Hôm nay, ngày 22 tháng 4 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ HÀM TÂN | TIN HOẠT ĐỘNG

Tập trung khắc phục hạn chế trong năm 2016, xây dựng xã Tân Phúc đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2017

22.2.2017 - 13:52

Năm 2016, các cấp ủy, chính quyền đã tập trung lãnh, chỉ đạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm và các sự kiện chính trị của quê hương, đất nước; tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021; bầu cử Trưởng, Phó Trưởng thôn, khu phố, nhiệm kỳ 2017 - 2019; tích cực giải quyết nước sinh hoạt kịp thời cho nhân dân và phối hợp hỗ trợ các chủ đầu tư thi công các công trình chống hạn, công trình nước sinh hoạt; kinh tế - xã hội tiếp tục ổn định và phát triển, quốc phòng - an ninh được giữ vững. Kết quả 10/11 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra; nổi bật nhất là xây dựng thêm 02 xã hoàn thành 19/19 tiêu chí, đạt chuẩn xã Nông thôn mới năm 2016 (chỉ tiêu giao 01, chỉ tiêu phấn đấu 01). Tính đến nay, toàn huyện có 04/08 xã đạt chuẩn, đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện đề ra của cả nhiệm kỳ 2015 - 2020.


Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, năm 2017, Đảng bộ huyện xác định nhiệm vụ xây dựng xã Tân Phúc đạt chuẩn Nông thôn mới là một trong những nhiệm vụ trọng tâm chủ yếu để thực hiện. Tính đến cuối năm 2016, xã Tân phúc đạt 15/19 tiêu chí theo Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng Nông thôn mới, tuy nhiên, qua rà soát Bộ tiêu chí quốc gia về xã Nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 theo Quyết định 1980/QĐ-TTg, ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ thì xã Tân Phúc chỉ đạt 11/19, như vậy, năm 2017 phải tập trung thực hiện đạt 08 tiêu chí; đây là nhiệm vụ khó khăn của Đảng bộ xã Tân Phúc nói riêng và Đảng bộ huyện nói chung. Để thực hiện tốt nhiệm vụ trên, đòi hỏi toàn Đảng bộ huyện nói chung phải tập trung quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; riêng Đảng bộ xã Tân Phúc trước mắt phải xây dựng các giải pháp thiết thực để khắc phục có hiệu quả những hạn chế trên tất cả các lĩnh vực đã được chỉ ra qua kiểm điểm năm 2016, nhất là nâng cao chất lượng hoạt động của Đảng bộ, không còn chi bộ yếu kém; rà soát các quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho đảng ủy viên, thành viên UBND, hệ thống chính trị của xã đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ. Thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; xây dựng mối quan hệ đoàn kết, thống nhất. Tiếp tục thực hiện Quy chế giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đối thoại với nhân dân theo Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị (khóa XI); tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ, trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức; thực hiện tốt cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính.

Đối với việc lãnh đạo xây dựng Nông thôn mới: Phải tập trung thực hiện hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng Nông thôn mới trong năm 2017. Trong đó, tổ chức phát động phong trào thi đua Chung sức chung lòng xây dựng Nông thôn mới, giai đoạn 2016 - 2020 và ký cam kết thực hiện; đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, nhân dân nâng cao nhận thức sâu sắc ý nghĩa, mục đích Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và xây dựng xã đạt chuẩn trong năm 2017. Đưa nội dung xây dựng nông thôn mới vào giao ban, hội ý, sinh hoạt định kỳ của Đảng ủy để nghe và chỉ đạo thường xuyên, sâu sát; thường xuyên củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo nông thôn mới xã, thôn; phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng cho từng thành viên Ban Chỉ đạo, lưu ý phân công 01 công chức trực tiếp phụ trách nông thôn mới gắn với nông nghiệp và phát triển nông thôn; phân công các đảng ủy viên theo dõi xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, trong đó người đứng đầu cấp ủy, chính quyền chịu trách nhiệm các tiêu chí quan trọng. Có biện pháp, giải pháp, kế hoạch thực hiện từng tiêu chí để giữ vững và nâng dần chất lượng các tiêu chí đã đạt trong năm 2016. Đối với 04 tiêu chí chưa đạt và 04 tiêu chí mất chuẩn cuối năm 2016 (qua rà soát chuẩn mới của Bộ tiêu chí theo Quyết định 1980/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ); tập trung triển khai thực hiện theo chỉ đạo của UBND huyện và hướng dẫn của các phòng, ban liên quan của huyện; định kỳ tổng hợp, báo cáo Thường trực BCĐ huyện theo dõi, chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện một cách kịp thời, hiệu quả.

Ngọc Quý
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 
 Gửi ý kiến bình luận

Tối đa 250 kí tự.

 


Android APK