 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Thuận thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 02 và xác định một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2017

3.3.2017 - 10:4

Tháng 02 năm 2017 đội ngũ đảng viên, công chức, nhân viên, đoàn viên công đoàn cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về công tác tổ chức xây dựng Đảng đạt kết quả toàn diện, nổi rõ:


   Thực hiện 09 nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2017: Một là, Hoàn thành dự thảo (lần 1) về nhận xét, phân loại cán bộ chủ chốt các địa phương và cán bộ lãnh đạo, quản lý các sở, ban, ngành diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý năm 2016; hai là, Báo cáo kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2016 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII); ba là, hoàn thành báo cáo công tác đảng viên năm 2016, báo cáo đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2016 gửi Ban Tổ chức Trung ương Đảng theo quy định; ba là, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổng kết về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu quả theo chỉ đạo của Trung ương và gửi báo cáo về Ban Tổ chức Trung ương Đảng theo quy định; bốn là, thẩm định hồ sơ, báo cáo của các cấp ủy trực thuộc đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy công nhận và khen thưởng các tổ chức cơ sở đảng vững mạnh tiêu biểu, đảng viên xuất sắc cấp tỉnh năm 2016; năm là; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Quy chế tuyển dụng công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; sáu là, tham mưu Ban chỉ đạo xây dựng đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước họp tổng kết hoạt động năm 2016 và cho ý kiến Chương trình công tác năm 2017, bảy là, xây dựng Chương trình công tác trọng tâm của Ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 được Thường trực Tỉnh ủy giao tại Quyết định số 477-QĐ/TU, ngày 11/01/2017; tám là, tham mưu Thường trực Tỉnh ủy báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 35 -KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về triển khai Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Giải Búa liềm vàng) của các địa phương, đơn vị, chín là, tham gia các Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo Kế hoạch số 44 -KH/TU ngày 09/02/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) và việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) và Chỉ thị số 05 -CT/TW của Bộ Chính trị.

   Thời gian tới, Ban Tổ chức Tỉnh ủy xác định các nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2017: một là, tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhận xét, đánh giá, phân loại cán bộ, công chức thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý năm 2016; hai là, báo cáo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) và việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) và Chỉ thị số 05 -CT/TW của Bộ Chính trị; ba là, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy công nhận và khen thưởng các tổ chức cơ sở đảng vững mạnh tiêu biểu, đảng viên xuất sắc cấp tỉnh năm 2016; bốn là, xây dựng Kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức khối đảng, Mặt trận và các đoàn thể năm 2017; năm là, theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn và tiến hành thẩm định Đề án vị trí việc làm của các cơ quan, đơn vị địa phương theo Hướng dẫn số 02 -HD/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; sáu là, tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ công tác Tổ chức xây dựng Đảng năm 2017.

   Tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm chủ động, đội ngũ cán bộ, đảng viên công chức cơ quan bám sát chương trình, kế hoạch đề ra, và tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ./.

Nguyễn Hữu Phúc
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK