Hôm nay, ngày 17 tháng 11 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH | GIỚI THIỆU

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA TRƯỜNG CHÍNH TRỊ BÌNH THUẬN

30.3.2014 - 9:48

Xác định vị trí, chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ và chế độ công tác


Xác định vị trí, chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ và chế độ công tác
I.  Vị trí, chức năng

            1. Trường Chính trị tỉnh là đơn vị sự nghiệp giáo dục đào tạo trực thuộc Tỉnh ủy và UBND tỉnh đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

            2. Trường Chính trị tỉnh có chức năng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp cơ sở, cán bộ, công chức ở địa phương về lý luận Chính trị - Hành chính; đường lối, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; kiến thức và chuyên môn, nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; kiến thức về pháp luật, quản lý nhà nước và một số lĩnh vực khác.

            3. Trường Chính trị tỉnh có tư cách pháp nhân, là đơn vị dự toán cấp 1, có con dấu và tài khoản theo quy định hiện hành của pháp luật. Địa điểm đặt trụ sở Trường Chính trị tỉnh tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

            II. Nhiệm vụ

            1. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng, chính quyền, đoàn thể cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn và các đơn vị tương đương); trưởng, phó phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện và tương đương; trưởng, phó phòng của sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và tương đương; cán bộ dự nguồn các chức danh trên; cán bộ, công chức cấp cơ sở và một số đối tượng khác về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; về đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước và một số lĩnh vực khác.

            2. Đào tạo trung cấp lý luận chính trị - hành chính cho cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp cơ sở; cán bộ, công chức, viên chức ở địa phương.

            3. Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, chuyên môn, nghiệp vụ cho các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý; cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ của các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân cấp cơ sở.

4. Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đại biểu hội đồng nhân dân cấp xã, cấp huyện.

            5. Đào tạo tiền công vụ đối với công chức dự bị; bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, chuyên viên chính và các chức danh tương đương.

            6. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn và bồi dưỡng nghiệp vụ, phương pháp giảng dạy cho đội ngũ giảng viên của Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện.

            7. Mở lớp đào tạo, bồi dưỡng ngoài các đối tượng đã nêu trên hoặc phối hợp với các trường của Trung ương để tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

8. Tổ chức nghiên cứu khoa học phục vụ giảng dạy, học tập và tham gia nghiên cứu khoa học tổng kết kinh nghiệm thực tiễn ở địa phương khi được Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao hoặc Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh có yêu cầu.

            9. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

            III. Quyền hạn

            - Được xét cấp bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp chương trình lý luận Chính trị - Hành chính từ trung cấp trở xuống cho những học viên do trường đào tạo, bồi dưỡng theo đúng thẩm quyền.

            - Được chiêu sinh các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo chương trình, kế hoạch hàng năm trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ đã quy định.

            - Ban giám hiệu nhà trường được mời dự các cuộc họp do Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức để bàn về công tác đào tạo, bồi dưỡng có liên quan đến nhiệm vụ của trường, được mời dự các cuộc họp triển khai Nghị quyết của Đảng, họp sơ kết, tổng kết của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh.

            - Ban giám hiệu Trường Chính trị tỉnh được nghiên cứu tài liệu của Đảng và nhà nước phổ biến đến cán bộ cấp Trưởng, Phó Trưởng ban Đảng cấp tỉnh.

            Các giảng viên chính, chuyên viên chính của Trường Chính trị tỉnh được nghiên cứu tài liệu phổ biến với Ủy viên Ban Thường vụ cấp ủy cấp huyện; được mời dự các cuộc họp triển khai Nghị quyết của Đảng do Tỉnh ủy tổ chức.

            IV. Tổ chức bộ máy

            1. Ban Giám hiệu

 - Hiệu trưởng và không quá 3 Phó Hiệu trưởng; trong đó, có 1 Phó Hiệu trưởng thường trực. Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng phải là giảng viên chính hoặc tương đương trở lên.

            - Các Phó Hiệu trưởng giúp Hiệu trưởng chỉ đạo, quản lý, điều hành những mặt công tác của trường và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về lĩnh vực được phân công; đồng thời, chịu trách nhiệm liên đới trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh về lĩnh vực công tác được phân công.

            2. Bộ máy giúp việc

            a. Trường Chính trị gồm có 4 khoa, 3 phòng: Khoa Lý luận Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Khoa Xây dựng Đảng; Khoa Dân vận; Khoa Nhà nước và Pháp luật; Phòng Đào tạo; Phòng Nghiên cứu khoa học – Thông tin – Tư liệu; Phòng Tổ chức - Hành chính – Quản trị;

            b. Mỗi khoa gồm có Trưởng khoa, từ 1 đến 2 Phó Trưởng khoa và một số giảng viên, giảng viên tập sự. Trưởng khoa phải là giảng viên chính. Mỗi phòng gồm có Trưởng phòng, từ 1 đến 2 Phó Trưởng phòng và một số công chức, viên chức có trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Trưởng phòng phải là chuyên viên chính hoặc tương đương.

            c. Chức năng, nhiệm vụ, biên chế của từng khoa, phòng do Hiệu trưởng quyết định.

            3. Nhiệm vụ của các phòng, khoa

            a. Nhiệm vụ của các phòng :

            - Phòng Đào tạo có nhiệm vụ tham mưu cho Ban Giám hiệu xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức theo chỉ tiêu của tỉnh giao hàng năm. Phối hợp quản lý các hoạt động của lớp học thông qua chủ nhiệm lớp và hoạt động nghiệp vụ của giảng viên theo qui định của Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh. Phối hợp với các phòng, khoa trong trường để đảm bảo công tác giảng dạy và học tập. Chủ động lên kế hoạch và làm thư ký hội đồng chuyên môn.

            - Phòng Nghiên cứu Khoa học Thông tin – Tư liệu có nhiệm vụ tham mưu cho Ban Giám hiệu về kế hoạch công tác triển khai và quản lý hoạt động khoa học thông tin tư liệu thư viện. Tổ chức sưu tầm, quản lý, khai thác, sử dụng tài liệu, tư liệu phục vụ cho giảng dạy, nghiên cứu khoa học và học tập tại trường. Quản lý các phương tiện, trang thiết bị máy móc phục vụ học tập. Bảo quản và trưng bày các loại hình ảnh, hiện vật truyền thống của nhà trường. Làm thư ký Hội đồng Khoa học.

            - Phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị có nhiệm vụ tham mưu cho Ban Giám hiệu về công tác tổ chức bộ máy của trường, về thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức và học viên, về hoạt động hành chính của trường, giúp Ban Giám hiệu quản lý tài chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị; bảo đảm điều kiện làm việc cho cán bộ, công chức và học viên học tập tại trường. Quản lý khu nội trú học viên. Chủ động lên kế hoạch và làm thư ký các cuộc họp của nhà trường.

            b. Nhiệm vụ của các khoa :

            - Khoa Lý luận Mác Lênin – Tư tưởng Hồ Chí Minh có nhiệm vụ nghiên cứu quản lý và giảng dạy Phần I – Những vấn đề cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh gồm các môn : Triết học Mác – Lênin, Kinh tế chính trị Mác – Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Tư tưởng Hồ Chí Minh cho các lớp thuộc hệ Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính và các hệ lớp khác theo kế hoạch chung của trường. Bảo đảm thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của giảng viên do Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh quy định.

            - Khoa Nhà nước và Pháp luật có nhiệm vụ nghiên cứu quản lý và giảng dạy Phần II.1 – Những vấn đề cơ bản về Đảng cộng sản, Nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Phần II.2 – Những vấn đề cơ bản về Nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa; Phần III – Khoa học hành chính cho các lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính và các hệ lớp khác theo kế hoạch chung của trường. Bảo đảm thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của giảng viên do Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh quy định.

            - Khoa Xây dựng Đảng có nhiệm vụ nghiên cứu quản lý và giảng dạy Phần IV – Một số nội dung cơ bản trong quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và nhà nước ta về kinh tế, văn hoá, đối ngoại; Phần V – Quốc phòng – an ninh; Phần VII.1 – Tình hình và nhiệm vụ của địa phương; Phần II.1 – Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam; Phần VI.2 – Nghiệp vụ công tác Đảng, đoàn thể và lý luận cơ bản về Đảng cộng sản cho các lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính và các hệ lớp khác theo kế hoạch chung của trường. Bảo đảm thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của giảng viên do Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh quy định.

            - Khoa Dân vận có nhiệm vụ nghiên cứu quản lý và giảng dạy Phần VI – Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng, đoàn thể; Phần VI.1 – Một số kỹ năng lãnh đạo quản lý của cán bộ quản lý cấp cơ sở; Phần VI.2 – Nghiệp vụ công tác Đảng, đoàn thể cho các lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính và các hệ lớp khác theo kế hoạch chung của trường. Bảo đảm thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của giảng viên do Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh quy định.

            V. Biên chế

            Biên chế của trường thuộc biên chế khối đảng, đoàn thể do Ban Thường vụ Tỉnh ủy qui định và ủy nhiệm Ban Tổ chức Tỉnh ủy phân bổ hàng năm theo nhiệm vụ chính trị của trường, trong đó số lượng cán bộ nghiên cứu và giảng dạy trực tiếp phải từ 2/3 trở lên.

            VI. Chế độ làm việc

            1. Những nguyên tắc chung

            a. Trường Chính trị tỉnh làm việc theo chế độ thủ trưởng, Hiệu trưởng phụ trách chung và chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh về mọi hoạt động của trường.

            b. Các Phó hiệu trưởng giúp Hiệu trưởng chỉ đạo, quản lý, điều hành những mặt công tác của trường và chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh về lĩnh vực công tác được phân công. Khi hiệu trưởng đi công tác vắng, Phó hiệu trưởng thường trực thay Hiệu trưởng điều hành công việc của trường.

            2. Nhiệm vụ của Ban giám hiệu

            a. Nhiệm vụ của Hiệu trưởng

            - Tổ chức và chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo chỉ tiêu đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao hàng năm.

            - Căn cứ vào nội dung, chương trình đã qui định, chỉ đạo chặt chẽ việc quán triệt các yêu cầu, nội dung, phương châm, phương pháp giáo dục, bảo đảm chất lượng và hiệu quả cao đối với mỗi lớp học. Tổ chức nghiên cứu lý luận và thực tiễn để nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập tại trường.

            - Bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ được giao, bảo đảm sự hoạt động thống nhất và đồng bộ giữa các tổ chức trong trường.

            - Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức hàng năm để không ngừng nâng cao trình độ về mọi mặt, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

            - Xây dựng kế hoạch và các biện pháp tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND xét duyệt, đáp ứng các yêu cầu giáo dục đào tạo của trường trong tình hình mới; đồng thời, không ngừng chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, công chức và học viên.

            - Có kế hoạch và biện pháp để tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội và nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng cho cán bộ, công chức. Xây dựng mối quan hệ đoàn kết trong nội bộ để xây dựng trường vững mạnh.

            b Nhiệm vụ của các Phó hiệu trưởng

            Các Phó hiệu trưởng có trách nhiệm trực tiếp giải quyết công việc do Hiệu trưởng phân công phụ trách nhằm giúp Hiệu trưởng tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của trường.

- Phó hiệu trưởng thường trực: giúp Hiệu trưởng xử lý văn bản và thay mặt Hiệu trưởng giải quyết các công việc của nhà trường khi Hiệu trưởng đi vắng.

            - Phó hiệu trưởng phụ trách nội dung: giúp Hiệu trưởng quản lý nội dung chương trình giảng dạy, phương châm, phương pháp giáo dục, công tác nghiên cứu khoa học, bảo đảm chất lượng và hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

            - Phó hiệu trưởng phụ trách công tác Tổ chức, Hành chính, Quản trị giúp Hiệu trưởng quản lý công tác tài chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị của trường; công tác tổ chức cán bộ; đồng thời, tổ chức có hiệu quả việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, viên chức và học viên.

            3. Nhiệm vụ của Trưởng phòng, khoa

            a. Trưởng phòng, trưởng khoa có nhiệm vụ quản lý trực tiếp cán bộ, công chức của phòng, khoa theo qui định; chịu trách nhiệm trước Ban giám hiệu về toàn bộ công tác của phòng, khoa. Tổ chức triển khai các kế hoạch được Ban Giám hiệu giao phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của phòng, khoa; đồng thời, chăm lo xây dựng phòng, khoa vững mạnh, không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác chuyên môn, nghiệp vụ của mỗi cán bộ, công chức. Trưởng phòng, Trưởng khoa do Hiệu trưởng quyết định bổ nhiệm theo qui định của phân cấp quản lý cán bộ.

            b. Phó trưởng phòng, Phó trưởng khoa giúp Trưởng phòng, Trưởng khoa thực hiện các công việc do Trưởng phòng, Trưởng khoa phân công theo lĩnh vực; chịu trách nhiệm trực tiếp với Trưởng phòng, Trưởng khoa về những công việc được giao. Phó trưởng phòng, Phó Trưởng khoa được thay mặt Trưởng phòng, trưởng khoa giải quyết các công việc của phòng, khoa khi Trưởng phòng, Trưởng khoa đi vắng. Phó Trưởng phòng, Phó Trưởng khoa do Hiệu trưởng ra quyết định bổ nhiệm theo qui định của phân cấp quản lý cán bộ.

            4. Chế độ họp, đi công tác và tiếp khách

            a. Tổ chức họp toàn thể CBVC để phổ biến thông tin, chế độ chính sách khi cần thiết, cũng như giải quyết những vấn đề phát sinh theo yêu cầu của CBVC.

            b. Mỗi quý tổ chức họp giao ban mở rộng giữa Đảng ủy, Ban giám hiệu, chi ủy và Trưởng phòng, khoa để kiểm tra tiến độ công việc và đề xuất giải quyết những nhiệm vụ tiếp theo.

            c. Tổng kết công tác cuối năm của cơ quan theo qui định.

            d. Cán bộ, viên chức đi công tác trong và ngoài tỉnh theo yêu cầu nhiệm vụ phải được sự đồng ý của Ban giám hiệu và báo cáo kết quả chuyến công tác cho người có trách nhiệm.

            d. Phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị có trách nhiệm tham mưu, giúp Ban giám hiệu trong việc tiếp khách đến cơ quan liên hệ công tác, giao lưu… tại trường. Những công việc liên quan đến chủ trương chung của đơn vị phải báo cáo với Ban giám hiệu để đón tiếp; những công việc có tính tác nghiệp, chuyên môn, kỹ thuật do các phòng, khoa tự đảm nhận và phải bảo đảm đúng theo nhiệm vụ đã được phân công.

            5. Chế độ báo cáo, ban hành văn bản và quản lý văn bản

            a. Các phòng, khoa có trách nhiệm báo cáo với Ban giám hiệu về nội dung công việc được giao và tùy theo tính chất công việc có thể báo cáo với Ban giám hiệu nếu cần có sự phối hợp giữa các phòng, khoa trực thuộc trường.

            b. Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, từng phòng, khoa có trách nhiệm giúp Ban giám hiệu báo cáo bằng văn bản (báo cáo tháng, báo cáo 6 tháng, báo cáo năm, báo cáo đột xuất, báo cáo chuyên đề) với cấp trên và các cấp, ngành hữu quan trên địa bàn tỉnh theo yêu cầu công tác.

            c. Phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị chịu trách nhiệm thẩm định về trình tự, thủ tục, thể thức và thẩm quyền ban hành văn bản của tất cả các phòng, khoa, thực hiện công tác lưu trữ hồ sơ, quản lý văn bản theo hướng dẫn trực tiếp của văn phòng Tỉnh ủy Bình Thuận.

            VII. MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

1. Đối với Tỉnh ủy

            a. Trường Chính trị tỉnh chịu sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện và thường xuyên của Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nội dung, chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; về tổ chức bộ máy, biên chế, về chế độ chính sách đối với cán bộ, giảng viên và học viên.

            b. Thực hiện thỉnh thị, xin ý kiến chỉ đạo cần thiết và chế độ báo cáo theo qui định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

2. Đối với UBND tỉnh

            a. Chịu sự quản lý nhà nước của UBND tỉnh về quy chế đào tạo; đầu tư, cấp kinh phí hoạt động và quản lý cơ sở vật chất của Trường Chính trị tỉnh.

            b. Thực hiện chế độ báo cáo theo qui định của UBND tỉnh.

            3. Đối với Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh

            a. Chịu hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ; chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng; phương pháp giảng dạy và học tập, nghiên cứu khoa học; quy chế quản lý đào tạo, bồi dưỡng giảng viên.

            b. Thực hiện chế độ báo cáo theo yêu cầu của Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh.

            4. Đối với các Ban của Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, mặt trận, đoàn thể tỉnh và các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc

            a. Đối với Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Sở Nội vụ :

Phối hợp công tác để xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; chịu sự hướng dẫn, kiểm tra, giám sát về công tác tổ chức và cán bộ theo phân công, phân cấp quản lý tổ chức và cán bộ, công chức hiện hành.

            b. Đối với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy :

            - Phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để theo dõi, kiểm tra nội dung, chương trình giáo dục lý luận chính trị và bồi dưỡng nghiệp vụ, phương pháp giảng dạy đối với Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện.

            - Chịu sự kiểm tra về công tác tư tưởng trong giảng dạy lý luận chính trị.

            c. Đối với Ban Dân vận Tỉnh ủy, Mặt trận và các đoàn thể cấp tỉnh :

            Phối hợp trong việc xây dựng chương trình, nội dung đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận, mặt trận và đoàn thể; phối hợp tổ chức các lớp tập huấn ngắn ngày của mặt trận và các đoàn thể.

            d. Đối với các sở, ban, ngành khác :

            Phối hợp trong việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện kinh phí hoạt động của trường cũng như trong công tác quản lý cán bộ, đảng viên trong thời gian học tập, bồi dưỡng tại trường.

            đ. Đối với các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc và UBND các huyện, thị xã, thành phố:

            Phối hợp trong việc thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên; quản lý cán bộ, đảng viên trong thời gian học tập; phối hợp nghiên cứu, sơ kết, tổng kết các chuyên đề thực tiễn ở các địa phương, cơ sở theo sự phân công của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

            5. Đối với nội bộ nhà trường

            a. Mối quan hệ giữa Đảng ủy và Ban giám hiệu: Ban giám hiệu chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy trong triển khai, thực hiện nhiệm vụ chính trị của trường.

            b. Mối quan hệ giữa Ban giám hiệu và các phòng, khoa: Chịu sự phân công, lãnh đạo trực tiếp của Ban giám hiệu, tham mưu và giúp Ban giám hiệu triển khai các hoạt động chuyên môn theo đúng chức năng.

            c. Các tổ chức đoàn thể :

            Chịu sự lãnh đạo của Đảng ủy và phối hợp chặt chẽ với Ban giám hiệu nhà trường nhằm động viên mọi khả năng tích cực của đoàn viên, hội viên hăng hái, tham gia mọi hoạt động của nhà trường.

            d. Mối quan hệ giữa các phòng, khoa :

            Là mối quan hệ đồng cấp dựa trên nguyên tắc bình đẳng và tôn trọng nhau; đoàn kết, phối hợp trên cơ sở đảm bảo thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mỗi phòng, khoa và tạo điều kiện thuận lợi để cùng nhau phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chung của trường.

In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK