Hôm nay, ngày 28 tháng 5 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

Rà soát việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2016 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

16.2.2017 - 10:28

Ngày 09 tháng 02 năm 2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 585 –CV/TU về việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2016 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu:


Đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy dự chỉ đạo kiểm điểm tự phê bình và phê bình tại La Gi

   Các đảng đoàn, Ban Cán sự đảng; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể, các sở, ban, ngành; các cấp ủy trực thuộc tỉnh; các doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn Nhà nước chi phối rà soát kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên năm 2016 gắn với Nghị quyết Trung ương 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ của cấp mình và cấp dưới. Qua rà soát, nếu có tập thể hoặc cá nhân nào kiểm điểm chưa đầy đủ, nghiêm túc theo tinh thần chỉ đạo tại Công văn số 493 –CV/TU ngày 01/12/2016 và Công văn số 510 –CV/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thì chỉ đạo tổ chức kiểm điểm bổ sung.

   Sau kiểm điểm, tập thể và từng cá nhân xây dựng chương trình, kế hoạch sửa chữa, khắc phục hạn chế, khuyết điểm; phải xác định rõ nội dung, thời gian thực hiện. Đồng thời, có hình thức thông tin tuyên truyền phù hợp để cán bộ, đảng viên và nhân dân trong đảng bộ, cơ quan, đơn vị biết, giám sát việc sửa chữa, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm./. 

Lê Thị Hòa
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK