Hôm nay, ngày 23 tháng 6 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Thuận xây dựng Kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2016 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

27.2.2017 - 11:26

Thực hiện Công văn số 585-CV/TU, ngày 09/02/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc rà soát kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2016 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; căn cứ kết quả kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo Ban năm 2016, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã xây dựng Kế hoạch số 21-KH/BTCTU, ngày 23/02/2017 về khắc phục hạn chế, khuyết điểm qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2016 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). 


   Trên cơ sở những mặt hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân của hạn chế đã chỉ ra qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2016 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đề ra nhiệm vụ, giải pháp khắc phục khuyết điểm, hạn chế trong lãnh đạo, điều hành, thực hiện nhiệm vụ; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên. Trong Kế hoạch xác định rõ nội dung, thời gian khắc phục, thời gian hoàn thành và phân công thực hiện một cách cụ thể.

   Căn cứ Kế hoạch từng đồng chí lãnh đạo Ban phải chủ động triển khai thực hiện và chỉ đạo các phòng thực hiện. Trước mắt, từng cán bộ, đảng viên phải xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2016 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; làm bản cam kết của cá nhân với chi bộ, lãnh đạo cơ quan về rèn luyện giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; không suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” thực hiện theo Công văn số 996-CV/BTCTU, ngày 13/02/2017 của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ.

   Kết quả thực hiện Kế hoạch này là cở sở để đánh giá, xếp loại, khen thưởng hàng năm đối với cán bộ, công chức cơ quan./.

Phạm Thị Thúy Phượng
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK