Hôm nay, ngày 23 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ ĐỨC LINH | VĂN KIỆN, TƯ LIỆU

Đức Linh - Chỉ thị triển khai thực hiện Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

30.3.2012 - 15:33

Căn cứ Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đã được Quốc hội Khóa XII, kỳ họp thứ 7, thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2010; Nghị định số 53/2011/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; Thông tư số 153/2011/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2011 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2012 và Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 06/02/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình thuận về việc triển khai thực hiện Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

 

Căn cứ Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đã được Quốc hội Khóa XII, kỳ họp thứ 7, thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2010; Nghị định số 53/2011/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; Thông tư số 153/2011/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2011 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2012 và Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 06/02/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình thuận về việc triển khai thực hiện Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Ngày 21/02/2012 Chủ tịch UBND huyện đã ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND triển khai thực hiện Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Theo đó, Chủ tịch UBND huyện đã chỉ đạo triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau :

1/ Chi cục thuế huyện:

- Chủ động phối hợp với Đài Truyền thanh- Truyền hình, Phòng Tư pháp huyện,Pphòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa thông tin thể thao huyện, UBND các xã, thị trấn xây dựng nội dung, chương trình tổ chức tuyên truyền Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp cho người dân và các doanh nghiệp trên địa bàn huyện biết để thực hiện tốt việc kê khai nộp thuế.

- Chỉ đạo các Đội thuế khu vực và các Đội thuế chức năng phối hợp với UBND các xã, thị trấn thông báo đến từng tổ chức, hộ gia đình, cá nhân biết và hiểu chính sách thuế sử dụng đất phi nông nghiệp mới áp dụng kể từ ngày 01/01/2012. Thống kê đầy đủ danh sách từng hộ gia đình, cá nhân không kinh doanh (chưa có mã số thuế) để hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân cung cấp hồ sơ để cơ quan thuế cấp mã số thuế theo quy định; đồng thời hướng dẫn cụ thể nội dung kê khai cho từng tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kê khai đầy đủ, chính xác các chỉ tiêu và nộp kịp thời Tờ khai thuế để cơ quan thuế, lập bộ thuế, thông báo thu.

- Tổ chức tập huấn nghiệp vụ chính sách thuế sử dụng đất phi nông nghiệp cho tất cả cán bộ thuế và cán bộ UBND xã, thị trấn, các thôn, khu phố và cán bộ trực tiếp làm công tác hướng dẫn kê khai, để tiếp cận, nắm bắt được nội dung cơ bản của chính sách thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; qua đó, hướng dẫn người nộp thuế kê khai thuế kịp thời, đầy đủ, chính xác.

- Thông báo số điện thoại trực liên lạc tại Văn phòng Chi cục thuế, phân công cán bộ thuế có nghiệp vụ chuyên môn để nắm bắt các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện Luật thuế sử dung đất phi nông nghiệp; qua đó kịp thời xử lý ngay các vướng mắc phát sinh. Trường hợp phát sinh các vấn đề vượt thẩm quyền, yêu cầu Chi cục thuế tổng hợp báo cáo đề xuất UBND huyện xem xét giải quyết, hoặc báo cáo lên ngành cấp trên xem xét giải quyết theo thẩm quyền.

2/ Phòng Tài nguyên- Môi trường :

- Căn cứ các văn bản quy định của UBND tỉnh đã ban hành về hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở tương ứng với các loại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp trong từng khu vực, từng thời kỳ để cơ quan thuế làm căn cứ tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp .

- Cung cấp kịp thời cơ sở dữ liệu về hồ sơ kê khai của từng thửa đất mà Phòng Tài nguyên - Môi trường đang quản lý cho cơ quan thuế, để làm căn cứ tính thuế; phối hợp với cơ quan thuế xác minh thông tin liên quan đến thửa đất chịu thuế của người nộp thuế ( diện tích đất, vị trí đất...) để làm cơ sở tính thuế .

          - Rà soát bảng giá đất do UBND tỉnh ban hành năm 2012, nhằm bảo đảm tất cả các vị trí đất chịu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đều có căn cứ tính thuế. Trường hợp chưa có đầy đủ vị trí đất chịu thuế, thì tham mưu UBND huyện trình UBND tỉnh để bổ sung vị trí vào bảng giá đất để thực hiện kịp thời.

            3/ Đài Truyền thanh - Truyền hình, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao, UBND các xã, thị trấn :

Tập trung thực hiện tuyên truyền các nội dung của chính sách thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên các hệ thống thông tin đại chúng của huyện và của địa phương; đồng thời tuyên truyền trực quan bằng các hình thức pa nô, áp phích nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân thông suốt quyền lợi và nghĩa vụ để tự giác kê khai nộp thuế theo quy định.

            4/ Phòng Tư pháp - cơ quan thường trực của Hội đồng Phổ biến tuyên truyền pháp luật ở huyện phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tổ chức tuyên truyền về Luật Thuế sử dụng đất phi nông để người dân biết, thực hiện.

5/ Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn:

          a) Chỉ đạo bộ phận địa chính xã, thị trấn và các ban ngành có liên quan tích cực phối hợp với cơ quan thuế để thực hiện tốt Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo quy định. Thành lập tổ nghiệp vụ hỗ trợ hướng dẫn kê khai và tổ xử lý tờ khai thuế giúp UBND xã, thị trấn thực hiện tốt việc triển khai thực hiện Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn.

            b) Phối hợp với Chi cục thuế thực hiện tốt việc tuyên truyền chính sách thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đến từng tổ chức, hộ dân. Tổ chức hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân kê khai Tờ khai thuế đầy đủ, chính xác; đồng thời chỉ đạo việc kiểm tra xác nhận tờ khai thuế theo đúng quy định để cơ quan thuế tính thuế, lập bộ thuế quản lý và thông báo thu đúng thời gian quy định.  

In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK